Žalmy 69:1–36

  • Prosba o osvobození

    • „Stravuje mě horlivost pro tvůj dům“ (9)

    • „Odpověz mi rychle“ (17)

    • „Dali mi napít ocet“ (21)

Pro dirigenta: na „Lilie“. Od Davida. 69  Zachraň mě, Bože, vždyť vody ohrožují můj život.+   Zapadl jsem do hlubokého bahna a nemám na čem stát.+ Dostal jsem se do hlubokých voda strhává mě silný proud.+   Vysílil jsem se voláním,+hrdlo mám ochraptělé. Oči mi pohasly, když čekám na svého Boha.+   Těch, kdo mě bez důvodu nenávidí,+je víc než vlasů na mé hlavě. Těch, kdo by mě rádi odstranili,mých zrádných nepřátel,* je mnoho. Musel jsem vrátit, co jsem neukradl.   Bože, ty víš, jak hloupě jsem se choval,a moje vina není před tebou utajená.   Kéž ti, kdo v tebe doufají, nejsou kvůli mně zahanbeni,Svrchovaný pane, Jehovo, Bože vojsk. Kéž ti, kdo tě hledají, nejsou kvůli mně pokořeni,Bože Izraele.   Kvůli tobě snáším hanbu,+pokoření mi zakrývá tvář.+   Pro své bratry jsem se stal někým cizím,cizincem pro syny své matky.+   Stravuje mě horlivost pro tvůj dům,+urážky těch, kdo uráželi tebe, se snesly na mě.+ 10  Když jsem se pokořoval a postil,*uráželi mě za to. 11  Když jsem se oblékl do pytloviny,stal jsem se pro ně terčem posměchu.* 12  Ti, kdo sedí v městské bráně, o mně tlachajía opilci si o mně zpívají písně. 13  Ale kéž k tobě má modlitba přijdev příznivém čase, Jehovo.+ Ve své velké věrné lásce, Bože,mi odpověz a ukaž, že jsi ten pravý zachránce.+ 14  Vytáhni mě z bahna,ať nezapadnu. Osvoboď mě od těch, kdo mě nenávidí,a z hlubokých vod.+ 15  Ať mě přívaly vod nestrhnou,+ať mě hlubina nespolkne,ať nade mnou studna* nezavře ústa.+ 16  Odpověz mi, Jehovo, vždyť tvá věrná láska je dobrá.+ Obrať se ke mně ve svém velkém milosrdenství+ 17  a neskrývej tvář před svým sluhou.+ Odpověz mi rychle, je mi úzko.+ 18  Přibliž se ke mně a osvoboď mě,*vyplať mě kvůli mým nepřátelům. 19  Znáš mou pohanu, mou hanbu a mé pokoření,+všechny mé nepřátele vidíš. 20  Pohana mi zlomila srdce a nedá se to vyléčit.* Doufal jsem v soucit, ale žádný nepřišel,+v utěšitele, ale nikdo se nenašel.+ 21  K jídlu mi dali jed,*+a když jsem měl žízeň, dali mi napít ocet.+ 22  Ať se jim jejich stůl stane pastía jejich blahobyt léčkou.+ 23  Ať se jim zatmí oči, aby neviděli,a způsob, ať se jim pořád třesou nohy.* 24  Vylij na ně své rozhořčení*a ať je dostihne tvůj planoucí hněv.+ 25  Ať jejich tábor* zpustne,ať v jejich stanech nikdo nebydlí.+ 26  Vždyť pronásledují toho, koho jsi udeřil,a stále dokola mluví o bolestech toho, koho jsi zranil. 27  K jejich vině přičti další vinu,nepovažuj je za nevinné.* 28  Ať jsou vymazáni z knihy živých,*+ať nejsou zapsáni mezi ty, kdo jednají správně.+ 29  Já jsem ale ztrápený a v bolestech.+ Kéž mě střeží tvá zachraňující moc, Bože. 30  Budu zpěvem chválit Boží jméno,budu Boha oslavovat díkůvzdáním. 31  To Jehovu potěší víc než býk,než mladý býk s rohy a kopyty.+ 32  Mírní to uvidí a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, ať vaše srdce ožije. 33  Vždyť Jehova naslouchá chudým+a nebude pohrdat svým lidem v zajetí.+ 34  Ať ho chválí nebe i země,+moře a všechno, co se v nich hýbe. 35  Vždyť Bůh zachrání Sion+a znovu postaví judská města. A budou tam bydlet a vlastnit tu zemi. 36  Zdědí ji potomci jeho sluhů+a budou tam přebývat ti, kdo milují jeho jméno.+

Poznámky

Nebo „kdo jsou bezdůvodně mými nepřáteli“.
Nebo možná „když jsem plakal a postil se“.
Dosl. „příslovím“.
Nebo „jáma“.
Nebo „přibliž se k mé duši a vyžádej si ji zpět“.
Nebo „a jsem na pokraji zoufalství“.
Nebo „jedovatou rostlinu“.
Dosl. „boky“.
Nebo „vztek“.
Nebo „ohrazený tábor“.
Nebo „ať nemají podíl na tvé spravedlnosti“.
Nebo „života“.