1. Samuelova 17:1–58

  • David vítězí nad Goliášem (1–58)

    • Goliáš uráží Izrael (8–10)

    • David se nabízí, že půjde bojovat (32–37)

    • David bojuje v Jehovově jménu (45–47)

17  Filištíni+ shromáždili svá vojska* k válce. Shromáždili se u Soka+ na území Judy a utábořili se v Efes-dammimu+ mezi Sokem a Azekou.+  Saul a izraelští muži se také shromáždili. Utábořili se v údolí* Elah+ a pak vytáhli v bojovém šiku proti Filištínům.  Filištíni obsadili jednu horu, Izraelité druhou a mezi nimi bylo údolí.  Potom z filištínských řad vyšel přední bojovník, který se jmenoval Goliáš+ a pocházel z Gatu.+ Byl vysoký šest loket a jednu píď.*  Na hlavě měl měděnou přilbu a nosil měděný šupinový pancíř,+ který vážil 5 000 šekelů.*  Na nohou měl měděné holenní chrániče a na zádech měděný oštěp.+  Dřevěná násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo+ a železné ostří jeho kopí vážilo 600 šekelů.* Před ním pochodoval voják, který mu nosil štít.  Goliáš se pak zastavil a začal volat na izraelské vojáky:+ „Proč jste vytáhli a rozestavili se do bojového šiku? Jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové! Vyberte muže, který by se mnou šel bojovat.  Pokud se mi dokáže postavit a zabije mě, staneme se vašimi sluhy. Ale pokud já zvítězím nad ním a zabiju ho, vy se stanete našimi sluhy a budete nám sloužit.“ 10  Pak ten Filištín řekl: „Vyzývám dnes izraelské vojsko:+ Pošlete sem nějakého muže, aby se mnou bojoval!“ 11  Když Saul a celý Izrael slyšeli slova toho Filištína, zděsili se a dostali velký strach. 12  David byl synem Jišaie z Efraty+ neboli judského Betléma.*+ Jišai+ měl osm synů+ a za Saulových dnů už byl starý. 13  Tři nejstarší Jišaiovi synové šli se Saulem do války.+ Prvorozený se jmenoval Eliab,+ druhý Abinadab+ a třetí Šammah.+ 14  David byl nejmladší+ a ti tři nejstarší šli se Saulem. 15  David se od Saula opakovaně vracel do Betléma, aby se staral o ovce,+ které patřily jeho otci. 16  Mezitím ten Filištín každé ráno a každý večer, celkem 40 dnů, vycházel před izraelské vojáky. 17  Jednou řekl Jišai svému synu Davidovi: „Vezmi prosím tady to efa* praženého obilí a těchto deset chlebů a dones je rychle do tábora svým bratrům. 18  Veliteli tisíce vezmi těchto deset kusů sýra.* Zjisti, jestli jsou tvoji bratři v pořádku, a přines o tom nějaký důkaz.“ 19  Davidovi bratři byli se Saulem a ostatními izraelskými muži v údolí* Elah+ a bojovali proti Filištínům.+ 20  A tak David brzy ráno vstal a svěřil ovce někomu jinému. Potom sbalil všechny věci a vydal se na cestu, jak mu Jišai přikázal. Když přišel k táboru, vojsko právě s válečným pokřikem vycházelo na bojiště. 21  Vojska Izraelitů a Filištínů se rozestavila proti sobě. 22  David okamžitě nechal svoje věci u hlídače zavazadel a rozběhl se k bojišti. Když tam dorazil, začal se svých bratrů ptát, jak se jim daří.+ 23  Zatímco s nimi mluvil, z filištínských řad vyšel přední bojovník Goliáš,+ Filištín z Gatu. Říkal to samé jako vždycky+ a David to slyšel. 24  Když izraelští muži Goliáše viděli, všichni se s hrůzou dali na útěk.+ 25  Říkali: „Viděli jste toho muže? Přichází, aby urážel Izrael.+ Muže, který ho zabije, král odmění velkým bohatstvím, dá mu svou dceru+ a rod jeho otce v Izraeli osvobodí od povinností.“ 26  David se mužů, kteří stáli poblíž, začal ptát: „Co získá muž, který zabije toho Filištína a zbaví Izrael pohany? Vždyť kdo je ten neobřezaný Filištín, že uráží vojsko živého Boha?“+ 27  Řekli mu znovu to samé: „Tohle získá muž, který ho zabije.“ 28  Když jeho nejstarší bratr Eliab+ zaslechl, jak David s těmi muži mluví, rozzlobil se na něj a řekl: „Proč jsi přišel? A komu jsi dal na starost těch pár ovcí v pustině?+ Dobře znám tvoji troufalost a tvé špatné úmysly. Přišel jsi jen proto, aby ses podíval na bitvu.“ 29  David mu odpověděl: „Co jsem udělal? Jen jsem se ptal!“ 30  Pak se obrátil na někoho jiného, zeptal se ho na to samé+ a dostal stejnou odpověď jako předtím.+ 31  To, co David říkal, se doneslo až k Saulovi, a tak pro něj poslal. 32  David Saulovi řekl: „Ať kvůli tomu Filištínovi nikdo neztrácí odvahu.* Tvůj sluha půjde a bude s ním bojovat.“+ 33  Ale Saul namítl: „Nedokážeš s tím Filištínem bojovat. Vždyť jsi jen chlapec+ a on je už od mládí vojákem.“* 34  David na to Saulovi řekl: „Tvůj sluha se stal pastýřem ovcí svého otce. Když jednou přišel lev+ a jindy medvěd a každý odnesl ze stáda ovci, 35  vyrazil jsem za ním, srazil ho a zachránil ji z jeho tlamy. Když se proti mně zvedl, popadl jsem ho za srst,* srazil ho a usmrtil. 36  Tvůj sluha zabil lva i medvěda a ten neobřezaný Filištín skončí stejně, protože urážel vojsko živého Boha.“+ 37  Potom David dodal: „Jehova, který mě zachránil ze spárů lva a medvěda, mě zachrání i z rukou toho Filištína.“+ Saul mu tedy řekl: „Jdi. A ať je Jehova s tebou.“ 38  Saul pak Davida oblékl do své výstroje. Na hlavu mu dal měděnou přilbu a navlékl mu pancíř. 39  Potom si David připásal meč a chtěl jít, ale nemohl, protože na tu výstroj nebyl zvyklý. Řekl tedy Saulovi: „Nemůžu v tom jít. Nejsem na to zvyklý.“ A tak to ze sebe sundal. 40  Vzal do ruky hůl, vybral si pět hladkých kamenů z říčního koryta* a dal je do kapsy své pastýřské mošny. S prakem+ v ruce pak vyrazil proti Filištínovi. 41  Filištín přicházel k Davidovi blíž a blíž a před ním šel voják, který mu nosil štít. 42  Když Filištín Davida uviděl, pohrdavě se ušklíbl, protože to byl jen chlapec, hezký mladík s červenými tvářemi.+ 43  Volal na Davida: „Jsem snad pes,+ že na mě jdeš s holí?“ A při svých bozích ho proklínal. 44  Pak Davidovi řekl: „Jen sem pojď, a já tvým masem nakrmím nebeské ptáky a divoká zvířata.“ 45  David Filištínovi odpověděl: „Jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem,+ ale já jdu proti tobě ve jménu Jehovy, Boha vojsk,+ Boha izraelských bojových šiků, kterého jsi urážel.+ 46  Dnes mi tě Jehova vydá do rukou+ a já tě zabiju a useknu ti hlavu. Ještě dnes dám mrtvoly filištínských vojáků nebeským ptákům a divokým zvířatům a celá země pozná, že v Izraeli je Bůh.+ 47  A všichni, kdo jsou tady,* poznají, že Jehova nezachraňuje mečem ani kopím.+ Je to Jehovův boj+ a on vás všechny vydá do našich rukou.“+ 48  Filištín se dál blížil k Davidovi a ten se rychle rozběhl po bojišti směrem k němu. 49  Sáhl do mošny, vytáhl z ní kámen a vystřelil ho z praku. Kámen zasáhl Filištína do čela, zaryl se mu do něj a Filištín padl tváří k zemi.+ 50  Tak David s prakem a kamenem zvítězil nad Filištínem. Srazil ho a zabil, i když neměl meč.+ 51  Potom k němu přiběhl a postavil se nad něj. Vzal jeho meč,+ vytáhl ho z pochvy a dorazil ho tím, že mu usekl hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina zemřel, dali se na útěk.+ 52  Izraelští a judští muži s křikem vyrazili za nimi a pronásledovali je od údolí+ až k branám Ekronu.+ Všude podél cesty od Šaarajimu+ až po Gat a Ekron pak ležely mrtvoly Filištínů. 53  Když se Izraelité z pronásledování Filištínů vrátili, vydrancovali jejich tábor. 54  Potom vzal David Filištínovu hlavu a přinesl ji do Jeruzaléma a jeho zbraně si dal do stanu.+ 55  Když Saul viděl Davida, jak jde proti Filištínovi, zeptal se velitele vojska Abnera:+ „Čí syn je ten chlapec,+ Abnere?“ Odpověděl mu: „Jakože žiješ, králi, nevím!“ 56  Král řekl: „Zjisti, čí je to syn.“ 57  Když se tedy David po zabití Filištína vrátil a jeho hlavu ještě držel v ruce, Abner ho přivedl před Saula.+ 58  Saul se ho zeptal: „Čí jsi syn, chlapče?“ David odpověděl: „Jsem syn tvého sluhy Betlémana+ Jišaie.“+

Poznámky

Dosl. „tábory“.
Nebo „nížině“.
Měřil asi 2,9 m. Viz příloha B14.
Asi 57 kg. Viz příloha B14.
Asi 6,8 kg. Viz příloha B14.
Dosl. „Efratity z Judova Betléma“.
Asi 22 l. Viz příloha B14.
Dosl. „mléka“.
Nebo „nížině“.
Dosl. „srdce“.
Dosl. „mužem války“.
Nebo „za čelist“, dosl. „za vousy“.
Nebo „říčního údolí, vádí“.
Dosl. „celý tento sbor“.