2. Královská 15:1–38

15  Ve 27. roce vlády izraelského krále Jeroboama* se stal králem Azarjáš,*+ syn judského krále Amacjáše.+  Bylo mu 16 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Jekolja a byla z Jeruzaléma.  Dělal to, co je správné v Jehovových očích, stejně jako jeho otec Amacjáš.+  Výšiny ale nezmizely.+ Lid tam dál předkládal oběti a nechával z nich stoupat obětní dým.+  Jehova krále postihl malomocenstvím+ a on zůstal malomocný až do smrti a bydlel v odděleném domě.+ Jeho syn Jotam+ byl správcem domu* a soudil lid země.+  Ostatní události Azarjášova+ života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů.  Když Azarjáš zemřel,*+ pohřbili ho k jeho předkům ve Městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Jotam.  Ve 38. roce vlády judského krále Azarjáše+ se v Samaří stal králem nad Izraelem Zecharjáš,+ syn Jeroboama. Vládl šest měsíců.  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích, stejně jako jeho předkové. Neodvrátil se od hříchů, ke kterým Jeroboam, syn Nebata, svedl Izrael.+ 10  Potom se proti němu spikl Jabešův syn Šallum a zabil ho+ u Jibleamu.+ Po jeho smrti se stal králem místo něj. 11  Ostatní události Zecharjášova života jsou zapsané v kronice izraelských králů. 12  Tak se splnilo to, co Jehova řekl Jehuovi: „Na izraelském trůnu budou sedět čtyři generace tvých synů.“+ A to se také stalo. 13  Šallum, syn Jabeše, se stal králem ve 39. roce vlády judského krále Uzzijáše.+ Vládl v Samaří jeden měsíc. 14  Potom z Tirci+ do Samaří přitáhl Menachem, syn Gadiho, a Jabešova syna Šalluma+ zabil. Po jeho smrti se stal králem místo něj. 15  Ostatní události Šallumova života, včetně spiknutí, které zosnoval, jsou zapsané v kronice izraelských králů. 16  V té době Menachem vytáhl z Tirci a zaútočil na Tifsach. Zabil všechny ve městě a jeho okolí, protože mu město neotevřelo brány. Menachem ho dobyl a těhotné ženy rozpáral. 17  Menachem, syn Gadiho, se stal králem nad Izraelem ve 39. roce vlády judského krále Azarjáše. Vládl v Samaří deset let. 18  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích. Po všechny své dny se neodvrátil od hříchů, ke kterým Jeroboam, syn Nebata, svedl Izrael.+ 19  Do země přitáhl asyrský král Pul.+ Menachem mu dal 1 000 talentů* stříbra, aby mu Pul pomohl upevnit jeho královskou moc.+ 20  Menachem toto stříbro vymohl od Izraelitů.+ Vybral ho od významných, bohatých mužů a za každého dal asyrskému králi 50 šekelů* stříbra. Asyrský král pak ze země odtáhl. 21  Ostatní události Menachemova+ života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice izraelských králů. 22  Když Menachem zemřel,* stal se po něm králem jeho syn Pekachjáš. 23  Pekachjáš, syn Menachema, se v Samaří stal králem nad Izraelem v 50. roce vlády judského krále Azarjáše. Vládl dva roky. 24  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích. Neodvrátil se od hříchů, ke kterým Jeroboam, syn Nebata, svedl Izrael.+ 25  Nakonec se proti němu spikl jeho pobočník Pekach,+ syn Remaljáše, a zabil ho v opevněné věži králova domu v Samaří spolu s Argobem a Arjem. Měl s sebou 50 mužů z Gileadu. Potom co ho zabil, se stal králem místo něj. 26  Ostatní události Pekachjášova života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice izraelských králů. 27  Pekach,+ syn Remaljáše, se v Samaří stal králem nad Izraelem v 52. roce vlády judského krále Azarjáše. Vládl 20 let. 28  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích. Neodvrátil se od hříchů, ke kterým Jeroboam, syn Nebata, svedl Izrael.+ 29  Za dnů izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pileser,+ dobyl Ijon, Abel-bet-maaku,+ Janoach, Kedeš,+ Chacor, Gilead,+ Galileu a celé území Naftaliho+ a obyvatele odvedl do Asýrie.+ 30  Proti Pekachovi, synovi Remaljáše, pak zosnoval spiknutí Hošea,+ syn Elaha. Zabil ho a ve 20. roce vlády Jotama,+ syna Uzzijáše, se stal králem místo něj. 31  Ostatní události Pekachova života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice izraelských králů. 32  Ve druhém roce vlády izraelského krále Pekacha, syna Remaljáše, se stal králem Jotam,+ syn judského krále Uzzijáše.+ 33  Bylo mu 25 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jeruša a byla dcerou Cadoka.+ 34  Jotam dělal to, co je správné v Jehovových očích, stejně jako jeho otec Uzzijáš.+ 35  Výšiny ale nezmizely. Lid tam dál předkládal oběti a nechával z nich stoupat obětní dým.+ Právě Jotam postavil horní bránu Jehovova domu.+ 36  Ostatní události Jotamova života – to, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů. 37  V té době začal Jehova posílat proti Judsku syrského krále Recina a také Pekacha,+ syna Remaljáše.+ 38  Když Jotam zemřel,* pohřbili ho k jeho předkům ve Městě Davidově, městě jeho předka. Po něm se stal králem jeho syn Achaz.

Poznámky

Tj. Jeroboama II.
Znamená „Jehova pomohl“. V 2Kr 15:13; 2Pa 26:1–23; Iz 6:1; Ze 14:5 je nazvaný Uzzijáš.
Nebo „paláce“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.