1. Mojžíšova 25:1–34

  • Abraham se znovu žení (1–6)

  • Abrahamova smrt (7–11)

  • Išmaelovi synové (12–18)

  • Narození Jákoba a Ezaua (19–26)

  • Ezau prodává prvorozenecké právo (27–34)

25  A Abraham si vzal další manželku, jmenovala se Ketura.  Časem mu porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midiana,+ Jišbaka a Šuacha.+  Jokšan se stal otcem Šeby a Dedana. Dedanovi synové byli Aššurim, Letušim a Leummim.*  Midianovi synové byli Efa, Efer, Chanok, Abida a Eldaa. Ti všichni byli synové Ketury.  Později dal Abraham všechen svůj majetek Izákovi.+  Synům svých vedlejších manželek* dal dary, a ještě když byl naživu, poslal je na východ, pryč od svého syna Izáka,+ do země Východu.  Abraham se dožil 175 let.  Potom vydechl naposled a zemřel v dobrém stáří, starý a spokojený, a byl připojen ke svému lidu.*  Jeho synové Izák a Išmael ho pohřbili v jeskyni Makpela na poli Efrona, syna Chetity Cochara, které je naproti Mamre,+ 10  na poli, které Abraham koupil od Chetových synů. Tam je pohřben Abraham i jeho manželka Sára.+ 11  Po Abrahamově smrti Bůh žehnal jeho synu Izákovi.+ Izák bydlel blízko Beer-lachai-roi.+ 12  Toto je záznam o potomcích Abrahamova syna Išmaela,+ kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar,+ Sářina služka. 13  Toto jsou jména Išmaelových synů, jeho potomků: Išmaelův prvorozený Nebajot,+ potom Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Mišma, Duma, Massa, 15  Hadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedema. 16  To jsou Išmaelovi synové a to jsou jejich jména podle jejich osad a ohrazených táborů, 12 rodových náčelníků.+ 17  Išmael se dožil 137 let. Pak vydechl naposled, zemřel a byl připojen ke svému lidu.* 18  Jeho potomci bydleli od Chavily+ blízko Šuru,+ který leží u Egypta, až k Asýrii. Usadili se nedaleko všech svých bratrů.*+ 19  Toto je záznam o potomcích Abrahamova syna Izáka.+ Abraham se stal otcem Izáka. 20  Když bylo Izákovi 40 let, oženil se s Rebekou, dcerou Betuela,+ Aramejce z Paddan-aramu, sestrou Aramejce Labana. 21  A Izák stále úpěnlivě prosil Jehovu za svou manželku, protože byla neplodná. Jehova jeho prosby vyslyšel a jeho manželka Rebeka otěhotněla. 22  Ale její synové se v ní začali strkat,+ a tak řekla: „Když je to tak, proč mám dál žít?“ Proto se na to zeptala Jehovy. 23  Jehova jí řekl: „V tvém břiše+ jsou dva národy a z tvého nitra vyjdou dva kmeny.+ Jeden národ bude silnější než druhý+ a starší bude sloužit mladšímu.“+ 24  Když přišel čas porodu, ukázalo se, že v jejím břiše jsou opravdu dvojčata. 25  Ten, který se narodil první, byl celý zrzavý a chlupatý+ jako kožíšek. Dali mu tedy jméno Ezau.*+ 26  Potom se narodil jeho bratr a rukou se držel Ezaua za patu.+ Dali mu tedy jméno Jákob.*+ Izákovi bylo 60 let, když mu je Rebeka porodila. 27  Chlapci vyrostli a z Ezaua se stal dobrý lovec,+ byl často venku na lovu. Ale Jákob se zdržoval ve stanech+ a byl to bezúhonný muž. 28  Izák měl raději Ezaua, protože mu nosil zvěřinu, ale Rebeka měla raději Jákoba.+ 29  Jednou, když Jákob vařil jídlo, Ezau přišel z lovu a byl vyčerpaný. 30  Řekl Jákobovi: „Prosím tě, dej mi rychle trochu* toho červeného, tady toho červeného, jsem vyčerpaný!“* Proto mu začali říkat Edom.*+ 31  Jákob mu na to řekl: „Nejdřív mi prodej svoje prvorozenecké právo!“+ 32  „Já tu skoro umírám! K čemu je mi prvorozenecké právo?“ odpověděl Ezau. 33  „Nejdřív mi přísahej!“ řekl Jákob. A tak Jákobovi přísahal a prodal mu svoje prvorozenecké právo.+ 34  Pak dal Jákob Ezauovi chleba a dušenou čočku. On se najedl a napil a potom vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozeneckým právem.

Poznámky

Každé z těchto tří hebr. jmen zjevně představuje kmen nebo národ.
Nebo „konkubín“.
Poetické vyjádření popisující smrt.
Poetické vyjádření popisující smrt.
Nebo možná: „Žili v nepřátelství se všemi svými bratry.“
Znamená „chlupatý“.
Znamená „chytající patu, vytlačitel“.
Nebo „sousto“.
Nebo „mám hrozný hlad“.
Znamená „červený“.