1. Paralipomenon 8:1–40

  • Benjamínovi potomci (1–40)

8  Benjamín+ se stal otcem svého prvorozeného Bely,+ druhého Ašbela,+ třetího Achracha,  čtvrtého Nochy a pátého Rafy.  Belovi synové byli Addar, Gera,+ Abihud,  Abišua, Naaman, Achoach,  Gera, Šefufan a Churam.  Toto byli Ehudovi synové, vůdci rodů* obyvatel Geby,+ kteří byli odvedeni do vyhnanství v Manachatu:  Naaman, Achijáš a Gera – ten je odvedl do vyhnanství a stal se otcem Uzzy a Achichuda.  Šacharajim se stal otcem dětí na území* Moabců, potom co je poslal pryč. Jeho manželky byly Chušim a Baara.*  Se svou manželkou Chodeš se stal otcem Jobaba, Cibii, Meši, Malkama, 10  Jeuce, Sakji a Mirmy. To byli jeho synové, vůdci rodů. 11  S Chušim se stal otcem Abituba a Elpaala. 12  Elpaalovi synové byli Eber, Mišam, Šemed (který vybudoval Ono+ a Lod+ a okolní vesnice*), 13  Beria a Šema. To byli vůdci rodů obyvatel Aijalonu.+ Vyhnali obyvatele Gatu. 14  Achjo, Šašak, Jeremot, 15  Zebadjáš, Arad, Eder, 16  Michael, Jišpa a Jocha byli Beriovi potomci.* 17  Zebadjáš, Mešullam, Chizki, Cheber, 18  Jišmerai, Jizlia a Jobab byli Elpaalovi potomci.* 19  Jakim, Zikri, Zabdi, 20  Elienai, Cilletai, Eliel, 21  Adajáš, Berajáš a Šimrat byli Šimeiovi potomci.* 22  Jišpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zikri, Chanan, 24  Chananjáš, Elam, Antotijáš, 25  Jifdejáš a Penuel byli Šašakovi potomci.* 26  Šamšerai, Šecharjáš, Ataljáš, 27  Jaarešjáš, Elijáš a Zikri byli Jerochamovi potomci.* 28  To byli vůdci rodů uvedení v rodopisném záznamu. Tito vůdci žili v Jeruzalémě. 29  V Gibeonu+ bydlel Jeiel, otec Gibeonu. Jeho manželka se jmenovala Maaka.+ 30  Jeho prvorozený syn byl Abdon a další byli Cur, Kiš, Baal, Nadab, 31  Gedor, Achjo a Zecher. 32  Miklot se stal otcem Šimeaha. Všichni žili poblíž svých bratrů v Jeruzalémě spolu se svými dalšími bratry. 33  Ner+ se stal otcem Kiše. Kiš se stal otcem Saula.+ Saul se stal otcem Jonatana,+ Malki-šuy,+ Abinadaba+ a Ešbaala.*+ 34  Jonatanův syn byl Merib-baal.*+ Merib-baal se stal otcem Micheáše.+ 35  Micheášovi synové byli Piton, Melek, Tarea a Achaz. 36  Achaz se stal otcem Jehoaddy. Jehoadda se stal otcem Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri se stal otcem Moci. 37  Moca se stal otcem Biney. Jeho syn byl Rafah, jeho syn Eleasa, jeho syn Acel. 38  Acel měl šest synů, kteří se jmenovali Azrikam, Bokeru, Išmael, Šearjáš, Obadjáš a Chanan. Ti všichni byli Acelovi synové. 39  Synové jeho bratra Ešeka byli jeho prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. 40  Ulamovi synové byli silní válečníci, kteří uměli zacházet s lukem.* Měli mnoho synů a vnuků, celkem 150. Ti všichni byli Benjamínovi potomci.

Poznámky

Dosl. „otcovských domů“.
Dosl. „poli“.
Nebo možná „potom co poslal pryč své manželky Chušim a Baaru“.
Nebo „závislá městečka“, dosl. „dcery“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové“.
Také zvaného Iš-bošet.
Také zvaný Mefibošet.
Dosl. „sešlapávali luk“.