1. Samuelova 14:1–52

  • Jonatanův hrdinský čin u Mikmaše (1–14)

  • Bůh zasazuje nepřátelům Izraele drtivou porážku (15–23)

  • Saulova ukvapená přísaha (24–46)

    • Lid jí maso i s krví (32–34)

  • Saulovy války a jeho rodina (47–52)

14  Jednoho dne Saulův syn Jonatan+ řekl svému sloužícímu, který mu nosil zbraně: „Pojď, vydejme se k předsunutému oddílu Filištínů, který je na druhé straně.“ Ale otci to nepověděl.  Saul tábořil na okraji Gibeje+ pod granátovníkem v Migronu a bylo s ním asi 600 mužů.+  (Efod+ nosil Achijáš, syn Ikabodova+ bratra Achituba,+ syna Pinechase,+ syna Eliho,+ Jehovova kněze v Šilu.+) A nikdo z mužů nevěděl, že Jonatan odešel.  Na obou stranách průsmyku, kterým se chtěl Jonatan dostat k předsunutému oddílu Filištínů, byl špičatý skalní útes. Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene.  Jeden útes se tyčil na severu naproti Mikmaši a druhý na jihu naproti Gebě.+  Jonatan řekl svému zbrojnoši: „Pojď, vydejme se k předsunutému oddílu těch neobřezanců.+ Snad nám Jehova pomůže. Jehovovi totiž nemůže nic zabránit, aby zachraňoval jak prostřednictvím mnohých, tak prostřednictvím několika.“+  Jeho zbrojnoš mu odpověděl: „Udělej, k čemu tě vede tvé srdce. Jdi a já tě budu následovat, kamkoli tě tvé srdce povede.“  Jonatan řekl: „Půjdeme k těm mužům a upozorníme je na sebe.  Když nám řeknou: ‚Zůstaňte na místě, dokud k vám nepřijdeme!‘, pak zůstaneme stát a nepůjdeme za nimi nahoru. 10  Ale když nám řeknou: ‚Vylezte sem k nám!‘, tak půjdeme, protože Jehova nám je vydá do rukou. Bude to pro nás znamení.“+ 11  Pak na sebe oba upozornili předsunutý oddíl Filištínů. Ti řekli: „Podívejte! Hebrejci lezou z děr, kde se poschovávali.“+ 12  Potom muži z předsunutého oddílu zavolali na Jonatana a jeho zbrojnoše: „Vylezte sem k nám a my vám ukážeme!“+ Jonatan okamžitě řekl svému zbrojnoši: „Pojď za mnou, protože Jehova je vydá Izraeli do rukou.“+ 13  Jonatan vylezl po čtyřech nahoru a jeho zbrojnoš za ním. Pak začal Jonatan Filištíny srážet a zbrojnoš je za ním dobíjel. 14  Při prvním útoku Jonatan a jeho zbrojnoš pobili asi 20 mužů na vzdálenosti odpovídající přibližně polovině délky akrového pole.* 15  Ve filištínském táboře a mezi muži z předsunutého oddílu zavládl strach. Hrůza padla i na oddíly nájezdníků.+ Země se začala třást a Bůh vyvolal mezi Filištíny zděšení. 16  Saulovi strážní v Benjamínově Gibeji+ viděli, že se všude šíří zmatek.+ 17  Saul řekl svým mužům: „Spočítejte se prosím a zjistěte, kdo odešel.“ Když to udělali, zjistili, že chybí Jonatan a jeho zbrojnoš. 18  Saul pak řekl Achijášovi:+ „Přines truhlu pravého Boha!“ (Truhla pravého Boha totiž byla v té době* mezi Izraelity.) 19  Zatímco Saul mluvil s knězem, zmatek ve filištínském táboře stále narůstal. Potom Saul knězi řekl: „Počkej s tím.“* 20  Saul a jeho muži se shromáždili, a když vytáhli do bitvy, zjistili, že Filištíni obrátili meče jeden proti druhému. Všude byl obrovský zmatek. 21  Hebrejci, kteří byli předtím na straně Filištínů a přitáhli s nimi do tábora, přešli na stranu Izraelitů k Saulovi a Jonatanovi. 22  A všichni izraelští muži, kteří se schovávali+ v hornatém kraji Efrajima, slyšeli, že se Filištíni dali na útěk, a začali je spolu s ostatními pronásledovat. 23  Jehova tedy ten den zachránil Izrael+ a bitva se rozšířila až do Bet-avenu.+ 24  Izraelští muži byli ale ten den vyčerpaní, protože Saul je zavázal touto přísahou: „Ať je prokletý ten, kdo něco* sní dřív, než bude večer a než se pomstím svým nepřátelům!“ Nikdo tedy nic nesnědl.+ 25  Potom všichni* vešli do lesa a na zemi tam byl med. 26  I když ale med stékající na zem viděli, nikdo ho ani neochutnal, protože se báli přísahy. 27  Jonatan ale neslyšel, jak jeho otec zavázal lid přísahou,+ a tak natáhl hůl, kterou měl v ruce, a její konec ponořil do plástve medu. Když ho ochutnal, oči se mu rozzářily. 28  Nato mu jeden muž řekl: „Tvůj otec zavázal lid touto přísahou: ‚Ať je prokletý ten, kdo dnes něco sní!‘+ Proto jsou muži tak unavení.“ 29  Jonatan ale odpověděl: „Můj otec přivedl lid do velkých potíží.* Podívejte se, jak se mi rozzářily oči, když jsem ochutnal tuhle trošku medu. 30  A co teprve, kdyby se dnes muži mohli pořádně najíst+ z kořisti, kterou vzali svým nepřátelům! Pak by Filištíni utrpěli ještě větší porážku.“ 31  Izraelští muži ten den pobíjeli Filištíny od Mikmaše k Aijalonu+ a velmi se unavili. 32  Proto se začali lačně vrhat na kořist, brali ovce, býky a telata, poráželi je na zemi a jedli maso i s krví.+ 33  Saulovi pak oznámili: „Lid hřeší proti Jehovovi tím, že jí maso i s krví.“+ Nato Saul řekl: „Jednali jste nevěrně. Okamžitě mi přivalte velký kámen.“ 34  Potom dodal: „Jděte mezi lid a řekněte jim: ‚Přiveďte každý svého býka nebo ovci, porazte je tady a pak je jezte. Nehřešte proti Jehovovi tím, že byste jedli maso i s krví.‘“+ A tak každý tu noc přivedl svého býka a porazil ho tam. 35  Tehdy Saul postavil oltář Jehovovi.+ Byl to první oltář, který Jehovovi postavil. 36  Potom Saul řekl: „Zaútočme v noci na Filištíny a drancujme, dokud se nerozední. Nikoho nenecháme naživu.“ Odpověděli: „Udělej, co považuješ za dobré.“ Ale kněz řekl: „Zeptejme se pravého Boha.“+ 37  A tak se Saul Boha zeptal: „Mám zaútočit na Filištíny?+ Vydáš je Izraeli do rukou?“ Ale Bůh mu ten den neodpověděl. 38  Saul tedy řekl: „Pojďte sem, všichni vůdci lidu, a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. 39  Jakože žije Jehova, který zachránil Izrael, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít.“ Nikdo mu však neodpověděl. 40  Pak řekl celému Izraeli: „Vy budete na jedné straně a já budu se svým synem Jonatanem na druhé straně.“ Lid na to Saulovi řekl: „Udělej, co považuješ za dobré.“ 41  Saul Jehovu požádal: „Bože Izraele, odpověz prostřednictvím tumim!“+ Byli vybráni Jonatan se Saulem a lid vyšel bez viny. 42  Saul pak přikázal: „Házejte los,+ aby se rozhodlo mezi mnou a mým synem Jonatanem.“ A byl vybrán Jonatan. 43  Saul mu řekl: „Pověz mi, co jsi udělal.“ Jonatan odpověděl: „Jen jsem ochutnal trochu medu, který jsem nabral koncem své hole.+ Jsem teď připravený zemřít!“ 44  Nato Saul řekl: „Ať mě Bůh přísně potrestá,* pokud nezemřeš, Jonatane.“+ 45  Ale lid Saulovi řekl: „Má zemřít Jonatan? Ten, kdo dovedl Izrael k tak velkému vítězství?*+ To ne! Jakože Jehova žije, ani jediný vlas mu nesmí spadnout z hlavy na zem. Vždyť dnes spolupracoval s Bohem.“+ A tak lid Jonatana zachránil* před smrtí. 46  Potom Saul přestal Filištíny pronásledovat a ti se vrátili na své území. 47  Saul upevnil své kralování nad Izraelem a bojoval proti všem okolním nepřátelům – proti Moabcům,+ Ammonitům,+ Edomitům,+ cobským+ králům a Filištínům.+ Své nepřátele porážel všude, kam šel. 48  Odvážně bojoval, porazil Amalekity+ a vysvobodil Izrael z rukou nájezdníků. 49  Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua.+ Měl také dvě dcery – starší se jmenovala Merab+ a mladší Mikal.+ 50  Saulova manželka se jmenovala Achinoam, dcera Achimaace. Velitelem Saulova vojska byl jeho strýc Abner,+ syn Nera. 51  Saulovým otcem byl Kiš+ a Abnerův otec Ner+ byl synem Abiela. 52  Po všechny Saulovy dny probíhaly těžké boje s Filištíny.+ Když tedy Saul viděl nějakého silného nebo odvážného muže, povolal ho do svého vojska.+

Poznámky

Dosl. „spřežení pole“, tj. plochy, kterou je možné se spřežením býků zorat za den.
Dosl. „ten den“.
Dosl.: „Stáhni svou ruku.“
Dosl. „chléb“.
Dosl. „celá země“.
Nebo „přivedl na zemi zavržení“.
Dosl. „kéž tak Bůh učiní a k tomu přidá“.
Nebo „záchraně“.
Dosl. „vyplatil“.