1. Paralipomenon 15:1–29

  • Levité přináší truhlu do Jeruzaléma (1–29)

    • Mikal pohrdá Davidem (29)

15  David si stavěl domy v Městě Davidově, připravil místo pro truhlu pravého Boha a postavil pro ni stan.+  Tehdy řekl: „Truhlu pravého Boha nesmí nést nikdo kromě Levitů. Jehova je totiž vybral, aby nosili Jehovovu truhlu a sloužili mu navždy.“+  Potom David svolal celý Izrael do Jeruzaléma, aby Jehovovu truhlu přinesli na místo, které pro ni připravil.+  David shromáždil Áronovy potomky+ a Levity:+  z Kehatovců velitele Uriela a 120 jeho bratrů,  z Merariovců velitele Asajáše+ a 220 jeho bratrů,  z Geršomovců velitele Joela+ a 130 jeho bratrů,  z potomků Elicafana+ velitele Šemajáše a 200 jeho bratrů,  z potomků Hebrona velitele Eliela a 80 jeho bratrů, 10  z potomků Uzziela+ velitele Amminadaba a 112 jeho bratrů. 11  David si zavolal kněze Cadoka+ a Abjatara+ a Levity Uriela, Asajáše, Joela, Šemajáše, Eliela a Amminadaba 12  a řekl jim: „Jste vůdci levitských rodů. Posvěťte se, vy a vaši bratři, a přineste truhlu Jehovy, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. 13  Protože jste ji poprvé nenesli vy,+ vzplanul proti nám hněv Jehovy, našeho Boha.+ Nezjistili jsme si totiž, jak se to má udělat.“+ 14  Kněží a Levité se tedy posvětili, aby přinesli truhlu Jehovy, Boha Izraele. 15  Levité vzali truhlu pravého Boha na ramena a nesli ji na tyčích,+ tak jak v souladu s Jehovovým pokynem přikázal Mojžíš. 16  David řekl velitelům Levitů, aby ze svých bratrů vybrali zpěváky, kteří budou radostně zpívat za doprovodu hudebních nástrojů – lyr, harf+ a činelů.+ 17  Levité tedy ze svého kmene vybrali Joelova syna Hemana,+ Berekjášova syna Asafa+ a Kušajášova syna Etana+ z Merariovců. 18  Patřili k nim i jejich bratři z druhého oddílu:+ Zecharjáš, Ben, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Benajáš, Maasejáš, Mattitjáš, Elifelehu, Miknejáš a strážci bran Obed-edom a Jeiel. 19  Zpěváci Heman,+ Asaf+ a Etan měli hrát na měděné činely.+ 20  Zecharjáš, Aziel, Šemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejáš a Benajáš hráli na lyry naladěné na alamot.*+ 21  Mattitjáš,+ Elifelehu, Miknejáš, Obed-edom, Jeiel a Azazjáš byli vedoucí a hráli na harfy naladěné na šeminit.*+ 22  Vůdce Levitů Kenanjáš+ dohlížel na přenášení truhly, protože tomu rozuměl. 23  Berekjáš a Elkana byli strážci truhly. 24  Kněží Šebanjáš, Jošafat, Netanel, Amasai, Zecharjáš, Benajáš a Eliezer hlasitě troubili na trubky před truhlou pravého Boha.+ Obed-edom a Jechijáš byli dalšími strážci truhly. 25  David, izraelští starší a velitelé tisíců se s radováním vydali do Obed-edomova domu,+ aby odtamtud přinesli truhlu Jehovovy smlouvy.+ 26  Levitům, kteří nesli truhlu Jehovovy smlouvy, pravý Bůh pomáhal. Obětovali proto sedm mladých býků a sedm beranů.+ 27  David měl na sobě plášť bez rukávů z jemné tkaniny, stejně jako všichni Levité, kteří nesli truhlu, zpěváci a Kenanjáš, který na přenášení truhly a na zpěváky dohlížel. David měl na sobě také lněný efod.+ 28  Všichni Izraelité přinášeli truhlu Jehovovy smlouvy s jásotem,+ za zvuku rohu, trubek+ a činelů a za hlasitého doprovodu lyr a harf.+ 29  Ve chvíli, kdy s truhlou Jehovovy smlouvy vcházeli do Města Davidova,+ se Saulova dcera Mikal+ dívala z okna. Když uviděla krále Davida, jak poskakuje a oslavuje, začala jím v srdci pohrdat.+