1. Paralipomenon 29:1–30

  • Dary na stavbu chrámu (1–9)

  • Davidova modlitba (10–19)

  • Lid se raduje, Šalomounova vláda (20–25)

  • David umírá (26–30)

29  Král David pak řekl celému shromáždění: „Můj syn Šalomoun, kterého Bůh vyvolil,+ je mladý a nezkušený,*+ ale dílo je velké. Ten chrám* totiž není pro člověka, ale pro Boha Jehovu.+  Vynaložil jsem nemalé úsilí, abych pro dům svého Boha připravil zlato na zlaté předměty, stříbro na stříbrné předměty, měď na měděné předměty, železo na železné předměty,+ dřevo+ na to, co má být ze dřeva, onyxy, kameny, které se vsazují do malty, mozaikové oblázky, nejrůznější drahokamy a velké množství alabastru.  A protože mám v domě svého Boha potěšení,+ dávám pro dům svého Boha – kromě všeho, co jsem už pro svatý dům připravil – také zlato a stříbro ze svého majetku:+  3 000 talentů* zlata z Ofiru+ a 7 000 talentů přečištěného stříbra na potažení stěn místností  a také na zlaté předměty, na stříbrné předměty a na všechno, co mají udělat řemeslníci. A kdo se dnes nabídne, že přinese Jehovovi dar?“+  Knížata rodů, knížata izraelských kmenů, velitelé tisíců a set+ a správci králových záležitostí+ se tedy nabídli  a dali pro dům pravého Boha 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků,* 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů mědi a 100 000 talentů železa.  A kdo měl nějaké drahokamy, dal je do pokladnice Jehovova domu, kterou měl na starost Geršonovec+ Jechiel.+  Lidé se radovali, když přinášeli dobrovolné dary, protože je dávali Jehovovi z celého srdce.+ I král David se velmi radoval. 10  David pak před celým shromážděním chválil Jehovu. Řekl: „Jehovo, Bože našeho otce Izraela, ať jsi chválen po celou věčnost.* 11  Tvůj, Jehovo, je majestát,+ moc,+ krása, nádhera a vznešenost,*+ protože všechno v nebesích a na zemi patří tobě.+ Tvé je království, Jehovo,+ jsi vyvýšený nade vším. 12  Bohatství a sláva jsou od tebe+ a ty nade vším panuješ.+ Ve tvé ruce je síla+ a moc+ a svou rukou dokážeš vyvýšit+ a všem dát sílu.+ 13  Proto ti, náš Bože, děkujeme a chválíme tvé krásné jméno. 14  Ale kdo jsem já a kdo je můj lid, že jsme mohli přinést takové dary? Vždyť všechno je od tebe a dali jsme ti to, co jsme dostali z tvé ruky. 15  Jsme v tvých očích jako cizinci a osadníci, stejně jako všichni naši předkové.+ Naše dny na zemi jsou totiž jako stín+ a není naděje. 16  Jehovo, náš Bože, všechno to bohatství, které jsme shromáždili, abychom postavili dům tvému svatému jménu, je z tvé ruky a patří tobě. 17  Dobře vím, můj Bože, že zkoumáš srdce+ a líbí se ti čestnost.*+ Daroval jsem to všechno s upřímným srdcem a sleduji s velkou radostí, jak ti tvůj lid, který je tady, přináší dobrovolné dary. 18  Jehovo, Bože našich praotců Abrahama, Izáka a Izraela, pomoz tomuto lidu, aby si navždy uchoval tento ochotný postoj a sloužil ti celým srdcem.+ 19  A mému synu Šalomounovi dej úplné* srdce,+ aby dodržoval tvá přikázání,+ připomínky a předpisy. Pomoz mu to všechno dělat a postavit chrám, jehož stavbu jsem připravil.“+ 20  Potom David řekl celému shromáždění: „Chvalte Jehovu, svého Boha.“ Nato celé shromáždění začalo chválit Jehovu, Boha svých praotců, a všichni padli na kolena a klaněli se až k zemi před Jehovou a králem. 21  Předkládali Jehovovi oběti a zápalné oběti+ a obětovali Jehovovi až do následujícího dne. Obětovali 1 000 mladých býků, 1 000 beranů, 1 000 beránků a příslušné tekuté oběti.+ Přinesli velké množství obětí za celý Izrael.+ 22  Ten den jedli a pili před Jehovou a velmi se radovali.+ Znovu pak prohlásili Davidova syna Šalomouna za krále a před Jehovou ho pomazali za vůdce+ a Cadoka za kněze.+ 23  Šalomoun se posadil na Jehovův trůn+ jako král místo svého otce Davida, jeho vláda byla úspěšná a všichni Izraelité ho poslouchali. 24  Králi Šalomounovi se podřídila i všechna knížata,+ silní válečníci+ a všichni synové krále Davida.+ 25  A Jehova Šalomouna mimořádně vyvýšil v očích celého Izraele a dal mu takovou královskou důstojnost, jakou do té doby neměl žádný izraelský král.+ 26  David, syn Jišaie, vládl nad celým Izraelem. 27  Vládl nad Izraelem 40 let – 7 let vládl v Hebronu+ a 33 let v Jeruzalémě.+ 28  Dožil se krásného věku+ a zemřel spokojený se svým dlouhým životem,* bohatstvím a slávou. Po něm se stal králem jeho syn Šalomoun.+ 29  Události ze života krále Davida jsou od začátku do konce uvedené v záznamech jasnovidce Samuela, proroka Natana+ a vizionáře Gada.+ 30  Popisují celou jeho vládu, jeho moc a to, co se odehrálo v jeho životě, v Izraeli a ve všech okolních královstvích.

Poznámky

Nebo „křehký“.
Nebo „palác“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Dareikos byla perská zlatá mince. Viz příloha B14.
Nebo „od věků na věky“.
Nebo „důstojnost“.
Nebo „bezúhonnost, ryzost“.
Nebo „úplně oddané“.
Dosl. „se dny“.