1. Mojžíšova 35:1–29

  • Jákob se zbavuje cizích bohů (1–4)

  • Jákob se vrací do Betelu (5–15)

  • Narození Benjamína, Ráchelina smrt (16–20)

  • 12 Izraelových synů (21–26)

  • Izákova smrt (27–29)

35  Potom Bůh řekl Jákobovi: „Vydej se do Betelu+ a bydli tam. Udělej tam oltář pravému Bohu, který se ti objevil, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem.“+  Jákob pak řekl své domácnosti a všem, kteří byli s ním: „Zbavte se cizích bohů, které máte u sebe,+ očistěte se a převlečte si oděvy  a pojďme do Betelu. Udělám tam oltář pravému Bohu, který mě vyslyšel, když jsem byl v tísni, a který byl se mnou, kamkoli* jsem šel.“+  Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli u sebe, a náušnice, které měli v uších, a Jákob je zakopal* pod velkým stromem, který byl blízko Šekemu.  Když se vydali na cestu, Bůh na okolní města seslal strach, takže Jákobovy syny nepronásledovali.  Jákob a všichni, kdo byli s ním, přišli do Luzu,+ což je Betel, který je v kananejské zemi.  Postavil tam oltář a nazval to místo El-betel,* protože když utíkal před svým bratrem, objevil se mu tam pravý Bůh.+  Po nějaké době zemřela Rebečina kojná Debora+ a byla pohřbena pod dubem dole u Betelu. Pojmenoval ho tedy Allon-bakut.*  Na cestě z Paddan-aramu se Bůh Jákobovi objevil znovu a požehnal mu. 10  Řekl mu: „Tvé jméno je Jákob,+ ale už se tak jmenovat nebudeš. Tvé jméno bude Izrael.“ A začal ho nazývat Izrael.+ 11  Bůh mu dále řekl: „Jsem Všemohoucí Bůh.+ Buď plodný a množ se. Staneš se otcem národů, mnoha národů,+ a vyjdou z tebe* králové.+ 12  A zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě a tvým potomkům.“*+ 13  Z místa, kde s ním mluvil, od něho pak Bůh vystoupil vzhůru. 14  A tak Jákob postavil na místě, kde s ním Bůh mluvil, kamenný sloup a vylil na něj tekutou oběť a olej.+ 15  To místo, kde s ním Bůh mluvil, Jákob dál nazýval Betel.+ 16  Potom z Betelu odešli. Když jim zbýval ještě kus cesty do Efratu, Ráchel začala rodit. Měla velmi těžký porod. 17  Když měla největší bolesti, porodní bába jí řekla: „Neboj se, i tentokrát budeš mít syna.“+ 18  Když její život vyhasínal* a ona umírala, dala mu jméno Ben-oni,* ale jeho otec ho pojmenoval Benjamín.*+ 19  Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě do Efratu, což je Betlém.+ 20  Jákob postavil nad jejím hrobem sloup. Ten sloup je na Ráchelině hrobu až dodnes. 21  Potom šel Izrael dál a postavil si stan za věží Eder. 22  Jednou, když Izrael bydlel v té zemi, se Ruben vyspal s Bilhou, vedlejší manželkou* svého otce, a Izrael se o tom doslechl.+ Jákobových synů bylo 12. 23  Leini synové byli Ruben (Jákobův prvorozený),+ Simeon, Levi, Juda, Isachar a Zebulon. 24  Ráchelini synové byli Josef a Benjamín. 25  Synové Bilhy, Rácheliny služky, byli Dan a Naftali. 26  A synové Zilpy, Leiny služky, byli Gad a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Paddan-aramu. 27  Nakonec Jákob přišel ke svému otci Izákovi do Mamre,+ u Kirjat-arby, což je Hebron, kde Abraham a Izák bydleli jako cizinci.+ 28  Izák se dožil 180 let.+ 29  Prožil dlouhý a spokojený život.* Potom vydechl naposled, zemřel a byl připojen ke svému lidu.* A jeho synové Ezau a Jákob ho pohřbili.+

Poznámky

Nebo „na cestě, po které“.
Nebo „schoval“.
Znamená „Bůh Betelu“.
Znamená „dub pláče (prolévání slz)“.
Dosl. „z tvých beder“.
Dosl. „semeni“.
Nebo „její duše vycházela“.
Znamená „syn mého truchlení“.
Znamená „syn pravice“.
Nebo „konkubínou“.
Dosl.: „[Byl] starý a nasycený dny.“
Poetické vyjádření popisující smrt.