2. Královská 1:1–18

  • Elijáš předpovídá Achazjášovu smrt (1–18)

1  Po Achabově smrti se Moab+ vzbouřil proti Izraeli.  Jednoho dne Achazjáš propadl mříží ve střešní místnosti svého domu v Samaří a zranil se. Vyslal tedy posly a řekl jim: „Jděte a zeptejte se Baal-zebuba, boha Ekronu,+ jestli se z toho zranění vyléčím.“+  Ale Jehovův anděl řekl Tišbeanu Elijášovi:*+ „Vstaň, jdi naproti poslům samařského krále a zeptej se jich: ‚To v Izraeli není žádný Bůh, že se jdete ptát Baal-zebuba, boha Ekronu?+  Jehova proto říká: „Z lůžka, na kterém ležíš, už nevstaneš. Zemřeš.“‘“ Elijáš tedy šel.  Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich: „Proč jste se vrátili?“  Odpověděli: „Přišel nám naproti nějaký muž a řekl: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: „Jehova říká: ‚To v Izraeli není žádný Bůh, že vysíláš posly, aby se ptali Baal-zebuba, boha Ekronu? Proto z lůžka, na kterém ležíš, už nevstaneš. Zemřeš.‘“‘“+  Král se jich zeptal: „Jak vypadal ten muž, který vám přišel naproti a řekl vám tato slova?“  Odpověděli: „Měl na sobě oděv ze srsti+ a kolem pasu kožený opasek.“+ Král řekl: „To byl Tišbean Elijáš.“  Král za ním poslal vojenského velitele s jeho 50 muži. Velitel přišel k Elijášovi, který seděl na vrcholu hory, a řekl mu: „Muži pravého Boha,+ král ti přikazuje: ‚Pojď dolů!‘“ 10  Ale Elijáš mu odpověděl: „Pokud jsem Boží muž, ať z nebe sestoupí oheň+ a pohltí tebe i tvých 50 mužů.“ A z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i jeho 50 mužů. 11  Král za ním tedy poslal dalšího vojenského velitele s jeho 50 muži. Když přišel k Elijášovi, řekl mu: „Muži pravého Boha, toto ti přikazuje král: ‚Okamžitě pojď dolů!‘“ 12  Ale Elijáš jim odpověděl: „Pokud jsem muž pravého Boha, ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tebe i tvých 50 mužů.“ A z nebe sestoupil oheň od Boha a pohltil velitele i jeho 50 mužů. 13  Pak za ním král poslal třetího vojenského velitele a jeho 50 mužů. Třetí velitel vyšel nahoru, padl před Elijášem na kolena a začal ho naléhavě prosit: „Muži pravého Boha, považuj prosím můj život i život těchto tvých 50 sluhů za drahocenný. 14  Z nebe sestoupil oheň a pohltil oba předchozí vojenské velitele, každého s jeho 50 muži. Můj život ale prosím považuj za drahocenný.“ 15  Jehovův anděl potom Elijášovi řekl: „Jdi s ním, neboj se ho.“ A tak vstal a šel s ním ke králi. 16  Elijáš pak králi oznámil: „Toto říká Jehova: ‚Vyslal jsi posly, aby se ptali Baal-zebuba, boha Ekronu.+ To v Izraeli není žádný Bůh?+ Proč ses neptal jeho? Proto z lůžka, na kterém ležíš, už nevstaneš. Zemřeš.‘“ 17  Král tedy zemřel, tak jak řekl Jehova prostřednictvím Elijáše. A protože neměl syna, stal se po něm králem Jehoram,*+ a to ve druhém roce vlády judského krále Jehorama,+ syna Jehošafata. 18  Ostatní události Achazjášova+ života – to, co udělal – jsou zapsané v kronice izraelských králů.

Poznámky

Znamená „můj Bůh je Jehova“.
Tj. Achazjášův bratr.