1. Mojžíšova 28:1–22

  • Izák posílá Jákoba do Paddan-aramu (1–9)

  • Jákobův sen u Betelu (10–22)

    • Bůh Jákobovi potvrzuje svůj slib (13–15)

28  Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: „Neber si za ženu Kananejku.+  Jdi do Paddan-aramu, do domu matčina otce Betuela, a odtamtud si vezmi manželku z dcer matčina bratra Labana.+  Všemohoucí Bůh ti požehná a způsobí, že budeš plodný, rozmnoží tě a staneš se velkým národem.+  A dá ti Abrahamovo požehnání,+ tobě i tvým potomkům,* abys mohl získat zemi, kde žiješ jako cizinec a kterou dal Bůh Abrahamovi.“+  Potom Izák poslal Jákoba pryč a on odešel do Paddan-aramu k Labanovi, synovi Aramejce Betuela,+ bratrovi Rebeky,+ která byla matkou Jákoba a Ezaua.  Ezau viděl, že Izák požehnal Jákobovi a poslal ho pryč do Paddan-aramu, aby si odtamtud vzal manželku, a že spolu s požehnáním mu přikázal: „Neber si za ženu Kananejku“+  a že Jákob poslechl otce a matku a odešel do Paddan-aramu.+  Tehdy si Ezau uvědomil, že se Kananejky jeho otci Izákovi nelíbí,+  a tak šel k Išmaelovi a kromě manželek, které už měl, si vzal ještě Machalat, dceru Abrahamova syna Išmaela, Nebajotovu sestru.+ 10  Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se do Charanu.+ 11  Došel na jedno místo a chystal se tam přenocovat, protože slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden kámen, dal si ho pod hlavu a lehl si.+ 12  Zdál se mu sen a v něm viděl schody,* které sahaly ze země až do nebe a po kterých vystupovali a sestupovali Boží andělé.+ 13  Nad schody stál Jehova a řekl: „Já jsem Jehova, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izáka.+ Zemi, na které ležíš, dám tobě a tvým potomkům.*+ 14  A tvých potomků* bude jako prachu na zemi.+ Rozšíříš se na západ a na východ a na sever a na jih a prostřednictvím tebe a tvého potomstva* budou požehnány* všechny národy na zemi.+ 15  Jsem s tebou a budu tě chránit všude, kam půjdeš, a přivedu tě zpátky do této země.+ Neopustím tě a splním, co jsem ti slíbil.“+ 16  Potom se Jákob probudil a řekl: „Jehova je na tomto místě a já jsem to nevěděl.“ 17  Dostal strach a zvolal: „Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! To musí být Boží dům,+ je to nebeská brána.“+ 18  A tak brzy ráno vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, postavil ho jako památník a vylil na něj olej.+ 19  Nazval to místo Betel,* ale předtím se to město jmenovalo Luz.+ 20  Jákob potom dal tento slavnostní slib: „Pokud bude Bůh se mnou a bude mě na mé cestě chránit, dá mi chléb k jídlu a oděv na nošení 21  a já se vrátím v pokoji do domu svého otce, pak Jehova ukáže, že je opravdu mým Bohem. 22  A tento kámen, který jsem postavil jako památník, se stane Božím domem+ a vždycky ti budu dávat desetinu ze všeho, co mi dáš.“

Poznámky

Dosl. „semeni“.
Nebo „žebřík“.
Dosl. „semeni“.
Nebo „získají pro sebe požehnání“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „semene“.
Znamená „Boží dům“.