1. Samuelova 25:1–44

  • Samuel umírá (1)

  • Nabal odmítá prosbu Davidových mužů (2–13)

  • Abigail jedná moudře (14–35)

    • „Vak života“ (29)

  • Jehova trestá Nabala (36–38)

  • Abigail se stává Davidovou manželkou (39–44)

25  Po nějaké době zemřel Samuel+ a všichni Izraelité se sešli, aby ho oplakávali a aby ho pohřbili u jeho domu v Ramě.+ Potom se David vydal do pustiny Paran.  V Maonu+ žil jeden muž, který měl stáda v Karmelu.*+ Byl velmi bohatý – měl 3 000 ovcí a 1 000 koz. V té době zrovna v Karmelu stříhal své ovce.  Jmenoval se Nabal+ a jeho manželka se jmenovala Abigail.+ Byla rozumná a krásná, ale její manžel, který pocházel z Kalebova+ rodu, byl drsný a zlý.+  David se v pustině doslechl, že Nabal stříhá své ovce,  a tak za ním poslal deset mužů. Řekl jim: „Jděte za Nabalem do Karmelu a zeptejte se ho mým jménem, jak se mu daří.  Pak řekněte: ‚Buď dlouho živ a ať se dobře daří tobě,* tvé domácnosti i všemu, co máš.  Slyšel jsem, že stříháš ovce. Když byli tvoji pastýři s námi, neubližovali jsme jim+ a za celou tu dobu, kdy byli v Karmelu, se jim nic neztratilo.  Zeptej se svých mužů, a oni ti to povědí. Ať moji muži získají tvoji přízeň, protože jsme přišli v radostné době.* Dej prosím svým sluhům a svému synu Davidovi, cokoli bys mohl postrádat.‘“+  Davidovi muži tedy šli a vyřídili Nabalovi všechno, co jim David řekl. Když domluvili, 10  Nabal Davidovým sluhům odpověděl: „Kdo je David? Kdo je Jišaiův syn? Dnes je mnoho sluhů, kteří utíkají od svých pánů.+ 11  To mám vzít svůj chleba, vodu a maso ze zvířat, která jsem porazil pro své střihače, a dát to mužům, kteří přišli kdoví odkud?“ 12  Davidovi sluhové se tedy vrátili a všechno to Davidovi řekli. 13  David okamžitě přikázal svým mužům: „Všichni si připásejte meč!“+ A tak si každý připásal meč a David to udělal také. Asi 400 mužů vytáhlo s Davidem a 200 mužů zůstalo u zavazadel. 14  Nabalově manželce Abigail mezitím jeden ze sluhů oznámil: „David poslal z pustiny své muže, aby našemu pánovi popřáli všechno dobré, ale ten je začal urážet.+ 15  Ti muži se k nám chovali velmi hezky. Nikdy nám neublížili a za celou tu dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám nic neztratilo.+ 16  Chránili nás jako hradba ve dne i v noci – celou dobu, co jsme byli s nimi a pásli stáda. 17  Teď si promysli, co uděláš, protože našeho pána a celý jeho dům určitě postihne neštěstí.+ Je to takový ničema,+ že se s ním vůbec nedá mluvit.“ 18  Abigail+ tedy rychle vzala 200 chlebů, dva velké džbány vína, pět poražených ovcí, pět sea* praženého obilí, 100 koláčů rozinek a 200 koláčů lisovaných fíků a všechno to naložila na osly.+ 19  Potom řekla svým sluhům: „Jděte napřed, já půjdu za vámi.“ Svému manželu Nabalovi ale nic neřekla. 20  Jela na oslu dolů z hory a David a jeho muži sestupovali proti ní. Neviděli ji ale, protože ji hora zakrývala. Pak se najednou setkali. 21  Ještě předtím David řekl: „Bylo to k ničemu, že jsem v pustině chránil všechno, co patří tomu člověku. Vůbec nic se mu neztratilo,+ a přesto mi dobro oplácí zlem.+ 22  Ať Bůh Davidovy nepřátele* přísně potrestá,* pokud do rána nechám jediného z jeho mužů* naživu.“ 23  Když Abigail Davida zahlédla, hned sesedla z osla, padla před Davidem na kolena a poklonila se až k zemi. 24  Padla mu k nohám a řekla: „Můj pane, beru vinu na sebe. Dovol prosím své služce, aby k tobě promluvila, a naslouchej slovům své služky. 25  Prosím, ať si můj pán nevšímá toho ničemy Nabala,+ protože je přesně takový, jaké je jeho jméno. Jmenuje se Nabal* a opravdu se chová jako hlupák. Já, tvoje služka, jsem neviděla muže, které můj pán poslal. 26  Můj pane, jakože žije Jehova a jakože žiješ ty, Jehova tě zadržel,+ aby ses neprovinil prolitou krví+ a nepomstil ses* vlastní rukou. Ať tvoji nepřátelé a ti, kdo se mému pánovi snaží uškodit, dopadnou jako Nabal. 27  A ať je tento dar,*+ který tvoje služka přinesla svému pánovi, předán mužům, kteří mého pána následují.+ 28  Odpusť prosím provinění své služky. Vždyť Jehova pro mého pána určitě vybuduje trvalý dům,+ protože můj pán vede Jehovovy války+ a po všechny tvé dny se v tobě nenašlo žádné zlo.+ 29  Když tě někdo začne pronásledovat a bude ti usilovat o život, bude život mého pána zabalený ve vaku života u Jehovy, tvého Boha. Ale životy tvých nepřátel Bůh vymrští jako kámen z praku.* 30  A až Jehova udělá pro mého pána všechno to dobré, co slíbil, a dosadí tě za vůdce nad Izraelem,+ 31  nebudeš si v srdci vyčítat ani litovat,* že jsi bezdůvodně prolil krev a že se můj pán pomstil* vlastní rukou.+ Až Jehova prokáže mému pánovi dobro, vzpomeň si na svou služku.“ 32  David na to Abigail řekl: „Chvála Jehovovi, Bohu Izraele, který mi tě dnes poslal naproti! 33  Ať je požehnaná tvá rozumnost! A ať jsi požehnaná za to, že jsi mě dnes zadržela, abych se neprovinil prolitou krví+ a nepomstil se* vlastní rukou. 34  Kdybys mi totiž rychle nepřišla naproti,+ potom – jakože žije Jehova, Bůh Izraele, který mě zadržel, abych ti neublížil+ – by do rána Nabalovi nezůstal ani jediný muž.“*+ 35  Pak si od ní David vzal to, co mu přivezla, a řekl jí: „Jdi v pokoji domů. Jak vidíš, naslouchal jsem ti a tvé prosbě vyhovím.“ 36  Abigail se potom vrátila k Nabalovi, který právě ve svém domě hodoval jako král. Nabal* měl dobrou náladu a byl úplně opilý. Až do rozednění mu Abigail nic neřekla. 37  Když Nabal ráno vystřízlivěl a jeho manželka mu to všechno pověděla, jeho srdce zmrtvělo a on jako by zkameněl. 38  Asi o deset dnů později Jehova Nabala udeřil a on zemřel. 39  Když se David doslechl, že Nabal zemřel, řekl: „Chvála Jehovovi, který se ujal mého sporu,+ když mě Nabal potupil,+ a který zadržel svého sluhu, aby neudělal něco špatného.+ Jehova způsobil, že se Nabalova špatnost vrátila na jeho vlastní hlavu!“ David potom k Abigail poslal své muže s nabídkou, že si ji vezme za manželku. 40  Davidovi sluhové tedy přišli k Abigail do Karmelu a řekli jí: „Posílá nás k tobě David, protože si tě chce vzít za manželku.“ 41  Okamžitě vstala, poklonila se až k zemi a řekla: „Tady je tvá otrokyně. Stanu se služkou, která bude mýt nohy+ sluhů mého pána.“ 42  Pak se Abigail+ rychle zvedla, nasedla na osla a spolu s pěti svými služkami se vydala na cestu s Davidovými posly. A stala se Davidovou manželkou. 43  David si také vzal Achinoam+ z Jezreelu+ a obě ženy se staly jeho manželkami.+ 44  Ale Davidovu manželku Mikal+ dal její otec Saul Lajišovu synovi Paltimu,+ který byl z Gallimu.

Poznámky

Město na území kmene Juda. Nejedná se o horu Karmel.
Dosl. „pokoj tobě“.
Dosl. „v dobrém dni“.
Sea odpovídalo 7,33 l. Viz příloha B14.
Nebo možná „Davida“.
Dosl. „kéž tak Bůh učiní Davidovým nepřátelům a k tomu přidá“.
Dosl. „kohokoli, kdo močí na stěnu“. Hebr. výraz pro osoby mužského pohlaví, který vyjadřoval pohrdání.
Znamená „hloupý, bláznivý“.
Nebo „nezajistil sis záchranu“.
Dosl. „požehnání“.
Nebo „jako z kapsy praku“.
Dosl. „vrávorat ani klopýtat“.
Nebo „zajistil si záchranu“.
Nebo „nezajistil si záchranu“.
Dosl. „nikdo, kdo močí na stěnu“. Hebr. výraz pro osoby mužského pohlaví, který vyjadřoval pohrdání.
Dosl. „Nabalovo srdce“.