1. Mojžíšova 26:1–35

  • Izák a Rebeka v Geraru (1–11)

    • Bůh Izákovi potvrzuje svůj slib (3–5)

  • Spor o studny (12–25)

  • Izákova smlouva s Abimelekem (26–33)

  • Ezauovy dvě chetitské manželky (34, 35)

26  V zemi znovu nastal hlad,+ podobně jako za Abrahamových dnů, a tak šel Izák k filištínskému králi Abimelekovi do Geraru.  Tehdy se mu objevil Jehova a řekl: „Nechoď do Egypta. Přebývej v zemi, kterou ti ukážu.  Bydli v této zemi jako cizinec+ a já budu s tebou a požehnám ti. Tobě a tvým potomkům* dám všechny tyto země+ a dodržím přísahu, kterou jsem dal tvému otci Abrahamovi:+  ‚Rozmnožím tvé potomky* jako hvězdy na nebi+ a tvým potomkům* dám všechny tyto země.+ A prostřednictvím tvého potomstva* získají požehnání+ všechny národy na zemi‘,  protože mě Abraham poslouchal* a dodržoval mé požadavky, příkazy, nařízení a zákony.“+  Izák tedy dál bydlel v Geraru.+  Když se místní muži vyptávali na jeho manželku, říkal: „Je to moje sestra.“+ Bál se říct, že je to jeho manželka, protože si říkal: „Místní muži by mě kvůli Rebece mohli zabít.“ Byla totiž krásná.+  Jednou, když už tam Izák žil nějakou dobu, se filištínský král Abimelek díval z okna a viděl ho, jak se se svou manželkou Rebekou objímá.*+  Abimelek si ho hned zavolal a řekl mu: „Vždyť je to tvoje manželka! Proč jsi řekl, že je to tvoje sestra?“ „Řekl jsem to, abych kvůli ní nezemřel,“+ odpověděl Izák. 10  Ale Abimelek pokračoval: „Co jsi nám to udělal?+ Snadno se mohlo stát, že by někdo z mých lidí spal s tvojí manželkou a ty bys na nás přivedl vinu!“+ 11  Potom Abimelek přikázal všemu lidu: „Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, bude usmrcen!“ 12  A Izák v té zemi zasel a v tom roce sklidil stonásobnou úrodu. Jehova mu totiž žehnal.+ 13  Zbohatl a dál se mu dařilo, až byl velmi bohatý. 14  Měl stáda ovcí a dobytka a mnoho služebnictva+ a Filištíni mu začali závidět. 15  Všechny studny, které kdysi vykopali sluhové jeho otce Abrahama,+ proto Filištíni zasypali hlínou. 16  Abimelek pak řekl Izákovi: „Odstěhuj se odsud, protože jsi teď daleko mocnější než my.“ 17  A tak se Izák odstěhoval, utábořil se v údolí* Gerar+ a bydlel tam. 18  Pak znovu vykopal ty studny, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali.+ A nazval je stejně jako předtím jeho otec.+ 19  Když Izákovi sluhové v tom údolí kopali, našli studnu s pitnou vodou. 20  Gerarští pastýři se začali hádat s Izákovými pastýři a říkali: „Ta voda je naše.“ Nazval tedy studnu Esek,* protože se s ním hádali. 21  Vykopali jinou studnu a o tu se také začali hádat. Nazval ji tedy Sitna.* 22  Později se odtamtud odstěhoval a vykopal další studnu, ale o tu se už nehádali. Nazval ji tedy Rechobot* a řekl: „Teď nám Jehova dal rozsáhlý prostor a můžeme mít v této zemi hodně potomků.“+ 23  Pak odtamtud odešel do Beer-šeby.+ 24  Tu noc se mu objevil Jehova a řekl: „Jsem Bůh tvého otce Abrahama.+ Neboj se,+ protože jsem s tebou a požehnám ti a rozmnožím tvé potomky* kvůli svému sluhovi Abrahamovi.“+ 25  Izák tam tedy postavil oltář a vzýval Jehovovo jméno.+ Rozložil na tom místě svůj stan+ a jeho sluhové tam vykopali studnu. 26  Po nějaké době k němu z Geraru přišel Abimelek se svým osobním rádcem Achuzzatem a s velitelem vojska Pikolem.+ 27  Izák se jich zeptal: „Proč jste ke mně přišli, když mě nenávidíte a poslali jste mě pryč?“ 28  Odpověděli mu: „Jasně vidíme, že Jehova je s tebou.+ Proto jsme se rozhodli, že ti řekneme: ‚Složme prosím přísahu, která bude zavazovat nás i tebe, a uzavřeme spolu smlouvu,+ 29  že nám neuděláš nic špatného, stejně jako jsme my neuškodili tobě. Prokázali jsme ti dobro, když jsme tě poslali pryč v pokoji. Vždyť vidíme, že ti Jehova žehná.‘“ 30  Pak pro ně udělal hostinu a jedli a pili. 31  Brzy ráno vstali a navzájem si přísahali.+ Potom se s nimi Izák rozloučil a oni od něho v pokoji odešli. 32  Ten den přišli za Izákem jeho sluhové a podali mu zprávu o studni, kterou vykopali.+ Řekli mu: „Našli jsme vodu!“ 33  Nazvali ji tedy Šiba.* Proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba.+ 34  Když bylo Ezauovi 40 let, oženil se s Judit, dcerou Chetity Beeriho, a také s Basemat, dcerou Chetity Elona.+ 35  Izák a Rebeka se kvůli nim velmi trápili.*+

Poznámky

Dosl. „semeni“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semeni“.
Dosl. „semene“.
Nebo „naslouchal mému hlasu“.
Nebo „zahrnuje něžnostmi“.
Nebo „říčním údolí, vádí“.
Znamená „spor“.
Znamená „obžaloba“.
Znamená „rozlehlá místa“.
Dosl. „semeno“.
Znamená „přísaha“ nebo „sedm“.
Dosl.: „Staly se Izákovi a Rebece hořkostí ducha.“