1. Samuelova 13:1–23

  • Saul vybírá muže do vojska (1–4)

  • Saul jedná opovážlivě (5–9)

  • Samuel kárá Saula (10–14)

  • Izraelité nemají zbraně (15–23)

13  Saulovi bylo ...* let, když se stal králem.+ Vládl nad Izraelem dva roky  a potom z Izraele vybral 3 000 mužů – 2 000 s ním bylo v Mikmaši a v hornatém kraji Betelu a 1 000 bylo s Jonatanem+ v Benjamínově Gibeji.+ Zbytek lidu Saul poslal domů.*  Jonatan pobil posádku Filištínů,+ která byla v Gebě,+ a Filištíni se o tom doslechli. Saul pak dal po celé zemi troubit na roh+ se slovy: „Ať o tom Hebrejci slyší!“  K celému Izraeli se tak doneslo: „Saul pobil posádku Filištínů a Filištíni začali Izrael nenávidět.“ Lid byl tedy svolán k Saulovi do Gilgalu.+  Také Filištíni se shromáždili do boje proti Izraeli. Měli 30 000 válečných vozů a 6 000 jezdců na koních. Jejich vojáků bylo tolik jako zrnek písku na břehu moře.+ Přitáhli a utábořili se v Mikmaši, východně od Bet-avenu.+  Když Izraelité viděli, že se pod tlakem nepřátel dostali do úzkých, poschovávali se v jeskyních,+ rozsedlinách, skalách, sklepeních a nádržích na vodu.*  Někteří Hebrejci dokonce utekli za Jordán na území Gada a Gileadu.+ Ale Saul zůstal v Gilgalu a všichni, kdo byli s ním, se třásli strachy.  Čekal sedm dnů, po dobu, kterou stanovil Samuel. Ten ale do Gilgalu nepřicházel a lid začal Saula opouštět.  Nakonec Saul řekl: „Doneste mi zápalnou oběť a oběti společenství.“ A předložil zápalnou oběť.+ 10  Ale jakmile dokončil předkládání zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu tedy šel naproti, aby ho přivítal.* 11  Samuel řekl: „Cos to udělal?“ Saul mu odpověděl: „Viděl jsem, že mě lid opouští,+ ty jsi ve stanovenou dobu nepřišel a Filištíni se shromažďují v Mikmaši.+ 12  A tak jsem si řekl: ‚Teď proti mně Filištíni přitáhnou do Gilgalu a já jsem Jehovu nepožádal o přízeň.‘* Proto jsem považoval za nutné předložit zápalnou oběť.“ 13  Samuel na to Saulovi řekl: „Zachoval ses nerozumně. Neposlechl jsi to, co ti přikázal Jehova, tvůj Bůh.+ Kdybys poslechl, Jehova by způsobil, že by tvé kralování nad Izraelem trvalo navždy. 14  Ale teď tvé kralování nepotrvá.+ Jehova najde muže, který bude příjemný jeho srdci.+ Jehova ho pověří, aby vedl jeho lid,+ protože jsi neposlechl, co ti Jehova přikázal.“+ 15  Potom Samuel vstal a odešel z Gilgalu do Benjamínovy Gibeje. Saul spočítal ty, kdo s ním zůstali, a bylo jich asi 600 mužů.+ 16  Saul, jeho syn Jonatan a ti, kdo zůstali s nimi, pobývali v Benjamínově Gebě+ a Filištíni tábořili v Mikmaši.+ 17  Z filištínského tábora vyrážely tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydával po cestě k Ofře, k zemi Šual, 18  druhý se vydával po cestě k Bet-choronu+ a třetí se vydával po cestě k hranici, která leží nad údolím Ceboim, směrem k pustině. 19  V celé izraelské zemi nebyl žádný kovář, protože Filištíni řekli: „Ať si Hebrejci nevyrobí meč ani kopí.“ 20  Když si tedy Izraelité chtěli dát nabrousit radlice, motyky, sekery a srpy, museli chodit k Filištínům. 21  Nabroušení radlice, motyky, vidlí a sekery nebo upevnění volského bodce stálo jeden pim.* 22  Nikdo z těch, kdo byli se Saulem a Jonatanem, proto neměl v bitvě meč ani kopí.+ Zbraně měli jen Saul a jeho syn Jonatan. 23  Mezitím se předsunutý oddíl Filištínů přemístil k mikmašskému průsmyku.+

Poznámky

Počet let v hebr. textu chybí.
Dosl. „každého do jeho stanu“.
Nebo „cisternách“.
Dosl. „a žehnal mu“.
Nebo „neobměkčil Jehovův obličej“.
Starověká jednotka hmotnosti, asi dvě třetiny šekelu.