Žalmy 28:1–9

  • Žalmistova modlitba vyslyšena

    • „Jehova je má síla a můj štít“ (7)

Od Davida. 28  Tebe volám, Jehovo, má skálo,+nebuď ke mně hluchý. Když se mi neozveš,budu jako ti, kdo sestupují do jámy.*+   Vyslechni mé úpěnlivé prosby, když k tobě volám o pomoc,když pozvedám ruce k nejvnitřnější místnosti tvé svatyně.+   Neodvleč mě spolu s ničemy, s těmi, kdo dělají zlé věci,+kdo s bližními mluví pokojně, a přitom mají v srdci zlo.+   Odplať jim za jejich skutky,+za jejich špatné jednání. Odplať jim za díla jejich rukou,za to, co napáchali.+   Nevšímají si totiž, co Jehova dělá,+nevšímají si díla jeho rukou.+ Strhne je a nebude je budovat.   Ať je Jehova chválen,vždyť vyslyšel mé úpěnlivé prosby o pomoc.   Jehova je má síla+ a můj štít,+jemu důvěřuje mé srdce.+ Dostal jsem od něj pomoc a mé srdce jásá,proto ho budu chválit svou písní.   Jehova je pro svůj lid silou,je pevností – přináší svému pomazanému velkolepou záchranu.+   Zachraň svůj lid a požehnej svému dědictví.+ Pas je a navždy je nes v náruči.+

Poznámky

Nebo „hrobu“.