1. Mojžíšova 49:1–33

  • Jákobovo proroctví na smrtelné posteli (1–28)

    • Šilo bude potomkem Judy (10)

  • Jákob dává pokyny ke svému pohřbu (29–32)

  • Jákobova smrt (33)

49  Potom Jákob zavolal své syny a řekl: „Sejděte se, abych vám mohl říct, co vás čeká v budoucnosti.*  Shromážděte se a naslouchejte, Jákobovi synové, naslouchejte svému otci Izraelovi.  Rubene,+ ty jsi můj prvorozený,+ má síla a počátek mé plodivé síly, vynikal jsi důstojností a mocí.  Ale už vynikat nebudeš, protože jsi byl nevázaný jako divoká voda a lehl sis na lůžko svého otce.+ Tehdy jsi mé lůžko poskvrnil.* Opravdu to udělal!  Simeon a Levi jsou bratři.+ Jejich zbraně jsou nástroje násilí.+  Nevstupuj do jejich společnosti, má duše.* Nepřipojuj se k jejich shromáždění, má cti,* protože v hněvu pobili muže+ a pro své potěšení přeřezali býkům šlachy.  Ať je prokletý jejich krutý hněv a jejich nelítostná zuřivost.+ Rozdělím je v zemi Jákoba, rozptýlím je v zemi Izraela.+  Judo,+ tebe budou tvoji bratři chválit.+ Tvoje ruka bude na šíji tvých nepřátel+ a synové tvého otce se ti budou klanět.+  Juda je lvíče.+ Zvedneš se od kořisti, můj synu. Ulehl a natáhl se jako lev. A kdo si ho jako lva troufne vyrušit? 10  Žezlo se od Judy nevzdálí+ ani velitelská hůl od jeho nohou, dokud nepřijde Šilo,*+ kterého budou poslouchat národy.+ 11  Uváže svého osla k révě, své oslátko k ušlechtilé révě a vypere si oblečení ve víně, svůj oděv v krvi hroznů. 12  Jeho oči jsou rudé od vína a jeho zuby bílé od mléka. 13  Zebulon+ bude bydlet u mořského pobřeží, u břehu, kde kotví lodě,+ a jeho hranice bude směrem k Sidonu.+ 14  Isachar+ je osel se silnými kostmi, který uléhá se dvěma sedlovými brašnami na hřbetě. 15  Když uvidí, že místo k bydlení je dobré a země je příjemná, sehne rameno, aby nosil náklad, a podrobí se nucené práci. 16  Dan,+ jeden z izraelských kmenů, bude soudit celý lid.+ 17  Ať je Dan hadem u okraje cesty, rohatou zmijí vedle cesty, která uštkne koně do paty, takže jezdec padá dozadu.+ 18  Budu čekat na záchranu od tebe, Jehovo. 19  Gada,+ toho přepadne skupina nájezdníků, ale on zaútočí na jejich patu.+ 20  Ašer+ bude mít hojnost jídla* a bude dodávat královské lahůdky.+ 21  Naftali+ je štíhlá laň. Mluví krásná slova.+ 22  Josef+ je výhonek z plodného stromu, plodného stromu u pramene, jehož větve přerůstají zeď. 23  Lukostřelci na něj útočili a stříleli a nenáviděli ho.+ 24  Přesto jeho luk zůstával na místě+ a jeho ruce byly stále silné a hbité.+ Bylo to díky rukám Jákobova mocného, díky pastýři, Izraelovu kameni. 25  Je* darem od Boha, kterému slouží jeho otec a který mu pomůže. Je se Všemohoucím a ten mu požehná dary nebes, vodou z hlubin země+ a mnoha potomky.* 26  Požehnání jeho otce bude lepší než požehnání věčných hor, než žádoucí věci nepomíjejících pahorků.+ Zůstane na Josefově hlavě, na temeni toho, který je vyčleněný ze svých bratrů.+ 27  Benjamín+ bude trhat jako vlk.+ Ráno sežere, co ulovil, a večer rozdělí kořist.“+ 28  Z těch všech pochází 12 izraelských kmenů a to řekl jejich otec, když jim žehnal. Každému dal takové požehnání, jaké mu patřilo.+ 29  Potom jim přikázal: „Přišel čas, abych byl připojen ke svému lidu.*+ Pohřběte mě k mým otcům v jeskyni, která je na poli Chetity Efrona,+ 30  v jeskyni, která je na poli Makpela naproti Mamre v kananejské zemi, na poli, které Abraham koupil od Chetity Efrona, aby měl místo k pohřbívání. 31  Tam byl pohřben Abraham a jeho manželka Sára,+ tam byl pohřben Izák+ a jeho manželka Rebeka a tam jsem pohřbil Leu. 32  To pole a jeskyně, která je na něm, byly koupeny od Chetových synů.“+ 33  Když dal Jákob svým synům tyto pokyny, zvedl nohy na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.*+

Poznámky

Dosl. „na konci dnů“.
Nebo „zneuctil“.
Nebo možná „povaho“.
Znamená „ten, jehož to je“, „ten, komu to patří“.
Dosl. „tučný chléb“.
Tj. Josef.
Dosl. „požehnáním prsů a lůna“.
Poetické vyjádření popisující smrt.
Poetické vyjádření popisující smrt.