Žalmy 78:1–72

 • Boží péče a slabá víra Izraelitů

  • Vyprávět budoucí generaci (2–8)

  • „Nedůvěřovali Bohu“ (22)

  • „Nebeské obilí“ (24)

  • „Působili bolest Svatému Izraele“ (41)

  • Z Egypta do Zaslíbené země (43–55)

  • Stavěli se proti Nejvyššímu (56)

Maskil.* Od Asafa.+ 78  Naslouchej mému zákonu,* můj lide,věnujte pozornost* mým slovům.   Otevřu ústa v příslovích,přednesu starodávné hádanky,+   to, co jsme slyšeli a známe,co nám vyprávěli naši otcové.+   Nebudeme to tajit před svými syny,budoucí generaci budeme vyprávět+o Jehovových chvályhodných skutcích a jeho síle,+o úžasných věcech, které vykonal.+   Dal Jákobovi připomínky,stanovil v Izraeli zákona přikázal našim předkům,aby tyto věci předávali svým dětem,+   a tak je znala i příští generace,děti, které se teprve měly narodit.+ Ty je zase měly vyprávět svým dětem,+   aby se spoléhaly na Boha,nezapomínaly na Boží skutky+a dodržovaly jeho přikázání.+   Pak by nebyly jako jejich předkové,jako ta zatvrzelá a vzpurná generace,+generace s nestálým* srdcem,+která nebyla* Bohu věrná.   Efrajimovci byli vyzbrojení luky,ale v den boje se dali na ústup. 10  Nedodržovali Boží smlouvu+a odmítali žít podle jeho zákona.+ 11  Zapomněli na to, co udělal,+na úžasné skutky, které jim ukázal.+ 12  Před očima jejich předků dělal obdivuhodné věci,+v egyptské zemi, v oblasti Coanu.+ 13  Rozdělil moře, aby je nechal projít,a postavil vody jako hráz.*+ 14  Ve dne je vedl oblakema po celou noc světlem ohně.+ 15  Rozpoltil skály v pustiněa uhasil jejich žízeň, jako by jim dal pít z hlubokých vod.+ 16  Vyvedl proudy vody ze skálya nechal je stékat jako řeky.+ 17  Ale oni proti němu dál hřešili,bouřili se v poušti proti Nejvyššímu.+ 18  Postavili se proti* Bohu ve svém srdci,+když se dožadovali jídla, po kterém toužili. 19  Mluvili proti Bohu,říkali: „Dokáže Bůh prostřít stůl v pustině?“+ 20  Udeřil do skálya vytryskla z ní voda, valila se proudem.+ „Může nám dát i chlebanebo obstarat svému lidu maso?“+ 21  Když je Jehova slyšel, dostal vztek.+ Proti Jákobovi se rozhořel oheň,+proti Izraeli vzplanul hněv,+ 22  protože nedůvěřovali Bohu,+nevěřili, že je dokáže zachránit. 23  A tak dal příkaz mrakům nahořea otevřel brány nebe. 24  Nechával pršet manu, aby měli co jíst,dával jim nebeské obilí.+ 25  Lidé jedli chléb mocných,*+dával jim dost, aby se nasytili.+ 26  Zvedl v nebesích východní vítr,svou mocí přihnal vítr z jihu.+ 27  A nechal na ně pršet maso, bylo ho jako prachu,tolik ptáků jako zrnek písku na břehu moře. 28  Nechal je padat doprostřed svého tábora,všude kolem svých stanů. 29  A oni jedli, až se přejedli,dal jim, po čem toužili.+ 30  Ještě nestihli uspokojit svoji touhu,ještě měli jídlo v ústech, 31  když proti nim vzplanul Boží hněv.+ Usmrtil jejich nejsilnější muže,+srazil mladé muže Izraele. 32  Navzdory tomu dál hřešili+a neuvěřili jeho úžasným skutkům.+ 33  Proto ukončil jejich dny, takže pominuly jako závan větru,+zkrátil jejich roky náhlou hrůzou. 34  Pokaždé když je zabíjel, začali po něm pátrat,+vraceli se k Bohu a hledali ho, 35  vzpomněli si, že Bůh je jejich skála,+že Nejvyšší Bůh je jejich výplatce.*+ 36  Ale svými ústy ho podváděli,svým jazykem mu lhali. 37  Jejich srdce bylo vůči němu nestálé+a nebyli věrní jeho smlouvě.+ 38  Byl však milosrdný,+odpouštěl* jim provinění a neničil je.+ Často potlačoval svůj hněv+a neprobouzel všechen svůj vztek. 39  Pamatoval totiž na to, že jsou tělo,+vítr, který zavane a už se nevrátí.* 40  Tak často se proti němu bouřili v pustině,+tolikrát mu na poušti ublížili!+ 41  Znovu a znovu Boha zkoušeli,+působili bolest* Svatému Izraele. 42  Nepamatovali na jeho moc,*na den, kdy je vysvobodil* z rukou nepřítele,+ 43  na to, jak v Egyptě prováděl znamení,+zázraky v oblasti Coanu, 44  a jak změnil nilské kanály v krev,+takže ze svých toků nemohli pít. 45  Poslal roje ovádů, aby je žrali,+a žáby, aby je ničily.+ 46  Jejich úrodu dal nenasytným sarančatům,plody jejich práce hejnům sarančat.+ 47  Jejich révu ničil krupobitím,+jejich sykomory kroupami. 48  I jejich zvířata vydal krupobití,+jejich dobytek bleskům.* 49  Seslal na ně svůj planoucí hněv,zuřivost, rozhořčení a tíseň,zástupy andělů přinášejících zkázu. 50  Dal volný průchod svému hněvu. Neušetřil je smrti,vydal je* napospas moru. 51  Nakonec v Egyptě srazil všechny prvorozené,+ty první, kteří se narodili v Chamových stanech. 52  Pak svůj lid vyvedl jako ovce+a vedl je jako stádo pustinou. 53  Bezpečně je vedl,proto neměli strach.+ Jejich nepřátele přikrylo moře.+ 54  A přivedl je na své svaté území,+do hornatého kraje, který získal svou pravicí.+ 55  Vyhnal před nimi národy,+měřicí šňůrou jim přidělil dědictví+a usadil izraelské kmeny v jejich domovech.+ 56  Ale oni se stavěli proti* Nejvyššímu Bohu a bouřili se proti němu,+nevěnovali pozornost jeho připomínkám.+ 57  Odvraceli se a jednali zrádně jako jejich předkové,+byli nespolehliví jako uvolněný luk.+ 58  Provokovali ho svými výšinami+a svými vytesanými modlami ho doháněli ke vzteku.*+ 59  Bůh slyšel a rozzuřil se,+úplně Izrael zavrhl. 60  Nakonec opustil svatostánek v Šilu,+stan, kde přebýval mezi lidmi.+ 61  Symbol své moci nechal padnout do zajetí,svou slávu do rukou nepřátel.+ 62  Svůj lid vydal meči,+rozzuřil se na své dědictví. 63  Jeho mladé muže pohltil oheňa jeho pannám nezpívali svatební písně.* 64  Jeho kněží padli mečem+a jejich vdovy neplakaly.+ 65  Tehdy se Jehova probudil jako ze spánku,+jako silák,+ který byl přemožený vínem. 66  A zahnal své nepřátele na útěk,+vydal je věčné potupě. 67  Zavrhl Josefův rod,*kmen Efrajim nevyvolil, 68  ale vyvolil kmen Juda,+horu Sion, kterou miluje.+ 69  Svou svatyni udělal trvalou jako nebesa,*+jako zemi, kterou upevnil navždy.+ 70  Vyvolil svého služebníka Davida+a vzal ho od ovčích ohrad,+ 71  od ovcí s jehňaty. Udělal z něj pastýře nad Jákobem, svým lidem,+a nad Izraelem, svým dědictvím.+ 72  A on je pásl s čistým* srdcem+a vedl je obratnou rukou.+

Poznámky

Nebo „poučení“.
Dosl. „nakloňte ucho k“.
Dosl. „nepřipraveným“.
Dosl. „jejíž duch nebyl“.
Nebo „zeď“.
Dosl. „zkoušeli“.
Nebo „andělů“.
Nebo „mstitel“.
Dosl. „přikrýval“.
Nebo možná „že duch vychází a nevrací se“.
Nebo „smutek“.
Dosl. „ruku“.
Dosl. „vyplatil“.
Nebo možná „spalující horečce“.
Dosl. „jejich život“.
Dosl. „zkoušeli“.
Nebo „žárlivosti“.
Dosl. „a jeho panny nebyly chváleny“.
Dosl. „stan“.
Dosl. „postavil jako výšiny“.
Nebo „ryzím“.