1. Paralipomenon 9:1–44

  • Rodopisné záznamy po návratu z vyhnanství (1–34)

  • Opakování Saulovy rodové linie (35–44)

9  Všichni Izraelité byli zapsáni do rodopisných záznamů a jsou uvedeni v Knize izraelských králů. Obyvatelé Judska byli za svou nevěrnost odvedeni do vyhnanství v Babyloně.+  První obyvatelé, kteří se vrátili do svých měst ke svému vlastnictví, byli někteří Izraelité, kněží, Levité a chrámoví sluhové.*+  V Jeruzalémě se usadili někteří z potomků Judy,+ Benjamína,+ Efrajima a Manasseho:  Utai, syn Ammihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho z potomků Judova syna Perece.+  Z potomků Šely to byl prvorozený Asajáš a jeho synové.  Ze synů Zeracha+ to byl Jeuel a jejich bratři, 690 mužů.  Z potomků Benjamína to byl Sallu, syn Mešullama, syna Hodavjáše, syna Hassenuy,  Jibnejáš, syn Jerochama, Elah, syn Uzziho, syna Mikriho, a Mešullam, syn Šefatjáše, syna Reuela, syna Jibnijáše.  Jejich bratrů uvedených v rodopisném záznamu bylo 956. Ti všichni byli vůdci svých rodů.* 10  Z kněží to byl Jedajáš, Jehojarib, Jakin,+ 11  Azarjáš, syn Chilkijáše, syna Mešullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba, předního muže domu* pravého Boha, 12  Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkijáše, Maasai, syn Adiela, syna Jachzery, syna Mešullama, syna Mešillemita, syna Immera, 13  a jejich bratři, vůdci rodů, 1 760 silných mužů, schopných vykonávat službu v domě pravého Boha. 14  Z Levitů to byl Šemajáš,+ syn Chaššuba, syna Azrikama, syna Chašabjáše z potomků Merariho, 15  Bakbakkar, Chereš, Galal, Mattanjáš, syn Miky, syna Zikriho, syna Asafa, 16  Obadjáš, syn Šemajáše, syna Galala, syna Jedutuna, a Berekjáš, syn Asy, syna Elkany, který žil ve vesnicích Netofanů.+ 17  Strážci bran+ byli Šallum, Akkub, Talmon a Achiman. Jejich bratr Šallum byl vůdcem 18  a předtím sloužil v králově bráně na východě.+ To byli strážci bran v táborech Levitů. 19  Šallum, syn Koreho, syna Ebjasafa, syna Koracha, a jeho bratři z jeho rodu, Korachovci, měli na starost úkoly spojené se službou strážců stanu, stejně jako jejich otcové kdysi dohlíželi na Jehovův tábor jako strážci vstupu. 20  Jejich vůdcem býval Pinechas,+ syn Eleazara.+ Jehova byl s ním. 21  Strážcem vchodu do stanu setkávání býval Zecharjáš,+ syn Mešelemjáše. 22  Těch, kdo byli vybráni za strážce vchodů, bylo 212. Usadili se ve svých vesnicích podle svého rodopisného záznamu.+ David a jasnovidec+ Samuel svěřili tuto službu jejich předkům, protože byli důvěryhodní. 23  Oni a jejich synové měli na starost střežení bran Jehovova domu,+ bran svatostánku.* 24  Strážci bran byli na čtyřech stranách – na východě, na západě, na severu a na jihu.+ 25  Jejich bratři měli čas od času přicházet ze svých vesnic, aby sedm dnů sloužili spolu s nimi. 26  Čtyřem hlavním* strážcům bran, Levitům, byly pro jejich důvěryhodnost svěřeny místnosti* a pokladnice domu pravého Boha.+ 27  Zůstávali celou noc na svých stanovištích kolem domu pravého Boha, protože měli za úkol ho střežit. Byl jim svěřen klíč a každé ráno dům otevírali. 28  Někteří z nich měli na starost náčiní+ používané ke službě. Počítali ho, když ho přinášeli a když ho odnášeli. 29  Některým bylo svěřeno náčiní, všechno svaté náčiní,+ jemná mouka,+ víno,+ olej,+ kadidlová pryskyřice+ a balzámový olej.+ 30  Někteří synové kněží připravovali mast z balzámového oleje. 31  Mattitjášovi, jednomu z Levitů, prvorozenému Korachovce Šalluma, bylo pro jeho důvěryhodnost svěřeno pečení na plechu.+ 32  Někteří Kehatovci, jejich bratři, měli na starost každý sabat připravovat navrstvený chléb.*+ 33  Zpěváci, vůdci levitských rodů, zůstávali v chrámových místnostech* a byli osvobozeni od dalších povinností. Měli totiž službu ve dne i v noci. 34  To byli vůdci levitských rodů uvedení v rodopisném záznamu. Tito vůdci žili v Jeruzalémě. 35  V Gibeonu+ bydlel Jeiel, otec Gibeonu. Jeho manželka se jmenovala Maaka. 36  Jeho prvorozený syn byl Abdon a další byli Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37  Gedor, Achjo, Zecharjáš a Miklot. 38  Miklot se stal otcem Šimeama. Všichni žili poblíž svých bratrů v Jeruzalémě spolu se svými dalšími bratry. 39  Ner+ se stal otcem Kiše. Kiš se stal otcem Saula.+ Saul se stal otcem Jonatana,+ Malki-šuy,+ Abinadaba+ a Ešbaala. 40  Jonatanův syn byl Merib-baal.+ Merib-baal se stal otcem Micheáše.+ 41  Micheášovi synové byli Piton, Melek, Tachrea a Achaz. 42  Achaz se stal otcem Jary. Jara se stal otcem Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri se stal otcem Moci. 43  Moca se stal otcem Biney. Jeho syn byl Refajáš, jeho syn Eleasa, jeho syn Acel. 44  Acel měl šest synů, kteří se jmenovali Azrikam, Bokeru, Išmael, Šearjáš, Obadjáš a Chanan. To byli Acelovi synové.

Poznámky

Nebo „Netinim“, dosl. „ti daní“.
Dosl. „otcovských domů“.
Nebo „chrámu“.
Dosl. „domu stanu“.
Dosl. „silným“.
Nebo „jídelny“.
Tj. chléb vystavení.
Nebo „jídelnách“.