Přejít k článku

Přejít na obsah

1. Mojžíšova (Genesis)

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Stvoření nebe a země (1, 2)

  • Bůh připravuje zemi šest dnů (3–31)

   • 1. den: světlo, den a noc (3–5)

   • 2. den: prostor (6–8)

   • 3. den: souš a rostliny (9–13)

   • 4. den: světelná tělesa na nebi (14–19)

   • 5. den: ryby a ptáci (20–23)

   • 6. den: suchozemská zvířata a lidé (24–31)

 • 2

  • Sedmý den Bůh odpočívá (1–3)

  • Bůh Jehova – tvůrce nebe a země (4)

  • Muž a žena v zahradě Eden (5–25)

   • Člověk vytvořen z prachu (7)

   • Zakázaný strom poznání (15–17)

   • Stvoření ženy (18–25)

 • 3

  • Původ lidského hříchu (1–13)

   • První lež (4, 5)

  • Jehovův rozsudek nad vzbouřenci (14–24)

   • Předpovězeno potomstvo ženy (15)

   • Vyhnání z Edenu (23, 24)

 • 4

 • 5

  • Od Adama po Noema (1–32)

   • Adam se stal otcem synů a dcer (4)

   • Enoch chodil s Bohem (21–24)

 • 6

  • Boží synové si berou lidské manželky (1–3)

  • Rodí se obři (4)

  • Jehova cítí bolest kvůli lidské špatnosti (5–8)

  • Noe dostává úkol postavit archu (9–16)

  • Bůh oznamuje, že přijde potopa (17–22)

 • 7

  • Noe s rodinou a zvířaty vcházejí do archy (1–10)

  • Celosvětová potopa (11–24)

 • 8

 • 9

  • Pokyny pro celé lidstvo (1–7)

   • Zákon o krvi (4–6)

  • Duha jako znamení smlouvy (8–17)

  • Proroctví o Noemových potomcích (18–29)

 • 10

 • 11

  • Babylonská věž (1–4)

  • Jehova lidem zmátl jazyk (5–9)

  • Od Sema po Abrama (10–32)

   • Terachova rodina (27)

   • Abram odchází z Uru (31)

 • 12

  • Abram se vydává z Charanu do Kanaánu (1–9)

   • Bůh dává Abramovi slib (7)

  • Abram a Sarai v Egyptě (10–20)

 • 13

  • Abram se vrací do Kanaánu (1–4)

  • Abram a Lot se od sebe oddělují (5–13)

  • Bůh Abramovi opakuje svůj slib (14–18)

 • 14

  • Abram osvobozuje Lota (1–16)

  • Melchisedek žehná Abramovi (17–24)

 • 15

  • Bůh uzavírá s Abramem smlouvu (1–21)

   • Předpovězeno 400 let útisku (13)

   • Bůh Abramovi opakuje svůj slib (18–21)

 • 16

 • 17

  • Abraham se má stát otcem mnoha národů (1–8)

   • Abram dostává jméno Abraham (5)

  • Smlouva o obřízce (9–14)

  • Sarai dostává jméno Sára (15–17)

  • Slíben syn Izák (18–27)

 • 18

  • Abrahama navštěvují tři andělé (1–8)

  • Sáře je slíben syn, směje se (9–15)

  • Abraham prosí za Sodomu (16–33)

 • 19

  • Dva andělé navštěvují Lota (1–11)

  • Lot a jeho rodina jsou vyzváni k odchodu (12–22)

  • Zničení Sodomy a Gomory (23–29)

   • Z Lotovy manželky se stává solný sloup (26)

  • Lot a jeho dcery (30–38)

   • Původ Moabců a Ammonitů (37, 38)

 • 20

  • Sára zachráněna před Abimelekem (1–18)

 • 21

  • Narození Izáka (1–7)

  • Išmael se Izákovi posmívá (8, 9)

  • Hagar a Išmael posláni pryč (10–21)

  • Abrahamova smlouva s Abimelekem (22–34)

 • 22

  • Abraham má obětovat Izáka (1–19)

   • Požehnání prostřednictvím Abrahamova potomstva (15–18)

  • Rebečina rodina (20–24)

 • 23

  • Sára umírá, Abraham kupuje pohřební místo (1–20)

 • 24

  • Hledá se manželka pro Izáka (1–58)

  • Rebeka odjíždí a setkává se s Izákem (59–67)

 • 25

  • Abraham se znovu žení (1–6)

  • Abrahamova smrt (7–11)

  • Išmaelovi synové (12–18)

  • Narození Jákoba a Ezaua (19–26)

  • Ezau prodává prvorozenecké právo (27–34)

 • 26

  • Izák a Rebeka v Geraru (1–11)

   • Bůh Izákovi potvrzuje svůj slib (3–5)

  • Spor o studny (12–25)

  • Izákova smlouva s Abimelekem (26–33)

  • Ezauovy dvě chetitské manželky (34, 35)

 • 27

  • Izák žehná Jákobovi (1–29)

  • Ezau prosí o požehnání, ale nečiní pokání (30–40)

  • Ezau nenávidí Jákoba (41–46)

 • 28

  • Izák posílá Jákoba do Paddan-aramu (1–9)

  • Jákobův sen u Betelu (10–22)

   • Bůh Jákobovi potvrzuje svůj slib (13–15)

 • 29

  • Jákob se setkává s Ráchel (1–14)

  • Jákob se do Ráchel zamiloval (15–20)

  • Jákob se žení s Leou a Ráchel (21–29)

  • Lea porodila Jákobovi čtyři syny: Rubena, Simeona, Leviho a Judu (30–35)

 • 30

  • Bilha porodila Dana a Naftaliho (1–8)

  • Zilpa porodila Gada a Ašera (9–13)

  • Lea porodila Isachara a Zebulona (14–21)

  • Ráchel porodila Josefa (22–24)

  • Jákobova stáda se zvětšují (25–43)

 • 31

  • Jákob tajně odchází do Kanaánu (1–18)

  • Laban Jákoba dohání (19–35)

  • Jákobova smlouva s Labanem (36–55)

 • 32

  • S Jákobem se setkávají andělé (1, 2)

  • Jákob se připravuje na setkání s Ezauem (3–23)

  • Jákob zápasí s andělem (24–32)

   • Jákob dostává jméno Izrael (28)

 • 33

  • Jákob se setkává s Ezauem (1–16)

  • Jákob cestuje do Šekemu (17–20)

 • 34

  • Dina znásilněna (1–12)

  • Jákobovi synové jednají lstivě (13–31)

 • 35

  • Jákob se zbavuje cizích bohů (1–4)

  • Jákob se vrací do Betelu (5–15)

  • Narození Benjamína, Ráchelina smrt (16–20)

  • 12 Izraelových synů (21–26)

  • Izákova smrt (27–29)

 • 36

  • Ezauovi potomci (1–30)

  • Edomští králové a šejkové (31–43)

 • 37

  • Josefovy sny (1–11)

  • Josef a jeho žárliví bratři (12–24)

  • Josef prodán do otroctví (25–36)

 • 38

 • 39

  • Josef v domě Potifara (1–6)

  • Josef odolává Potifarově manželce (7–20)

  • Josef ve vězení (21–23)

 • 40

  • Josef vykládá sny vězňům (1–19)

   • Výklady patří Bohu (8)

  • Faraonovy narozeniny (20–23)

 • 41

  • Josef vykládá sny faraonovi (1–36)

  • Faraon Josefa povyšuje (37–46a)

  • Josef správcem zásob obilí (46b–57)

 • 42

  • Josefovi bratři jdou do Egypta (1–4)

  • Josef se setkává s bratry a zkouší je (5–25)

  • Bratři se vrací domů k Jákobovi (26–38)

 • 43

  • Josefovi bratři jdou do Egypta podruhé, s Benjamínem (1–14)

  • Josef se s bratry setkává znovu (15–23)

  • Josef své bratry hostí (24–34)

 • 44

  • Josefův stříbrný pohár v Benjamínově pytli (1–17)

  • Juda prosí za Benjamína (18–34)

 • 45

  • Josef se bratrům dává poznat (1–15)

  • Josefovi bratři se vrací pro Jákoba (16–28)

 • 46

  • Jákob se se svou domácností stěhuje do Egypta (1–7)

  • Jména těch, kdo přišli do Egypta (8–27)

  • Josef se v Gošenu setkává s Jákobem (28–34)

 • 47

  • Jákob se setkává s faraonem (1–12)

  • Josef moudře spravuje zemi (13–26)

  • Izraelité se usazují v Gošenu (27–31)

 • 48

  • Jákob žehná dvěma Josefovým synům (1–12)

  • Efrajim dostává větší požehnání (13–22)

 • 49

  • Jákobovo proroctví na smrtelné posteli (1–28)

   • Šilo bude potomkem Judy (10)

  • Jákob dává pokyny ke svému pohřbu (29–32)

  • Jákobova smrt (33)

 • 50

  • Josef pohřbívá Jákoba v Kanaánu (1–14)

  • Josef potvrzuje, že bratrům odpustil (15–21)

  • Josefovy poslední roky a smrt (22–26)

   • Josef dává příkaz ohledně svých kostí (25)