1. Mojžíšova 46:1–34

  • Jákob se se svou domácností stěhuje do Egypta (1–7)

  • Jména těch, kdo přišli do Egypta (8–27)

  • Josef se v Gošenu setkává s Jákobem (28–34)

46  Izrael tedy vzal všechno, co měl,* a vydal se na cestu. Když přišel do Beer-šeby,+ přinesl oběti Bohu svého otce Izáka.+  V noci Bůh promluvil k Izraelovi ve vidění: „Jákobe, Jákobe!“ Odpověděl: „Tady jsem!“  Bůh řekl: „Jsem pravý Bůh, Bůh tvého otce.+ Neboj se jít do Egypta, protože tam z tebe udělám velký národ.+  Já sám půjdu do Egypta s tebou a sám tě odtamtud přivedu zpátky+ a Josef ti zatlačí oči.“*+  Potom Jákob z Beer-šeby odešel. Izraelovi synové vezli svého otce Jákoba, své děti a své manželky na vozech, které mu poslal faraon.  Vzali s sebou svá stáda a majetek, který v Kanaánu nashromáždili, a přišli do Egypta – Jákob a s ním všichni jeho potomci.  Přivedl s sebou do Egypta své syny a vnuky a své dcery a vnučky, všechny své potomky.  Toto jsou jména Izraelových neboli Jákobových synů, kteří přišli do Egypta:+ Jákobův prvorozený byl Ruben.+  Rubenovi synové byli Chanok, Pallu, Checron a Karmi.+ 10  Simeonovi+ synové byli Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Cochar a Šaul,+ syn Kananejky. 11  Leviho+ synové byli Geršon, Kehat a Merari.+ 12  Judovi+ synové byli Er, Onan, Šela,+ Perec+ a Zerach.+ Ale Er a Onan zemřeli v Kanaánu.+ Perecovi synové byli Checron a Chamul.+ 13  Isacharovi synové byli Tola, Puva, Job a Šimron.+ 14  Zebulonovi+ synové byli Sered, Elon a Jachleel.+ 15  To jsou synové Ley, které porodila Jákobovi v Paddan-aramu, stejně jako dceru Dinu.+ Všech jeho synů a dcer bylo 33. 16  Gadovi+ synové byli Cifjon, Chaggi, Šuni, Ecbon, Eri, Arodi a Areli.+ 17  Ašerovi+ synové byli Jimnah, Jišva, Jišvi a Beria. Jejich sestra byla Serach. Beriovi synové byli Cheber a Malkiel.+ 18  To jsou synové Zilpy,+ kterou dal Laban své dceři Lee. Porodila je Jákobovi, celkem 16 potomků.* 19  Synové Jákobovy manželky Ráchel byli Josef+ a Benjamín.+ 20  Josefovi se v Egyptě narodili Manasse+ a Efrajim,+ které mu porodila Asenat,+ dcera kněze Potifery z Onu.* 21  Benjamínovi synové+ byli Bela, Beker, Ašbel, Gera,+ Naaman, Echi, Roš, Muppim, Chuppim+ a Ard.+ 22  To jsou synové Ráchel, kteří se narodili Jákobovi, celkem 14 potomků. 23  Danův+ syn* byl Chušim.+ 24  Naftaliho+ synové byli Jachceel, Guni, Jecer a Šillem.+ 25  To jsou synové Bilhy, kterou dal Laban své dceři Ráchel. Porodila je Jákobovi, celkem 7 potomků. 26  Všech Jákobových potomků, kteří s ním přišli do Egypta, kromě manželek jeho synů, bylo 66.+ 27  Josefovi se v Egyptě narodili dva synové. Všech členů Jákobovy domácnosti, kteří přišli do Egypta, bylo 70.+ 28  Jákob poslal napřed Judu,+ aby Josefovi řekl, že je na cestě do Gošenu.+ Když tam přišli, 29  Josef dal připravit svůj vůz a svému otci Izraelovi vyjel do Gošenu naproti. Když se setkali, padl mu kolem krku a dlouho plakal.* 30  Izrael Josefovi řekl: „Teď už můžu umřít, protože jsem tě viděl a vím, že jsi ještě naživu.“ 31  Potom Josef řekl svým bratrům a domácnosti svého otce: „Půjdu to oznámit faraonovi+ a řeknu mu: ‚Moji bratři a domácnost mého otce, kteří byli v Kanaánu, přišli sem ke mně.+ 32  Ti muži jsou pastýři ovcí+ a chovatelé dobytka+ a přivedli svá stáda a všechno, co mají.‘+ 33  Až vás faraon zavolá a zeptá se: ‚Jaké je vaše zaměstnání?‘, 34  řekněte: ‚Tvoji sluhové jsou od mládí až dodnes chovateli dobytka, stejně jako naši předkové.‘+ Pak budete moct bydlet v zemi Gošen,+ protože pastýři ovcí jsou Egypťanům odporní.“+

Poznámky

Nebo „všechny, kdo byli jeho“.
Dosl. „položí ruku na oči“, tj. zavře mu je, až Jákob zemře.
Nebo „duší“.
Tj. Heliopole.
Dosl. „synové“.
Nebo „a znovu a znovu plakal v jeho objetí“.