1. Paralipomenon 28:1–21

  • David mluví o stavbě chrámu (1–8)

  • Šalomoun dostává pokyny a stavební plány (9–21)

28  David do Jeruzaléma svolal všechna izraelská knížata – knížata kmenů, velitele oddílů+ v králových službách, velitele tisíců a set,+ správce veškerého majetku a hospodářských zvířat krále+ a jeho synů+ a také dvorní úředníky a všechny silné, schopné muže.+  Potom král David vstal a řekl: „Slyšte mě, moji bratři a můj lide. Ze srdce jsem toužil postavit dům, který by byl příbytkem pro truhlu Jehovovy smlouvy a podnožkou našeho Boha,+ a stavbu jsem připravil.+  Pravý Bůh mi ale řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu,+ protože jsi válčil a proléval krev.‘+  Jehova, Bůh Izraele, mě ale vyvolil z celého domu mého otce, abych se navždy stal králem nad Izraelem.+ Judu totiž vyvolil jako vůdce,+ z Judova domu vybral dům mého otce+ a ze synů mého otce schválil mě a dosadil mě za krále nad celým Izraelem.+  A ze všech mých synů – protože Jehova mi dal mnoho synů+ – vyvolil mého syna Šalomouna,+ aby seděl na Jehovově královském trůnu a vládl nad Izraelem.+  Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun je ten, kdo vybuduje můj dům a má nádvoří. Vybral jsem si ho totiž za svého syna a budu jeho otcem.+  Pokud bude stejně jako teď svědomitě dodržovat mé zákony a ustanovení,+ navždy upevním jeho kralování.‘+  A tak před zraky celého Izraele, Jehovova sboru, a před naším Bohem říkám: Pečlivě zkoumejte a dodržujte všechna přikázání Jehovy, svého Boha, abyste mohli zůstat v této dobré zemi+ a předat ji svým synům jako trvalé dědictví.  A ty, můj synu Šalomoune, poznej Boha svého otce a služ mu celým* srdcem+ a s velkým potěšením.* Jehova totiž zkoumá srdce všech+ a všímá si každé myšlenky a touhy.+ Pokud po něm budeš pátrat, dá se ti najít,+ ale pokud ho opustíš, navždy tě zavrhne.+ 10  Pamatuj, že Jehova tě vyvolil, abys postavil dům, který se stane svatyní. Buď odvážný a pusť se do práce!“ 11  Potom David předal svému synu Šalomounovi stavební plány+ předsíně+ a dalších místností domu, jeho skladišť, střešních a vnitřních místností a domu pro slitovnici.*+ 12  Předal mu stavební plány všeho, co dostal inspirací* – plány nádvoří+ Jehovova domu, všech jídelen kolem, pokladnic domu pravého Boha a pokladnic se svatými* věcmi.+ 13  Dal mu pokyny ohledně kněžských a levitských oddílů,+ všech povinností spojených se službou v Jehovově domě a všeho náčiní používaného při službě v Jehovově domě. 14  Určil také váhu zlata na výrobu všeho náčiní pro různé služby, váhu všeho stříbrného náčiní pro různé služby, 15  váhu každého zlatého svícnu+ a jeho lamp a váhu každého stříbrného svícnu a jeho lamp podle jejich účelu, 16  váhu zlata na výrobu každého stolu pro navrstvený chléb*+ a váhu stříbra na stříbrné stoly, 17  váhu vidliček, misek a konvic z ryzího zlata, váhu každé malé zlaté misky+ a váhu každé malé stříbrné misky. 18  Určil také váhu přečištěného zlata na oltář pro kadidlo+ a na znázornění vozu,+ tedy na zlaté cherubíny,+ kteří rozprostírali svá křídla a zastiňovali truhlu Jehovovy smlouvy. 19  David řekl: „Jehovova ruka byla nade mnou a pomohl mi pochopit, jak tyto plány+ do nejmenších podrobností zapsat.“+ 20  Potom David svému synu Šalomounovi řekl: „Buď odvážný a silný a pusť se do práce! Neboj se ani se neděs, protože Bůh Jehova, můj Bůh, je s tebou.+ Nenechá tě bez pomoci ani tě neopustí.+ Bude s tebou, dokud nebude všechna práce na Jehovově domě hotová. 21  Tady jsou kněžské a levitské+ oddíly,+ které budou vykonávat veškerou službu v domě pravého Boha. Máš ochotné a zručné pracovníky, kteří udělají všechno potřebné.+ A knížata+ a všechen lid splní všechno, co jim řekneš.“

Poznámky

Nebo „úplně oddaným“.
Nebo „s ochotnou duší“.
Nebo „domu smíření“.
Dosl. „duchem“.
Nebo „zasvěcenými“.
Tj. chléb vystavení.