Žalmy 89:1–52

 • Zpívat o Jehovově věrné lásce

  • Smlouva s Davidem (3)

  • Davidovo potomstvo bude existovat věčně (4)

  • Boží pomazaný nazývá Boha Otcem (26)

  • Smlouva s Davidem nebude zrušena (34–37)

  • Člověk se nezachrání před hrobem (48)

Maskil.* Od Ezrachovce Etana.+ 89  Navěky budu zpívat o Jehovově věrné lásce. Všem generacím budu oznamovat tvoji věrnost.   Řekl jsem totiž: „Tvá věrná láska zůstane* navždy,+svou věrnost jsi upevnil v nebesích.“   „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným,+svému služebníku Davidovi jsem přísahal:+   ‚Navždy upevním tvé potomstvo*+a vybuduji tvůj trůn pro všechny generace.‘“+ (Sela)   Nebesa chválí tvé zázraky, Jehovo,sbor svatých tvoji věrnost.   Vždyť kdo v oblacích se vyrovná Jehovovi?+ Kdo z Božích synů+ je jako Jehova?   V radě* svatých je Bůh v posvátné úctě,+je velký a vzbuzuje bázeň ve všech, kdo jsou kolem něj.+   Jehovo, Bože vojsk,kdo je mocný jako ty, Jah?+ Tvá věrnost tě obklopuje.+   Vládneš rozbouřenému moři.+ Když zvedá vlny, ty je tišíš.+ 10  Rozdrtil jsi Raaba,*+ zabil jsi ho.+ Svou silnou paží jsi rozehnal nepřátele.+ 11  Patří ti nebesa, i země je tvoje,+ty jsi založil úrodnou zemi i vše, co ji naplňuje.+ 12  Ty jsi stvořil sever i jih,Tabor+ a Hermon+ radostně chválí tvé jméno. 13  Tvá paže je mocná,+tvá ruka je silná,+tvá pravice je zdvižená.+ 14  Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu,+věrná láska a věrnost kráčí před tebou.+ 15  Šťastný je lid, který tě chválí radostným hlasem.+ Chodí ve světle tvé tváře, Jehovo. 16  Z tvého jména se radují celý dena díky tvé spravedlnosti jsou vyvýšeni. 17  Vždyť ty jsi sláva jejich síly+a díky tvému schválení roste naše moc.*+ 18  Náš štít je od Jehovy,náš král od Svatého Izraele.+ 19  Tehdy jsi ve vidění mluvil ke svým věrným a řekl jsi: „Mocnému jsem dal sílu,+vyvoleného z lidu jsem povýšil.+ 20  Našel jsem svého služebníka Davida+a pomazal ho svým svatým olejem.+ 21  Moje ruka ho bude podporovat,+moje paže ho posílí. 22  Nepřítel od něj nebude vymáhat poplatkya špatný člověk ho nebude utlačovat.+ 23  Rozdrtím před ním jeho nepřátele,+srazím ty, kdo ho nenávidí.+ 24  Má věrnost a věrná láska jsou s ním+a v mém jménu vzroste jeho moc.* 25  Dám mu moc nad mořema vládu nad řekami.+ 26  Bude ke mně volat: ‚Ty jsi můj Otec,můj Bůh a Skála mé záchrany.‘+ 27  A já ho ustanovím za prvorozeného,+za nejvyššího z králů země.+ 28  Navždy ho budu věrně milovat+a má smlouva s ním nikdy neselže.+ 29  Navždy upevním jeho potomstvo*a jeho trůn udělám trvalý jako nebesa.+ 30  Pokud jeho synové opustí můj zákona nebudou se držet mých rozhodnutí,* 31  pokud poruší má nařízenía nebudou dodržovat má přikázání, 32  potrestám jejich neposlušnost* prutem+a jejich provinění bičem. 33  Ale nikdy ho nepřestanu věrně milovat+a budu věrný svému slibu.* 34  Neporuším svoji smlouvu+a nezměním to, co vyšlo z mých úst.+ 35  Jednou provždy jsem přísahal ve své svatosti. Davidovi nebudu lhát.+ 36  Jeho potomstvo* přetrvá navěky,+jeho trůn bude přede mnou tak dlouho jako slunce.+ 37  Bude upevněn navždy jako měsíc,jako věrný svědek na obloze.“ (Sela) 38  Ale ty jsi ho odhodil a zavrhl,+rozzlobil ses na svého pomazaného. 39  Odvrhl jsi smlouvu se svým služebníkem,znesvětil jsi jeho korunu,* hodil jsi ji na zem. 40  Zbořil jsi všechny jeho kamenné zdi,*jeho opevnění jsi změnil v trosky. 41  Všichni, kdo procházeli kolem, ho plenili,jeho sousedé se mu posmívají.+ 42  Jeho protivníkům jsi dal vítězství,*+všem jeho nepřátelům jsi udělal radost. 43  Jeho meč jsi zahnal na ústupa nepodpořil jsi ho v bitvě. 44  Zbavil jsi ho leskua jeho trůn jsi svrhl na zem. 45  Zkrátil jsi dny jeho mládí,zahalil jsi ho hanbou. (Sela) 46  Jehovo, jak dlouho se budeš skrývat? Navždy?+ Bude tvůj vztek stále planout jako oheň? 47  Pamatuj, jak je můj život krátký!+ Stvořil jsi všechny lidi zbytečně? 48  Kdo z lidí může žít a nespatřit smrt?+ Kdo se* může zachránit z moci hrobu?* (Sela) 49  Jehovo, kde je tvá věrná láska, kterou jsi dřív projevoval,kterou jsi ve své věrnosti přísahal Davidovi?+ 50  Vzpomeň si, Jehovo, na posměšky namířené proti tvým sluhům,na výsměch, který musím snášet* od všech národů, 51  vzpomeň si, Jehovo, jak tvoji nepřátelé znevažují,jak znevažují každý krok tvého pomazaného. 52  Ať je Jehova navždy chválen. Amen a amen.+

Poznámky

Dosl. „bude vybudovaná“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „shromáždění“.
Možná jde o Egypt nebo o faraona.
Dosl. „je vyvýšen náš roh“.
Dosl. „bude vyvýšen jeho roh“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „soudcovských rozhodnutí“.
Nebo „vzpouru“.
Dosl. „nebudu falešný ke své věrnosti“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „diadém“.
Nebo „kamenné přístřešky“.
Dosl. „vyvýšil pravici“.
Nebo „svou duši“.
Dosl. „ruky šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „nosím v náruči“.