1. Samuelova 28:1–25

  • Saul u ženy v En-doru, která je spiritistickým médiem (1–25)

28  V té době Filištíni svolali svá vojska, aby vytáhli do války proti Izraeli.+ Akiš řekl Davidovi: „Ty a tvoji muži byste měli jít do bitvy se mnou.“+  David mu odpověděl: „Ty dobře víš, co tvůj sluha udělá.“ Akiš Davidovi řekl: „Proto tě natrvalo jmenuji svým osobním strážcem.“*+  Samuel už byl po smrti a všichni Izraelité ho oplakali a pohřbili v jeho městě Ramě.+ A Saul odstranil z Izraele spiritistická média a věštce.+  Filištíni se shromáždili, vytáhli a utábořili se v Šunemu.+ Saul proto shromáždil celý Izrael a utábořili se na hoře Gilboa.+  Když Saul uviděl tábor Filištínů, dostal strach a jeho srdce se roztřáslo.+  Přestože se ptal Jehovy,+ Jehova mu neodpovídal – ani skrze sny, ani skrze urim,+ ani skrze proroky.  Nakonec řekl svým sluhům: „Najděte mi nějakou ženu, která je spiritistickým médiem,+ a já se s ní půjdu poradit.“ Jeho sluhové mu odpověděli: „V En-doru+ je jedna žena, která je spiritistickým médiem.“  Saul se tedy převlékl, aby ho nebylo poznat, a se dvěma svými muži se v noci za tou ženou vydal. Řekl jí: „Prosím, odhal mi budoucnost. Buď pro mě spiritistickým médiem+ a vyvolej mi toho, koho ti řeknu.“  Žena mu ale odpověděla: „Víš přece, co udělal Saul – že ze země odstranil spiritistická média a věštce.+ Proč se mě snažíš chytit do pasti, abys mě mohl dát usmrtit?“+ 10  Saul jí pak přísahal při Jehovovi: „Jakože Jehova žije, nepostihne tě za to žádný trest.“ 11  Žena se tedy zeptala: „Koho ti mám vyvolat?“ Odpověděl jí: „Vyvolej mi Samuela.“ 12  Když žena uviděla „Samuela“,*+ hlasitě vykřikla a řekla Saulovi: „Proč jsi mě oklamal? Vždyť ty jsi Saul!“ 13  Král jí řekl: „Neboj se. Co vidíš?“ Žena mu odpověděla: „Vidím někoho, kdo se podobá bohu a vystupuje ze země.“ 14  „Jak vypadá?“ zeptal se jí. Odpověděla mu: „Je to starý muž a má na sobě plášť bez rukávů.“+ V tu chvíli Saul poznal, že jde o „Samuela“, padl na kolena a poklonil se až k zemi. 15  Nato „Samuel“ řekl Saulovi: „Proč mě rušíš? Proč jsi mě dal vyvolat?“ Saul odpověděl: „Jsem v úzkých. Bojují proti mně Filištíni a Bůh se ode mě vzdálil. Už mi neodpovídá ani skrze proroky, ani skrze sny.+ Proto se obracím na tebe, abys mi dal vědět, co mám dělat.“+ 16  „Samuel“ mu řekl: „Proč se ptáš mě? Vždyť Jehova se od tebe vzdálil+ a stal se tvým nepřítelem. 17  Jehova udělá to, co předpověděl mým prostřednictvím: Jehova vytrhne království z tvých rukou a dá ho jednomu z tvých bližních, Davidovi.+ 18  Jehova tak s tebou dnes jedná proto, že jsi neposlechl Jehovu a nedal jsi Amalekitům+ pocítit jeho planoucí hněv. 19  Jehova také vydá Izrael i tebe do rukou Filištínů+ a zítra budeš ty+ i tvoji synové+ u mě. Izraelské vojsko Jehova vydá Filištínům do rukou.“+ 20  Nato Saul padl na zem a dostal kvůli „Samuelovým“ slovům velký strach. Opustila ho veškerá síla, protože celý den a celou noc nic nejedl. 21  Když žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je rozrušený, řekla mu: „Tvá služka tě poslechla. Riskovala jsem život*+ a udělala jsem, co jsi mi řekl. 22  A ty teď prosím poslechni svou služku. Dovol mi, abych ti přinesla kus chleba, a najez se, ať před cestou nabereš síly.“ 23  „Nebudu jíst,“ odmítl to Saul. Jeho sluhové a ta žena na něj ale naléhali, a tak je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. 24  Žena měla vykrmené tele, a tak ho rychle porazila.* Také vzala mouku, uhnětla těsto a upekla nekvašené chleby. 25  Přinesla to Saulovi a jeho sluhům a oni se najedli. Potom vstali a ještě tu noc odešli.+

Poznámky

Dosl. „strážcem své hlavy“.
Nebo „někoho, kdo vypadal jako Samuel“.
Nebo „vložila jsem si duši do dlaně“.
Nebo „obětovala“.