1. Mojžíšova 41:1–57

  • Josef vykládá sny faraonovi (1–36)

  • Faraon Josefa povyšuje (37–46a)

  • Josef správcem zásob obilí (46b–57)

41  Po dvou letech měl faraon sen.+ Zdálo se mu, že stojí u Nilu.  Z Nilu vystoupilo sedm pěkných a tučných krav a pásly se u řeky.+  Po nich z Nilu vystoupilo sedm ošklivých a vyhublých krav a postavily se na břeh vedle těch tučných.  Ty ošklivé a vyhublé krávy sežraly těch sedm pěkných a tučných. Vtom se faraon probudil.  Potom znovu usnul a měl další sen. Zdálo se mu, že z jednoho stébla vyrostlo sedm plných a pěkných klasů.+  Po nich vyrostlo sedm hubených klasů, sežehlých východním větrem.  A hubené klasy spolkly těch sedm plných a pěkných klasů. Vtom se faraon probudil a uvědomil si, že to byl sen.  Ale ráno byl faraon tak rozrušený, že si dal zavolat všechny egyptské kněze, kteří se zabývali magií, a všechny egyptské moudré muže. Vyprávěl jim své sny, ale nikdo mu je nedokázal vyložit.  Tehdy hlavní číšník řekl faraonovi: „Musím dnes připomenout své hříchy. 10  Faraon se rozzlobil na své sluhy, na mě a hlavního pekaře, a uvrhl nás do vězení v domě velitele stráže.+ 11  Jedné noci se nám oběma zdál sen a oba sny měly určitý význam.+ 12  Byl tam s námi mladý Hebrejec, sluha velitele stráže.+ Když jsme mu naše sny vyprávěli,+ vysvětlil nám, co znamenají. 13  A přesně jak nám je vyložil, tak se to stalo. Já jsem se vrátil na své místo, ale pekaře pověsili.“+ 14  A tak faraon poslal pro Josefa.+ Rychle ho přivedli z vězení,*+ Josef se oholil, převlékl si šaty a vešel k faraonovi. 15  Faraon mu řekl: „Zdál se mi sen, ale není tu nikdo, kdo by ho vyložil. Slyšel jsem, že když ti někdo řekne svůj sen, dokážeš ho vyložit.“+ 16  Josef faraonovi odpověděl: „Ne já, ale Bůh oznámí faraonovi příznivou zprávu.“+ 17  Faraon Josefovi vyprávěl: „Zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu. 18  Z Nilu vystoupilo sedm pěkných a tučných krav a pásly se u řeky.+ 19  Po nich vystoupilo sedm dalších krav, které byly ubohé, ošklivé a vyhublé. V celém Egyptě jsem neviděl ošklivější krávy. 20  Ty vychrtlé a ošklivé krávy sežraly těch sedm tučných krav. 21  Ale když je snědly, nebylo to na nich vidět, protože vypadaly stejně špatně jako předtím. Vtom jsem se probudil. 22  Potom jsem ve snu viděl, že z jednoho stébla vyrostlo sedm plných a pěkných klasů.+ 23  Po nich vyrostlo sedm scvrklých, hubených klasů, sežehlých východním větrem. 24  Hubené klasy pak spolkly těch sedm pěkných klasů. Vyprávěl jsem to kněžím, kteří se zabývají magií,+ ale nikdo mi to nedokázal vysvětlit.“+ 25  Josef pak řekl faraonovi: „Oba faraonovy sny znamenají to samé. Pravý Bůh oznámil faraonovi, co se chystá udělat.+ 26  Sedm pěkných krav je sedm let. Stejně tak i sedm pěkných klasů je sedm let. Oba sny znamenají to samé. 27  Sedm vyhublých a ošklivých krav, které vystoupily po nich, je sedm let, stejně jako sedm prázdných klasů, sežehlých východním větrem. Bude to sedm let hladu. 28  Je to tak, jak jsem faraonovi řekl: Pravý Bůh faraonovi ukázal, co se chystá udělat. 29  Následujících sedm let bude v celém Egyptě velký nadbytek. 30  Ale po nich přijde sedm let hladu a na všechen nadbytek v Egyptě se zapomene. Hlad zničí celou zemi.+ 31  Bude tak krutý, že po předchozím nadbytku v zemi nebude ani památky. 32  To, že se sen faraonovi dvakrát opakoval, znamená, že pravý Bůh je pevně rozhodnutý to udělat a že to udělá brzy. 33  Ať tedy faraon vyhledá rozvážného a moudrého muže a dosadí ho nad egyptskou zemí. 34  Ať faraon ustanoví v zemi dozorce, kteří budou během sedmi let nadbytku+ vybírat v Egyptě pětinu úrody. 35  Ať během přicházejících úrodných let shromažďují obilí, uskladňují ho ve městech a střeží ho.+ To obilí bude patřit faraonovi. 36  Bude sloužit pro celou zemi jako zásoba na sedm let hladu, který v Egyptě nastane, takže země nezahyne hladem.“+ 37  Faraonovi i všem jeho sluhům se ten návrh líbil. 38  A tak faraon svým sluhům řekl: „Najde se někdo vhodnější než tento muž, ve kterém je Boží duch?“ 39  Faraon pak řekl Josefovi: „Protože Bůh to všechno zjevil tobě, není nikdo tak rozvážný a moudrý jako ty. 40  Budeš dosazen nad mým domem a celý můj lid tě bude bezpodmínečně poslouchat.+ Jen já jako král* budu mít větší postavení než ty.“ 41  A dodal: „Dosazuji tě nad celou egyptskou zemí.“+ 42  Potom si faraon sundal z ruky pečetní prsten a dal ho na ruku Josefovi, oblékl ho do oděvu z jemného plátna a na krk mu dal zlatý náhrdelník. 43  Také ho dal vozit ve svém druhém nejlepším voze a provolávat před ním: „Avréch!“* Tak ho dosadil nad celou egyptskou zemí. 44  Faraon pak Josefovi řekl: „Já jsem faraon, ale v celém Egyptě nesmí nikdo nic udělat* bez tvého souhlasu.“+ 45  Potom dal Josefovi jméno Cafenat-paneach a dal mu za manželku Asenat,+ dceru Potifery, kněze z Onu.* A Josef začal spravovat* egyptskou zemi.+ 46  Josefovi bylo 30 let,+ když se postavil před* faraona, krále Egypta. Pak od faraona odešel a cestoval po celé egyptské zemi. 47  Během sedmi let nadbytku země přinášela bohatou úrodu.* 48  Josef během těch sedmi let shromažďoval všechno obilí z Egypta a skladoval ho ve městech. V každém městě uskladňoval obilí z okolních polí. 49  Nashromáždil tolik obilí, že ho bylo jako mořského písku. Nakonec ho přestali počítat, protože se ani spočítat nedalo. 50  Než přišel první rok hladu, narodili se Josefovi dva synové,+ které mu porodila Asenat, dcera Potifery, kněze z Onu.* 51  Prvorozenému dal Josef jméno Manasse.*+ Řekl totiž: „Bůh mi dal zapomenout na všechny mé těžkosti a na celou domácnost mého otce.“ 52  A druhému dal jméno Efrajim.*+ Řekl totiž: „Bůh mě učinil plodným v zemi mého trápení.“+ 53  Sedm let nadbytku v Egyptě skončilo+ 54  a začalo sedm let hladu, přesně jak Josef řekl.+ Hlad nastal ve všech zemích, ale v celém Egyptě bylo jídlo.*+ 55  Nakonec se hlad rozšířil i po celém Egyptě a lidé začali prosit faraona o jídlo.*+ Faraon řekl všem Egypťanům: „Jděte k Josefovi a udělejte, co vám řekne.“+ 56  Hlad byl po celém světě.+ Tehdy Josef otevřel všechny sýpky a prodával Egypťanům obilí,+ protože hlad silně doléhal na egyptskou zemi. 57  Kromě toho přicházeli do Egypta lidé ze všech zemí, aby od Josefa nakoupili obilí, protože hlad silně doléhal na celý svět.+

Poznámky

Dosl. „nádrže na vodu, díry“.
Nebo „jen pokud jde o trůn“.
Tento výraz byl patrně výzvou k projevení úcty.
Dosl. „zvednout ruku nebo nohu“.
Tj. Heliopole.
Nebo „cestovat po“.
Nebo „vstoupil do služeb“.
Dosl. „plnými hrstmi“.
Tj. Heliopole.
Znamená „ten, kdo dává zapomenout“.
Znamená „dvojnásobně plodný“.
Dosl. „chléb“.
Dosl. „chléb“.