1. Paralipomenon 6:1–81

6  Leviho+ synové byli Geršon, Kehat+ a Merari.+  Kehatovi synové byli Amram, Jicchar,+ Hebron a Uzziel.+  Amramovy+ děti* byly Áron,+ Mojžíš+ a Miriam.+ Áronovi synové byli Nadab, Abihu,+ Eleazar+ a Itamar.+  Eleazar se stal otcem Pinechase.+ Pinechas se stal otcem Abišuy.  Abišua se stal otcem Bukkiho. Bukki se stal otcem Uzziho.  Uzzi se stal otcem Zerachjáše. Zerachjáš se stal otcem Merajota.  Merajot se stal otcem Amarjáše. Amarjáš se stal otcem Achituba.+  Achitub se stal otcem Cadoka.+ Cadok se stal otcem Achimaace.+  Achimaac se stal otcem Azarjáše. Azarjáš se stal otcem Jochanana. 10  Jochanan se stal otcem Azarjáše. Ten sloužil jako kněz v domě, který v Jeruzalémě postavil Šalomoun. 11  Azarjáš se stal otcem Amarjáše. Amarjáš se stal otcem Achituba. 12  Achitub se stal otcem Cadoka.+ Cadok se stal otcem Šalluma. 13  Šallum se stal otcem Chilkijáše.+ Chilkijáš se stal otcem Azarjáše. 14  Azarjáš se stal otcem Serajáše.+ Serajáš se stal otcem Jehocadaka.+ 15  A Jehocadak odešel do vyhnanství, když Jehova prostřednictvím Nebukadnecara odvedl do vyhnanství obyvatele Judska a Jeruzaléma. 16  Leviho synové byli Geršom,* Kehat a Merari. 17  Toto jsou jména Geršomových synů: Libni a Šimei.+ 18  Kehatovi synové byli Amram, Jicchar, Hebron a Uzziel.+ 19  Merariho synové byli Machli a Muši. Toto byly rodiny Levitů podle jejich předků:+ 20  Geršomův+ syn byl Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 21  jeho syn Joach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach, jeho syn Jeaterai. 22  Kehatův syn* byl Amminadab, jeho syn Korach,+ jeho syn Assir, 23  jeho syn Elkana, jeho syn Ebjasaf,+ jeho syn Assir, 24  jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzzijáš, jeho syn Šaul. 25  Elkanovi synové byli Amasai a Achimot. 26  Syn* dalšího Elkany byl Cofai, jeho syn Nachat, 27  jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana.+ 28  Samuelovi+ synové byli prvorozený Joel a druhý Abijáš.+ 29  Merariho syn* byl Machli,+ jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uzza, 30  jeho syn Šimea, jeho syn Chaggijáš, jeho syn Asajáš. 31  Toto byli muži, které David ustanovil, aby vedli zpěv v Jehovově domě, potom co tam byla uložena truhla.+ 32  Byli zodpovědní za zpěv u svatostánku, tedy u stanu setkávání, dokud Šalomoun nepostavil v Jeruzalémě Jehovův dům.+ Svou službu vykonávali podle toho, jak jim bylo určeno.+ 33  Službu vykonávali tito muži a jejich synové: z Kehatovců zpěvák Heman,+ syn Joela,+ syna Samuela, 34  syna Elkany,+ syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, 35  syna Cufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaie, 36  syna Elkany, syna Joela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše, 37  syna Tachata, syna Assira, syna Ebjasafa, syna Koracha, 38  syna Jicchara, syna Kehata, syna Leviho, syna Izraela. 39  Napravo od něj stál jeho bratr Asaf.+ Asaf byl synem Berekjáše, syna Šimey, 40  syna Michaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše, 41  syna Etniho, syna Zeracha, syna Adajáše, 42  syna Etana, syna Zimmy, syna Šimeie, 43  syna Jachata, syna Geršoma, syna Leviho. 44  Nalevo byli jejich bratři, potomci Merariho.+ Byl tam Etan,+ syn Kišiho, syna Abdiho, syna Malluka, 45  syna Chašabjáše, syna Amacjáše, syna Chilkijáše, 46  syna Amciho, syna Baniho, syna Šemera, 47  syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho. 48  Jejich bratři Levité byli pověřeni* veškerou službou ve svatostánku, v domě pravého Boha.+ 49  Áron a jeho synové+ nechávali dýmat oběti na oltáři pro zápalnou oběť+ a na oltáři pro kadidlo.+ Plnili povinnosti spojené s nejsvětějšími věcmi, aby pro Izrael vykonávali smíření,+ přesně jak to přikázal Mojžíš, služebník pravého Boha. 50  Toto byli Áronovi potomci:+ jeho syn Eleazar,+ jeho syn Pinechas, jeho syn Abišua, 51  jeho syn Bukki, jeho syn Uzzi, jeho syn Zerachjáš, 52  jeho syn Merajot, jeho syn Amarjáš, jeho syn Achitub,+ 53  jeho syn Cadok,+ jeho syn Achimaac. 54  Toto byla místa, kde si na svém území založili ohrazené tábory: Áronovým potomkům z rodiny Kehatovců, na které vyšel první los, 55  dali Hebron+ s okolními pastvinami na území kmene Juda. 56  Ale pole toho města a okolní vesnice dali Kalebovi,+ synovi Jefunneho. 57  Áronovým potomkům dali jako útočištná města*+ Hebron+ a také Libnu+ s jejími pastvinami, Jattir,+ Eštemou s jejími pastvinami,+ 58  Chilen s jeho pastvinami, Debir+ s jeho pastvinami, 59  Ašan+ s jeho pastvinami a Bet-šemeš+ s jeho pastvinami. 60  Kmen Benjamín jim dal Gebu+ s jejími pastvinami, Alemet s jeho pastvinami a Anatot+ s jeho pastvinami. Jejich rodiny dostaly celkem 13 měst.+ 61  Zbývající Kehatovci získali losem deset měst od rodin z jiných kmenů a od poloviny kmene Manasse.+ 62  Geršomovcům dali pro jejich rodiny 13 měst na území kmenů Isachar, Ašer, Naftali a Manasse v Bašanu.+ 63  Merariovcům přidělili losem pro jejich rodiny 12 měst na území kmenů Ruben, Gad a Zebulon.+ 64  Tak dali Izraelité Levitům tato města s jejich pastvinami.+ 65  Losem jim přidělili uvedená města na území kmenů Juda, Simeon a Benjamín. 66  Některé rodiny Kehatovců získaly města na území kmene Efrajim.+ 67  Dali jim jako útočištná města* Šekem+ s jeho pastvinami v hornatém kraji Efrajima, Gezer+ s jeho pastvinami, 68  Jokmeam s jeho pastvinami, Bet-choron+ s jeho pastvinami, 69  Aijalon+ s jeho pastvinami a Gat-rimmon+ s jeho pastvinami. 70  Na území poloviny kmene Manasse získaly zbývající rodiny Kehatovců Aner s jeho pastvinami a Bileam s jeho pastvinami. 71  Geršomovci získali od rodin z poloviny kmene Manasse Golan+ v Bašanu s jeho pastvinami a Aštarot s jeho pastvinami.+ 72  Na území kmene Isachar získali Kedeš s jeho pastvinami, Daberat+ s jeho pastvinami,+ 73  Ramot s jeho pastvinami a Anem s jeho pastvinami. 74  Na území kmene Ašer získali Mašal s jeho pastvinami, Abdon s jeho pastvinami,+ 75  Chukok s jeho pastvinami a Rechob+ s jeho pastvinami. 76  Na území kmene Naftali získali Kedeš+ v Galileji+ s jeho pastvinami, Chammon s jeho pastvinami a Kirjatajim s jeho pastvinami. 77  Zbývající Merariovci získali na území kmene Zebulon+ Rimmono s jeho pastvinami a Tabor s jeho pastvinami. 78  Na území kmene Ruben v jordánském kraji u Jericha, východně od Jordánu, získali Becer v pustině s jeho pastvinami, Jahac+ s jeho pastvinami, 79  Kedemot+ s jeho pastvinami a Mefaat s jeho pastvinami. 80  Na území kmene Gad získali Ramot v Gileadu s jeho pastvinami, Machanajim+ s jeho pastvinami, 81  Chešbon+ s jeho pastvinami a Jazer+ s jeho pastvinami.

Poznámky

Dosl. „synové“.
1. verši je nazván Geršon.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „synové“.
Dosl. „ti daní pro“.
Nebo možná „město“, v souladu s Joz 21:13.
Nebo možná „město“, v souladu s Joz 21:21.