1. Samuelova 22:1–23

  • David v adullamské jeskyni a v Micpe (1–5)

  • Saul dává pobít kněze z Nobu (6–19)

  • Abjatar utíká (20–23)

22  David pak odtamtud odešel+ a skryl se v adullamské jeskyni.+ Když se o tom doslechli jeho bratři a celý dům jeho otce, přišli tam za ním.  Také se k němu shromáždili všichni, kdo se dostali do těžkostí, byli zadlužení nebo měli pocit křivdy,* a David se stal jejich velitelem. Celkem s ním bylo asi 400 mužů.  Později se odtamtud David vydal do Micpe v Moabu a řekl moabskému králi:+ „Dovol prosím, ať můj otec a matka bydlí u vás, dokud nezjistím, co pro mě Bůh udělá.“  Nechal je tedy u moabského krále a oni u něj zůstali celou tu dobu, kdy se David skrýval v horách.+  Časem řekl Davidovi prorok Gad:+ „Už se neskrývej v horách. Odejdi do judské země.“+ David tedy odešel a vstoupil do cheretského lesa.  Saul se doslechl, že David a jeho muži byli objeveni. Saul tehdy seděl pod tamaryškem na výšině v Gibeji,+ držel kopí a kolem něj byli všichni jeho sluhové.  Saul svým sluhům řekl: „Naslouchejte prosím, Benjamínovci. Copak vám všem dá Jišaiův syn+ pole a vinice? Dosadí vás všechny za velitele tisíců a velitele set?+  Všichni jste se proti mně spikli! Nikdo mi neprozradil, že můj vlastní syn uzavřel smlouvu s Jišaiovým synem.+ Nikdo z vás mě nelituje a neřekne mi, že můj syn navádí mého sluhu, aby mi nastražil léčku, jak se to stalo teď.“  Edomita Doeg,+ který byl dosazený nad Saulovými sluhy, na to řekl:+ „Viděl jsem Jišaiova syna přicházet do Nobu k Achimelekovi, synovi Achituba.+ 10  Achimelek se kvůli němu dotazoval Jehovy a dal mu potraviny. Dokonce mu dal i meč Filištína Goliáše.“+ 11  Král okamžitě poslal pro kněze Achimeleka, syna Achituba, a pro všechny kněze z domu jeho otce, kteří byli v Nobu. Všichni tedy přišli ke králi. 12  Saul pak řekl: „Naslouchej prosím, synu Achituba!“ „Ano, můj pane,“ odpověděl Achimelek. 13  Saul mu řekl: „Proč ses proti mně spikl s Jišaiovým synem? Dal jsi mu chléb a meč a dotazoval ses kvůli němu Boha, a on se mi teď staví na odpor a snaží se mi nastražit léčku.“ 14  Achimelek králi odpověděl: „Kdo z tvých sluhů je tak důvěryhodný* jako David?+ Je to králův zeť+ a velitel tvé osobní stráže a získal si úctu tvého domu.+ 15  Bylo to snad poprvé, co jsem se kvůli němu dotazoval Boha?+ To, o čem mluvíš, bych nikdy neudělal! Ať král svého sluhu ani celý dům mého otce z ničeho neobviňuje, protože tvůj sluha o ničem z toho nevěděl.“+ 16  Ale král řekl: „Zemřeš,+ Achimeleku, ty i celý dům tvého otce.“+ 17  Pak přikázal strážcům,* kteří stáli kolem něj: „Jděte, pobijte Jehovovy kněze, protože se přidali na Davidovu stranu! Věděli, že je na útěku, a nepodali mi zprávu.“ Ale královi sluhové nechtěli na Jehovovy kněze vztáhnout ruku. 18  Král proto řekl Doegovi:+ „Jdi, pobij ty kněze!“ Edomita+ Doeg neváhal a kněze pobil. Usmrtil ten den 85 mužů, kteří nosili lněný efod.+ 19  Zaútočil také na kněžské město Nob+ a mečem pobil muže i ženy, děti i kojence, býky, osly i ovce. 20  Jednomu ze synů Achimeleka, syna Achituba, který se jmenoval Abjatar,+ se ale podařilo uniknout. Utekl za Davidem 21  a oznámil mu: „Saul pobil Jehovovy kněze.“ 22  David mu odpověděl: „Když jsem tam tehdy+ viděl Edomitu Doega, bylo mi jasné, že o tom řekne Saulovi. Jsem odpovědný za smrt každého* z domu tvého otce. 23  Zůstaň se mnou. Neboj se, protože kdo usiluje o tvůj život, usiluje i o můj. Jsi pod mojí ochranou.“+

Poznámky

Nebo „byli zahořklí v duši“.
Nebo „věrný“.
Dosl. „běžcům“.
Nebo „každé duše“.