1. Samuelova 9:1–27

  • Samuel se setkává se Saulem (1–27)

9  Byl jeden muž z Benjamína, který se jmenoval Kiš,+ syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha. Tento Benjamínovec+ byl velmi bohatý.  Měl syna, který se jmenoval Saul+ a který byl mladý a krásný – nikdo z Izraelitů nebyl krásnější než on. Byl o hlavu vyšší než všichni ostatní.  Jednou se Saulovu otci Kišovi ztratily oslice. Kiš proto Saulovi řekl: „Prosím, vezmi s sebou jednoho ze sloužících a jdi ty oslice hledat.“  Prošli tedy hornatý kraj Efrajima a zemi Šališa, ale nenašli je. Prošli zemi Šaalim, ale oslice nebyly ani tam. Pak prošli celou zemi Benjamínovců, ale nenašli je.  Když došli do země Cuf, Saul svému sloužícímu řekl: „Pojď, vrátíme se, nebo se můj otec spíš než o oslice začne bát o nás.“+  Ale sloužící mu odpověděl: „V tomto městě je Boží prorok, kterého mají lidé v úctě. Všechno, co říká, se vždycky splní.+ Pojďme tam. Třeba nám poví, kudy máme jít.“  Saul mu na to řekl: „Když ale za tím mužem půjdeme, co mu přineseme? V brašnách už nemáme žádný chleba. Nemáme nic, co bychom muži pravého Boha přinesli jako dar. Co mu dáme?“  Sloužící Saulovi odpověděl: „Podívej, mám u sebe čtvrt šekelu* stříbra. Dám to muži pravého Boha a on nám poví, kudy máme jít.“  (Když se dřív někdo v Izraeli šel radit s Bohem, říkal: „Pojďme za jasnovidcem.“+ Prorokovi se totiž dřív říkalo jasnovidec.) 10  Saul sloužícímu odpověděl: „To, co říkáš, je dobré. Pojďme.“ A tak se vydali do města, kde byl muž pravého Boha. 11  Jak stoupali k městu, potkali dívky, které šly čerpat vodu. Zeptali se jich: „Je tady jasnovidec?“+ 12  Odpověděly: „Ano, je před vámi. Pospěšte si! Dnes přišel do města, protože lidé na výšině+ předkládají oběť.+ 13  Až přijdete do města, snažte se ho zastihnout dřív, než vyjde jíst na výšinu. Lidé totiž nezačnou jíst, dokud nepřijde a nepomodlí se.* Teprve potom se můžou ti, kdo jsou pozvaní, dát do jídla. Když vyrazíte hned, najdete ho.“ 14  A tak dál stoupali k městu. Když do něj vešli, přicházel jim naproti Samuel, aby je vzal s sebou na výšinu. 15  Den před Saulovým příchodem Jehova Samuelovi řekl:* 16  „Zítra asi touto dobou k tobě pošlu jednoho muže z Benjamínovy země.+ Pomažeš ho za vůdce nad mým lidem Izraelem+ a zachrání ho z rukou Filištínů. Viděl jsem totiž trápení svého lidu a dolehl ke mně jejich křik.“+ 17  Když Samuel uviděl Saula, Jehova mu oznámil: „To je ten muž, o kterém jsem ti řekl: ‚Bude vládnout nad mým lidem.‘“*+ 18  Saul potom v bráně přistoupil k Samuelovi a řekl mu: „Prosím, pověz mi, kde je dům jasnovidce.“ 19  Samuel odpověděl: „Já jsem ten jasnovidec. Pojďme na výšinu a ty jdi první. Dnes se mnou budete jíst,+ a než ráno půjdete, povím ti všechno, co chceš vědět.* 20  O oslice, které se před třemi dny ztratily,+ si nedělej starosti, protože se našly. A komu patří všechno bohatství v Izraeli? Nepatří snad tobě a celému domu tvého otce?“+ 21  Saul mu odpověděl: „Vždyť jsem z Benjamína, toho nejmenšího izraelského kmene,+ a moje rodina je v kmeni Benjamín ta nejméně významná. Proč mi tedy říkáš něco takového?“ 22  Potom Samuel zavedl Saula a jeho sloužícího do jídelny a dal jim mezi pozvanými místo v čele. Bylo tam asi 30 mužů. 23  Samuel pak řekl kuchařovi: „Přines tu porci, kterou jsem ti dal a o které jsem ti řekl: ‚Dej ji stranou.‘“ 24  Nato kuchař přinesl kýtu, položil ji před Saula a Samuel řekl: „Tohle pro tebe schovali. Jez, protože je to pro tebe připravené na tuto příležitost. Řekl jsem jim totiž, že jsem pozval hosty.“ Saul tedy ten den jedl se Samuelem. 25  Potom sešli z výšiny+ do města a Samuel pokračoval v rozhovoru se Saulem na střeše domu. 26  Druhý den za svítání vstali a Samuel zavolal na Saula, který byl na střeše domu: „Připrav se, ať se můžeš vydat na cestu.“ Saul se tedy připravil a oba vyšli ven. 27  Zatímco sestupovali k okraji města, Samuel řekl Saulovi: „Pověz sloužícímu,+ aby šel napřed.“ Sloužící tedy šel napřed a Samuel pokračoval: „Ale ty se zastav a já ti oznámím Boží slovo.“

Poznámky

Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Dosl. „nepožehná oběť“.
Dosl. „odkryl ucho“.
Nebo: „Bude můj lid udržovat v patřičných mezích.“
Dosl. „všechno, co je v tvém srdci“.