2. Královská 12:1–21

  • Jehoaš, judský král (1–3)

  • Jehoaš opravuje chrám (4–16)

  • Vpád Syřanů (17, 18)

  • Jehoaš je zabit (19–21)

12  Jehoaš+ se stal králem v sedmém roce Jehuovy vlády+ a vládl v Jeruzalémě 40 let. Jeho matka se jmenovala Cibja a byla z Beer-šeby.+  Po celou dobu, kdy ho poučoval kněz Jehojada, dělal Jehoaš to, co je správné v Jehovových očích.  Výšiny+ ale nezmizely. Lid tam dál předkládal oběti a nechával z nich stoupat obětní dým.  Jehoaš řekl kněžím: „Vezměte všechny peníze, které se přinášejí do Jehovova domu jako svaté oběti,+ tedy peníze, které každý platí jako daň,+ peníze od těch, kdo složili nějaký slib, a všechny peníze, které se někdo dobrovolně rozhodl přinést do Jehovova domu.+  Kněží je od dárců* osobně převezmou a použijí je na všechny opravy domu, které je potřeba udělat.“*+  Když ani do 23. roku vlády krále Jehoaše kněží dům neopravili,+  Jehoaš zavolal kněze Jehojadu+ a ostatní kněze a řekl jim: „Proč neopravujete dům? Už od lidí nevybírejte žádné další peníze, pokud se nepoužijí na opravy domu.“+  Kněží tedy souhlasili, že už nebudou od lidí vybírat žádné další peníze a nebudou mít na starost opravy domu.  Kněz Jehojada pak vzal truhlici,+ provrtal do jejího víka otvor a postavil ji u oltáře, napravo z pohledu toho, kdo vchází do Jehovova domu. Kněží, kteří sloužili jako vrátní, do ní dávali všechny peníze přinesené do Jehovova domu.+ 10  Pokaždé když viděli, že je v truhlici hodně peněz, přišel králův tajemník s veleknězem a peníze přinesené do Jehovova domu vybrali* a spočítali.+ 11  Spočítané peníze dávali těm, kdo dohlíželi na práci v Jehovově domě. Ti je zase vypláceli tesařům a dělníkům, kteří na Jehovově domě pracovali,+ 12  a také zedníkům a kameníkům. Kromě toho za ně kupovali trámy a tesané kameny na opravy poškozených částí Jehovova domu a hradili z nich všechny ostatní výdaje, které byly s opravami spojené. 13  Za peníze přinesené do Jehovova domu se ale nevyráběly stříbrné nádrže, kratiknoty, misky, trubky+ ani žádné jiné zlaté nebo stříbrné předměty pro Jehovův dům.+ 14  Peníze dávali těm, kdo dohlíželi na práci, a ti je používali na opravy Jehovova domu. 15  Od mužů, kteří dostávali peníze pro pracovníky, se nevyžadovalo vyúčtování, protože byli důvěryhodní.+ 16  Peníze z obětí za vinu+ a z obětí za hřích se na Jehovův dům nedávaly. Patřily kněžím.+ 17  V té době syrský král Chazael+ vytáhl proti Gatu+ a dobyl ho. Potom se rozhodl zaútočit* na Jeruzalém.+ 18  Judský král Jehoaš vzal všechny svaté oběti, které posvětili jeho předkové, judští králové Jehošafat, Jehoram a Achazjáš, a také své svaté oběti a všechno zlato z pokladnic Jehovova domu a králova domu* a poslal to syrskému králi Chazaelovi.+ Ten potom od Jeruzaléma odtáhl. 19  Ostatní události Jehoašova života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů. 20  Proti Jehoašovi se spikli jeho sluhové+ a zabili ho u domu Valu,*+ na cestě, která vede do Silly. 21  Zabili ho jeho sluhové Jozakar, syn Šimeat, a Jehozabad, syn Šomera.+ Jehoaše pohřbili k jeho předkům ve Městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Amacjáš.+

Poznámky

Nebo „známých“.
Nebo „na opravu všech trhlin domu“.
Nebo „dali do vaků“, dosl. „svázali“.
Dosl. „zaměřil svůj obličej k tažení“.
Nebo „paláce“.
Nebo „u Bet-milla“.