1. Samuelova 16:1–23

  • David je pomazán za příštího krále (1–13)

    • „Jehova vidí do srdce“ (7)

  • Bůh Saulovi odebírá svého ducha (14–17)

  • Saul si Davida vybírá jako hráče na harfu (18–23)

16  Jehova nakonec Samuelovi řekl: „Jak dlouho se budeš kvůli Saulovi trápit?+ Já jsem ho jako krále nad Izraelem zavrhl.+ Naplň si roh olejem+ a jdi. Posílám tě k Betlémanu Jišaiovi,+ protože jsem si vybral krále mezi jeho syny.“+  Ale Samuel namítl: „Jak bych tam mohl jít? Když se o tom Saul doslechne, zabije mě.“+ Jehova mu odpověděl: „Vezmi s sebou mladou krávu a řekni: ‚Přišel jsem obětovat Jehovovi.‘  Přizvi Jišaie k oběti a já ti pak dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, koho určím.“+  Samuel udělal, co Jehova řekl. Když přišel do Betléma+ a potkali ho starší z města, začali se třást strachy a ptali se: „Znamená tvůj příchod pokoj?“  Samuel odpověděl: „Ano, znamená. Přišel jsem obětovat Jehovovi. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti.“ Pak posvětil Jišaie a jeho syny a k oběti přizval i je.  Když přišli a Samuel uviděl Eliaba,+ řekl si: „To je určitě Jehovův pomazaný.“  Ale Jehova Samuelovi řekl: „Nedívej se na to, jak vypadá a jak je vysoký,+ protože jsem ho zavrhl. Bůh se na věci dívá jinak než člověk. Člověk totiž vidí jen to, co má před očima, ale Jehova vidí do srdce.“+  Potom Jišai zavolal Abinadaba+ a přivedl ho před Samuela, ale ten řekl: „Ani toho Jehova nevybral.“  Pak Jišai přivedl Šammaha,+ ale Samuel řekl: „Ani toho Jehova nevybral.“ 10  Jišai tedy před Samuela postupně přivedl svých sedm synů, ale Samuel mu řekl: „Jehova nevybral žádného z nich.“ 11  Nakonec se Samuel Jišaie zeptal: „Jsou to všichni tvoji chlapci?“ Odpověděl: „Ještě zbývá nejmladší.+ Pase ovce.“+ Samuel mu na to řekl: „Pošli pro něj, protože nezačneme jíst, dokud sem nepřijde.“ 12  A tak pro něj poslal a přivedl ho před Samuela. Byl to hezký mladík s červenými tvářemi+ a krásnýma očima. Jehova potom Samuelovi řekl: „Vstaň, pomaž ho, protože to je on!“+ 13  Samuel tedy vzal roh s olejem+ a Davida v přítomnosti jeho bratrů pomazal. A od toho dne na Davida působil Jehovův duch.+ Pak se Samuel zvedl a odešel do Ramy.+ 14  Pokud jde o Saula, Jehova mu svého ducha odebral.+ A tak Jehova dovolil, aby Saula děsila jeho vlastní mysl.*+ 15  Jeho sluhové mu řekli: „Bůh dovolil, aby tě děsila tvá mysl.* 16  Ať náš pán prosím přikáže svým sluhům, kteří stojí před tebou, aby hledali muže, který umí dobře hrát na harfu.+ Kdykoli pak Bůh dovolí, aby tě děsila tvá mysl,* bude ten muž hrát a tobě se uleví.“ 17  Saul tedy svým sluhům řekl: „Najděte prosím muže, který umí dobře hrát, a přiveďte mi ho.“ 18  Jeden ze sloužících řekl: „Viděl jsem, že syn Betlémana Jišaie umí hrát. Je to odvážný a silný válečník.+ Dokáže dobře mluvit, je pohledný+ a Jehova je s ním.“+ 19  Potom Saul vyslal k Jišaiovi posly se vzkazem: „Pošli ke mně svého syna Davida, který se stará o ovce.“+ 20  Jišai tedy vzal osla, naložil na něj chleba, kožený měch vína a kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. 21  A tak David přišel k Saulovi a začal mu sloužit.+ Saul si ho velmi zamiloval a David se stal jeho zbrojnošem. 22  Saul pak Jišaiovi vzkázal: „Ať prosím David zůstane v mých službách, protože jsem si ho velmi oblíbil.“ 23  Kdykoli Bůh dovolil, aby Saula děsila jeho mysl,* David vzal harfu a začal na ni hrát. Saulovi se pak ulevilo, cítil se lépe a jeho mysl ho přestala děsit.*+

Poznámky

Dosl.: „A děsil ho špatný duch od Jehovy.“
Dosl.: „Děsí tě špatný duch od Boha.“
Dosl. „když na tobě spočine špatný duch od Boha“.
Dosl. „když na Saulovi spočinul duch od Boha“.
Dosl. „a špatný duch se od něho vzdálil“.