2. Královská 18:1–37

  • Ezekjáš, judský král (1–8)

  • Shrnutí pádu Izraele (9–12)

  • Senacheribův vpád do Judska (13–18)

  • Rabšake se vysmívá Jehovovi (19–37)

18  Ve třetím roce vlády izraelského krále Hošey,+ syna Elaha, se stal králem Ezekjáš,+ syn judského krále Achaze.+  Bylo mu 25 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abi* a byla dcerou Zecharjáše.+  Ezekjáš dělal to, co je správné v Jehovových očích,+ stejně jako jeho předek David.+  Odstranil výšiny,+ rozbil posvátné sloupy a podetnul posvátný kůl.+ Také rozdrtil měděného hada, kterého udělal Mojžíš.+ Až do té doby totiž před ním Izraelité nechávali stoupat obětní dým a nazývali ho Nechuštan.*  Ezekjáš důvěřoval Jehovovi,+ Bohu Izraele. Nikdo z judských králů, kteří byli před ním i po něm, nebyl jako on.  Pevně se držel Jehovy.+ Stále ho následoval a řídil se přikázáními, která dal Jehova Mojžíšovi.  Jehova byl s ním a on ve všem jednal moudře. Vzbouřil se proti asyrskému králi a odmítl mu sloužit.+  Také dobyl filištínské území+ až po Gazu a její okolí, od strážních věží po opevněná města.*  Ve čtvrtém roce vlády krále Ezekjáše, tedy v sedmém roce vlády izraelského krále Hošey,+ syna Elaha, přitáhl asyrský král Salmanasar k Samaří a začal ho obléhat.+ 10  Po necelých třech letech bylo Samaří dobyto.+ Došlo k tomu v šestém roce Ezekjášovy vlády, tedy v devátém roce vlády izraelského krále Hošey. 11  Asyrský král potom Izraelity odvedl+ do Asýrie. Přesídlil je do Chalachu a do Chaboru u řeky Gozan a do médských měst.+ 12  Stalo se to proto, že neposlouchali Jehovu, svého Boha, a porušovali jeho smlouvu – všechno, co přikázal Jehovův služebník Mojžíš.+ Nenaslouchali a nejednali podle toho. 13  Ve 14. roce vlády krále Ezekjáše přitáhl asyrský+ král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je.+ 14  Judský král Ezekjáš potom k asyrskému králi, který byl u Lakiše, vyslal posly se vzkazem: „Udělal jsem chybu. Odtáhni ode mě a já ti dám, co mi nařídíš.“ Asyrský král tedy judskému králi Ezekjášovi nařídil zaplatit 300 talentů* stříbra a 30 talentů zlata. 15  A tak mu Ezekjáš dal všechno stříbro z Jehovova domu a z pokladnic králova domu.*+ 16  Judský král Ezekjáš také z Jehovova chrámu+ odstranil* dveře a zárubně, které předtím potáhl zlatem,+ a dal je asyrskému králi. 17  Asyrský král potom z Lakiše+ do Jeruzaléma poslal za králem Ezekjášem tartana,* rabsarise* a rabšakeho*+ spolu s obrovským vojskem. Přitáhli k Jeruzalému a zastavili se u vodovodu z horního rybníka, u silnice k pradlářovu poli.+ 18  Dali si zavolat krále, ale přišel k nim správce paláce Eljakim,+ syn Chilkijáše, tajemník Šebna+ a zapisovatel Joach, syn Asafa. 19  Rabšake jim řekl: „Vyřiďte Ezekjášovi: ‚Toto říká velký král, král Asýrie: „Na co se spoléháš?+ 20  Prohlašuješ: ‚Mám strategii a dost sil, abych vedl válku.‘ Jsou to ale jen prázdná slova. Komu důvěřuješ, že ses opovážil proti mně vzbouřit?+ 21  Spoléháš se na pomoc Egypta,+ toho nalomeného rákosu? Když se o něj člověk opře, probodne mu dlaň. Tak se faraon, egyptský král, chová k těm, kdo mu důvěřují. 22  A kdybyste mi řekli: ‚Spoléháme se na Jehovu, našeho Boha‘,+ neodstranil snad Ezekjáš jeho výšiny a oltáře+ a neřekl všem v Judsku a Jeruzalémě ‚Budete se klanět před tímto oltářem v Jeruzalémě‘?“‘+ 23  Uzavři s mým pánem, asyrským králem, tuto sázku: Dám ti 2 000 koní, pokud pro ně najdeš dost jezdců.+ 24  Jak bys mohl donutit k ústupu třeba jen toho nejméně významného místodržitele ze sluhů mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? 25  Přitáhl jsem snad zničit toto místo bez Jehovova souhlasu? Sám Jehova mi řekl: ‚Vytáhni proti té zemi a znič ji.‘“ 26  Eljakim, syn Chilkijáše, Šebna+ a Joach na to rabšakemu+ řekli: „Mluv prosím se svými sluhy aramejským* jazykem,+ rozumíme mu. Nemluv s námi jazykem Židů, když nás poslouchá lid na hradbách.“+ 27  Ale rabšake jim odpověděl: „Poslal mě snad můj pán jen za tvým pánem a za tebou? Nejsou ta slova určená i mužům na hradbách, kteří s vámi budou jíst své výkaly a pít svou moč?“ 28  Potom rabšake jazykem Židů hlasitě zvolal: „Slyšte slova velkého krále, krále Asýrie!+ 29  Toto říká král: ‚Nenechte se Ezekjášem klamat. Nedokáže vás vysvobodit z mých rukou.+ 30  Nedejte se Ezekjášem přesvědčit, abyste důvěřovali Jehovovi. Nevěřte mu, když říká: „Jehova nás určitě zachrání a toto město nepadne do rukou asyrského krále.“+ 31  Nenaslouchejte Ezekjášovi. Asyrský král říká: „Uzavřete se mnou mír a vzdejte se. Každý pak budete jíst plody ze své révy a ze svého fíkovníku a budete pít vodu ze své nádrže,* 32  dokud nepřijdu a nevezmu vás do země podobné té vaší,+ do země obilí a mladého vína, do země chleba a vinic, do země olivovníků a medu. Budete žít, nezemřete. Nenaslouchejte Ezekjášovi. Vždyť vás klame, když říká: ‚Jehova nás zachrání.‘ 33  Vysvobodil některý z bohů národů svou zemi z rukou asyrského krále? 34  Kde jsou bohové Chamatu+ a Arpadu? Kde jsou bohové Sefarvajimu,+ Heny a Ivvy? Vysvobodili z mých rukou Samaří?+ 35  Kdo ze všech těch bohů vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy mohl Jehova vysvobodit z mých rukou Jeruzalém?“‘“+ 36  Ale lid mlčel a neřekl mu na to ani slovo, protože král přikázal: „Neodpovíte mu.“+ 37  Správce paláce Eljakim, syn Chilkijáše, tajemník Šebna a zapisovatel Joach, syn Asafa, potom přišli k Ezekjášovi s roztrženými oděvy a pověděli mu, co řekl rabšake.

Poznámky

Zkrácený tvar jména Abija.
Nebo „nazývali tuto modlu měděný had“.
Tj. každé místo, ať už řídce, nebo hustě obydlené.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Nebo „paláce“.
Dosl. „odřízl“.
Nebo „velitele“.
Nebo „vrchního dvorního úředníka“.
Nebo „vrchního číšníka“.
Nebo „syrským“.
Nebo „cisterny“.