1. Mojžíšova 36:1–43

  • Ezauovi potomci (1–30)

  • Edomští králové a šejkové (31–43)

36  Toto je záznam o potomcích Ezaua neboli Edoma.+  Ezau si vzal za manželky Kananejky Adu,+ která byla dcerou Chetity Elona,+ a Oholibamu,+ která byla dcerou Any a vnučkou Chivijce Cibeona,  a také Basemat,+ která byla dcerou Išmaela a sestrou Nebajota.+  Ada porodila Ezauovi Elifaze, Basemat porodila Reuela  a Oholibama porodila Jeuše, Jalama a Koracha.+ To jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v Kanaánu.  Potom vzal Ezau svoje manželky, syny a dcery a všechny ze své domácnosti, své stádo dobytka a všechna jiná zvířata a všechen svůj majetek, který v Kanaánu nashromáždil,+ a odešel do jiné země, dál od svého bratra Jákoba.+  Měli totiž příliš mnoho majetku na to, aby mohli bydlet společně, a země, kde bydleli,* je nemohla uživit, protože měli velká stáda.  A tak se Ezau usadil v hornatém kraji Seir.+ Ezau je Edom.+  Toto je záznam o potomcích Ezaua, otce Edomitů, v hornatém kraji Seir.+ 10  Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basemat.+ 11  Elifazovi synové byli Teman,+ Omar, Cefo, Gatam a Kenaz.+ 12  Ezauův syn Elifaz měl vedlejší manželku* Timnu. Ta mu porodila Amaleka.+ To jsou vnuci Ezauovy manželky Ady. 13  Toto jsou Reuelovi synové: Nachat, Zerach, Šammah a Mizza. To byli vnuci Ezauovy manželky Basemat.+ 14  Toto byli synové Ezauovy manželky Oholibamy, Anovy dcery a Cibeonovy vnučky, které Ezauovi porodila: Jeuš, Jalam a Korach. 15  Toto jsou šejkové* z Ezauova rodu:+ synové Ezauova prvorozeného Elifaze: šejk Teman, šejk Omar, šejk Cefo, šejk Kenaz,+ 16  šejk Korach, šejk Gatam a šejk Amalek. To jsou synové Elifaze,+ kteří byli šejky v edomské zemi. Jsou to vnuci Ady. 17  Toto jsou synové Ezauova syna Reuela: šejk Nachat, šejk Zerach, šejk Šammah a šejk Mizza. To jsou synové Reuela, kteří byli šejky v edomské zemi.+ Jsou to vnuci Ezauovy manželky Basemat. 18  A toto jsou synové Ezauovy manželky Oholibamy: šejk Jeuš, šejk Jalam a šejk Korach. To jsou šejkové z Ezauovy manželky Oholibamy, Anovy dcery. 19  To jsou synové Ezaua a to jsou jejich šejkové. On je Edom.+ 20  Toto jsou synové Chorijce Seira, původní obyvatelé země:+ Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,+ 21  Dišon, Ecer a Dišan.+ To jsou šejkové Chorijců v edomské zemi, Seirovi synové. 22  Lotanovi synové byli Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna.+ 23  Toto jsou Šobalovi synové: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. 24  Toto jsou Cibeonovi synové:+ Aijáš a Ana. To je ten Ana, který našel horké prameny v pustině, když pásl osly svého otce Cibeona. 25  Toto jsou Anovy děti: Dišon a Oholibama, Anova dcera. 26  Toto jsou Dišonovi synové: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.+ 27  Toto jsou Ecerovi synové: Bilhan, Zaavan a Akan. 28  Toto jsou Dišanovi synové: Uc a Aran.+ 29  Toto jsou šejkové Chorijců: šejk Lotan, šejk Šobal, šejk Cibeon, šejk Ana, 30  šejk Dišon, šejk Ecer a šejk Dišan.+ To jsou šejkové Chorijců v zemi Seir. 31  Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi+ před tím, než měli krále Izraelité.*+ 32  V Edomu vládl Bela, syn Beora, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. 33  Když Bela zemřel, začal místo něj vládnout Jobab, syn Zeracha z Bocry. 34  Když Jobab zemřel, začal místo něj vládnout Chušam ze země Temanitů. 35  Když Chušam zemřel, začal místo něj vládnout Hadad, syn Bedada, který na území* Moabu porazil Midianity.+ Jeho město se jmenovalo Avit. 36  Když Hadad zemřel, začal místo něj vládnout Samla z Masreky. 37  Když Samla zemřel, začal místo něj vládnout Šaul z Rechobotu u řeky. 38  Když Šaul zemřel, začal místo něj vládnout Baal-chanan, syn Akbora. 39  Když Baal-chanan, syn Akbora, zemřel, začal místo něj vládnout Hadar. Jeho město se jmenovalo Pau. Jeho manželka se jmenovala Mehetabel a byla dcerou Matred, dcery Mezahaba. 40  Toto jsou jména Ezauových šejků podle svých rodin a podle svých míst: šejk Timna, šejk Alva, šejk Jetet,+ 41  šejk Oholibama, šejk Elah, šejk Pinon, 42  šejk Kenaz, šejk Teman, šejk Mibcar, 43  šejk Magdiel a šejk Iram. To jsou edomští šejkové podle svých sídel v zemi, kterou vlastnili.+ To jsou potomci Ezaua, otce Edomitů.+

Poznámky

Nebo „žili jako cizinci“.
Nebo „konkubínu“.
Šejk byl kmenový náčelník.
Dosl. „synové Izraele“.
Dosl. „poli“.