1. Samuelova 23:1–29

  • David zachraňuje Keilu (1–12)

  • Saul pronásleduje Davida (13–15)

  • Jonatan dodává Davidovi sílu (16–18)

  • David Saulovi těsně uniká (19–29)

23  Časem Davidovi řekli: „Filištíni bojují proti Keile+ a berou obilí z mlatů.“  A tak se David zeptal Jehovy:+ „Mám vytáhnout a pobít ty Filištíny?“ Jehova mu odpověděl: „Vytáhni. Pobij je a zachraň Keilu.“  Davidovi ale jeho muži řekli: „Vždyť se bojíme i tady na území Judy.+ A co teprve kdybychom šli ke Keile proti filištínskému vojsku!“+  David se tedy Jehovy zeptal znovu+ a Jehova mu odpověděl: „Vytáhni ke Keile, protože ti vydám Filištíny do rukou.“+  David tedy se svými muži vytáhl ke Keile a zaútočil na Filištíny. Odvedl jejich stáda a mnoho Filištínů pobil. Tak David zachránil obyvatele Keily.+  Když Abjatar,+ syn Achimeleka, utekl za Davidem do Keily, měl s sebou efod.  Saulovi podali zprávu: „David přišel do Keily.“ Saul na to řekl: „Bůh mi ho vydal* do rukou.+ Sám se chytil do pasti, když vešel do města s branami a závorami.“  Saul tedy svolal celé vojsko, aby vytáhli ke Keile a aby Davida a jeho muže obklíčili.  Když se David dozvěděl, že proti němu Saul něco chystá, požádal kněze Abjatara: „Přines efod.“+ 10  Pak David řekl: „Jehovo, Bože Izraele, tvůj sluha se doslechl, že Saul chce přitáhnout ke Keile, aby město kvůli mně zničil.+ 11  Vydají mě keilští vůdci* do jeho rukou? Přitáhne Saul, jak tvůj sluha slyšel? Jehovo, Bože Izraele, pověz to prosím svému sluhovi.“ Jehova odpověděl: „Přitáhne.“ 12  David se potom zeptal: „Vydají keilští vůdci mě a mé muže Saulovi do rukou?“ Jehova odpověděl: „Vydají.“ 13  A tak David a jeho muži, kterých bylo asi 600,+ z Keily odešli a přesouvali se z místa na místo podle toho, kde to bylo bezpečné. Když se Saul dozvěděl, že David z Keily unikl, odvolal tažení. 14  David pak pobýval na těžko přístupných místech v horách pustiny Zif.+ Saul ho stále hledal,+ ale Jehova mu ho nevydával do rukou. 15  David zůstával v Choreši v pustině Zif. Věděl, že* Saul vytáhl a usiluje mu o život. 16  Za Davidem se do Choreše vydal Saulův syn Jonatan a posílil jeho důvěru v Jehovu.*+ 17  Řekl mu: „Neboj se, můj otec Saul tě nenajde. Budeš králem nad Izraelem+ a já budu druhý po tobě. I můj otec Saul to ví.“+ 18  Potom spolu před Jehovou uzavřeli smlouvu.+ David zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. 19  Později přišli k Saulovi do Gibeje+ zifští muži a řekli: „David se skrývá nedaleko od nás,+ na těžko přístupných místech v Choreši,+ na pahorku Chakila,+ který je jižně* od Ješimonu.*+ 20  Kdykoli si tedy, králi, budeš přát, přijď a my ho králi vydáme do rukou.“+ 21  Saul jim odpověděl: „Ať vám Jehova požehná za to, že jste se mnou měli soucit. 22  Jděte prosím a zkuste zjistit, kde přesně je a kdo ho tam viděl. Slyšel jsem totiž, že je velmi vychytralý. 23  Pečlivě pátrejte, kde všude se schovává, a až to budete vědět přesně, vraťte se ke mně. Já pak půjdu s vámi, a pokud v té zemi někde je, tak ho mezi všemi judskými rody* najdu.“ 24  Odešli tedy a ještě před Saulem se vypravili do Zifu.+ David a jeho muži byli tehdy v pustině Maon+ v Arabě+ jižně od Ješimonu. 25  Potom ho přišel hledat Saul se svými muži.+ Když to pověděli Davidovi, okamžitě se přesunul ke skalnímu útesu,+ ale zůstal v pustině Maon. Saul se o tom doslechl a hnal se do pustiny Maon za Davidem. 26  Saul přitáhl k jedné straně hory a David byl se svými muži na její druhé straně. David se snažil před Saulem rychle utéct,+ ale Saul a jeho muži začali Davida a jeho muže obkličovat, aby je zajali.+ 27  Vtom k Saulovi přišel posel a řekl: „Rychle se vrať! Do země vtrhli Filištíni.“ 28  Saul tedy přestal Davida pronásledovat+ a vytáhl proti Filištínům. Proto bylo to místo nazváno Skalní útes rozdělení. 29  Potom odtamtud David odešel a pobýval na těžko přístupných místech v En-gedi.+

Poznámky

Dosl. „prodal“.
Nebo možná „majitelé půdy“.
Nebo možná „měl strach, protože“.
Dosl. „posílil jeho ruku v Jehovovi“.
Dosl. „napravo“.
Nebo možná „pouště, pustiny“.
Dosl. „tisíci“.