2. Královská 17:1–41

  • Hošea, izraelský král (1–4)

  • Pád Izraele (5, 6)

  • Izrael je odveden do vyhnanství kvůli odpadlictví (7–23)

  • Do samařských měst jsou přivedeni cizinci (24–26)

  • Náboženství nových obyvatel Samaří (27–41)

17  Ve 12. roce vlády judského krále Achaze se v Samaří stal králem nad Izraelem Hošea,+ syn Elaha. Vládl devět let.  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích, i když ne v takové míře jako izraelští králové, kteří byli před ním.  Přitáhl proti němu asyrský král Salmanasar.+ Hošea se stal jeho sluhou a začal mu odvádět poplatky.+  Pak se ale asyrský král dozvěděl, že se proti němu Hošea spikl. Hošea totiž vyslal posly k egyptskému+ králi Soovi a na rozdíl od předchozích let neodvedl asyrskému králi poplatek. Asyrský král ho proto dal spoutat a zavřel ho do vězení.  Potom vpadl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky ho obléhal.  V devátém roce Hošeovy vlády asyrský král Samaří dobyl+ a Izraelity odvedl+ do Asýrie. Přesídlil je do Chalachu a do Chaboru u řeky Gozan+ a do médských měst.+  Stalo se to proto, že Izraelité hřešili proti Jehovovi, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta a vysvobodil je z rukou faraona, egyptského krále.+ Uctívali* jiné bohy+  a řídili se zvyky národů, které Jehova před Izraelity vyhnal, a zvyky, které zavedli izraelští králové.  Izraelité dělali to, co se jejich Bohu Jehovovi nelíbilo. Ve všech svých městech, od strážních věží po opevněná města,* si stavěli výšiny.+ 10  Na každém vyšším kopci a pod každým zeleným stromem+ si stavěli posvátné sloupy a posvátné kůly.+ 11  Na všech výšinách nechávali stoupat obětní dým stejně jako národy, které před nimi Jehova vyhnal.+ Dělali špatné věci, kterými Jehovu provokovali. 12  Uctívali odporné modly,*+ i když jim Jehova řekl: „Nebudete to dělat.“+ 13  Jehova prostřednictvím všech svých proroků a vizionářů Izrael a Judsko varoval:+ „Odvraťte se od svého špatného jednání!+ Dodržujte má přikázání a nařízení – všechno, co je zapsané v zákoně, který jsem dal vašim předkům a který jsem vám předal prostřednictvím svých proroků.“ 14  Ale nenaslouchali mu a byli stejně zatvrzelí* jako jejich předkové, kteří Jehovovi, svému Bohu, nevěřili.+ 15  Zavrhli jeho ustanovení a smlouvu,+ kterou uzavřel s jejich předky, i jeho připomínky, kterými je varoval.+ Klaněli se bezcenným modlám+ a sami se stali bezcennými.+ Napodobovali okolní národy, i když jim Jehova přikázal, aby to nedělali.+ 16  Opustili všechna přikázání Jehovy, svého Boha, udělali si dvě kovové* sochy telat+ a posvátný kůl,+ klaněli se celému nebeskému vojsku+ a sloužili Baalovi.+ 17  Obětovali své syny a své dcery v ohni,*+ věnovali se věštění+ a hledali znamení. Oddávali se tomu,* co je špatné v Jehovových očích, a tím ho provokovali. 18  Jehova se proto na Izrael velmi rozzlobil a odvrhl ho od sebe.+ Nenechal v zemi nikoho kromě kmene Juda. 19  Ani obyvatelé Judska ale nedodržovali přikázání Jehovy, svého Boha,+ a žili podle zvyků, kterými se řídil Izrael.+ 20  Jehova zavrhl celé potomstvo Izraele, pokořoval je a vydával je do rukou nájezdníků, až je od sebe nakonec odvrhl. 21  Když odtrhl Izrael od Davidova domu, dosadili si za krále Jeroboama,+ syna Nebata. Ale Jeroboam odvrátil Izraelity od následování Jehovy a svedl je k velkému hříchu. 22  Izraelité se dopouštěli stejných hříchů jako Jeroboam.+ Neodvrátili se od nich, 23  až je od sebe Jehova nakonec odvrhl, tak jak to říkal prostřednictvím všech svých proroků.+ Izrael byl tedy odveden ze své země do Asýrie,+ kde je až dodnes. 24  Asyrský král pak přivedl lidi z Babylonu, Kuty, Avvy, Chamatu a Sefarvajimu,+ aby v samařských městech bydleli místo Izraelitů. Obsadili tedy Samaří a usídlili se v jeho městech. 25  Když tam začali bydlet, neuctívali* Jehovu. Proto mezi ně Jehova poslal lvy+ a ti některé z nich zabili. 26  Asyrskému králi oznámili: „Národy, které jsi odvedl do vyhnanství a přesídlil do samařských měst, nevědí, jak uctívat Boha té země. Proto mezi ně posílá lvy a ti je zabíjejí, protože nikdo z nich neví, jak má Boha té země uctívat.“ 27  Asyrský král přikázal: „Pošlete tam jednoho z kněží, které jste odtamtud odvedli do vyhnanství. Ať se tam vrátí a učí je, jak Boha té země uctívat.“ 28  Jeden z kněží, které ze Samaří odvedli do vyhnanství, se tam tedy vrátil, usadil se v Betelu+ a začal je učit, jak mají uctívat* Jehovu.+ 29  Každý národ si ale udělal svého boha* a dal ho do svatyní na výšinách, které postavili obyvatelé Samaří. Každý národ to udělal ve městech, kde bydlel. 30  Babylonští muži si udělali Sukkot-benota, kutští muži si udělali Nergala, chamatští+ muži si udělali Ašimu 31  a Avvané si udělali Nibchaze a Tartaka. Sefarvané spalovali své syny v ohni jako oběť Adrammelekovi a Anammelekovi, bohům Sefarvajimu.+ 32  I když se báli Jehovy, vybírali kněze pro výšiny z obyčejných lidí, aby sloužili v jejich svatyních na výšinách.+ 33  Báli se Jehovy, ale uctívali své vlastní bohy, tak jak to dělaly národy v zemích, ze kterých byli přesídleni.+ 34  Dodnes dodržují své dřívější náboženské zvyky. Nikdo z nich neuctívá* Jehovu a nedodržuje jeho nařízení, ustanovení, zákony a přikázání, které Jehova dal synům Jákoba, jemuž změnil jméno na Izrael.+ 35  Když Jehova s Izraelity uzavřel smlouvu,+ přikázal jim: „Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět, sloužit jim ani jim obětovat.+ 36  Ten, koho se budete bát,+ komu se budete klanět a komu budete obětovat, je Jehova, který vás velkou mocí a vztaženou paží vyvedl z Egypta.+ 37  Budete pečlivě dodržovat předpisy, ustanovení, zákony a přikázání, které pro vás napsal,+ a nebudete se bát jiných bohů. 38  Nezapomenete na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel,+ a nebudete se bát jiných bohů. 39  Budete se bát Jehovy, svého Boha, protože je to on, kdo vás vysvobodí z rukou všech vašich nepřátel.“ 40  Ale tyto národy podle toho nejednaly a dodržovaly své dřívější náboženské zvyky.+ 41  Sice se bály Jehovy,+ ale zároveň uctívaly své vlastní vytesané modly. Jejich synové i jejich vnuci až dodnes jednají stejně jako jejich předkové.

Poznámky

Dosl. „báli se“.
Tj. na každém místě, ať už řídce, nebo hustě obydleném.
Hebr. výraz možná souvisí se slovem „výkaly“ a vyjadřuje opovržení.
Dosl. „zatvrdili svou šíji“.
Nebo „lité“.
Dosl. „nechávali ... projít ohněm“.
Dosl. „prodávali se, aby dělali“.
Dosl. „nebáli se“.
Dosl. „bát se“.
Nebo „bohy“.
Dosl. „nebojí se“.