Žalmy 18:1–50

  • Chvála Bohu za záchranu

    • „Jehova je má skála“ (2)

    • S věrným člověkem Jehova jedná věrně (25)

    • Boží skutky jsou dokonalé (30)

    • „Díky tvé pokoře se stávám velkým“ (35)

Pro dirigenta. Píseň Jehovova služebníka Davida, kterou Jehovovi zpíval, když ho Jehova vysvobodil z rukou všech jeho nepřátel a z rukou Saula:+ 18  Miluji tě, Jehovo, má sílo.+   Jehova je má skála a pevnost, můj osvoboditel.+ Můj Bůh je má skála,+ u něj nacházím útočiště. Je můj štít a můj mocný zachránce,* můj bezpečný úkryt.*+   Volám k Jehovovi, k tomu, kdo si zaslouží chválu,a budu zachráněn před svými nepřáteli.+   Omotaly mě provazy smrti,+děsily mě přívaly ničemných lidí.+   Sevřely mě provazy hrobu,*smrt přede mě kladla léčky.+   V tísni jsem vzýval Jehovua stále jsem volal o pomoc ke svému Bohu. Ze svého chrámu slyšel můj hlas+a k uším mu dolehlo mé volání o pomoc.+   Pak se země začala třást a zmítat,+základy hor se chvělya kymácely se sem a tam, protože se rozhněval.+   Z nosu mu vyšel dýma z úst mu vyšlehl stravující oheň.+ Vylétly od něj žhavé uhly.   Jak sestupoval, ohnul nebesa+a pod nohama měl hustou temnotu.+ 10  Usedl na cherubína a přilétl.+ Vrhl se dolů na křídlech ducha.*+ 11  Zahalil se tmou,+všude kolem roztáhl jako stantemné vody, hustá oblaka.+ 12  Z jasu před nímprorazilo skrz oblaka krupobití a žhnoucí uhly. 13  Jehova zahřměl v nebi,+s krupobitím a žhnoucími uhlynechal Nejvyšší zaznít svůj hlas.+ 14  Vystřelil šípy a rozehnal nepřátele.+ Seslal blesk a uvrhl je do zmatku.+ 15  Koryta řek* se obnažila,+základy země se odkryly tvým pokáráním, Jehovo,prudkým vydechnutím z tvého nosu.+ 16  Vztáhl ruku z výšky,uchopil mě a vytáhl mě z hlubokých vod.+ 17  Osvobodil mě od mocného nepřítele,+od těch, kdo mě nenáviděli, kdo byli silnější než já.+ 18  Postavili se proti mně v den mého neštěstí,+ale Jehova mi byl oporou. 19  Odvedl mě do bezpečí,*zachránil mě, protože si mě zamiloval.+ 20  Jehova mě odměňuje za to, že jednám správně,+oplácí mi nevinnost* mých rukou.+ 21  Držel jsem se totiž Jehovových cesta neopustil jsem zrádně svého Boha. 22  Všechna jeho ustanovení mám před očima,jeho nařízení nebudu přehlížet. 23  Zůstanu před ním bez viny+a budu se vyhýbat hříchu.+ 24  Ať mě Jehova odmění za to, že jednám správně,+za to, že mám před ním nevinné ruce.+ 25  S věrným člověkem jednáš věrně,+s někým bezúhonným jednáš bezúhonně.+ 26  Vůči čistému se prokazuješ jako čistý,+ale s pokřiveným jednáš chytře.+ 27  Zachraňuješ ztrápené,*+ale pyšné* snižuješ.+ 28  Jehovo, ty rozsvěcuješ mou lampu,můj Bože, rozzařuješ mou tmu.+ 29  S tvou pomocí se můžu postavit nájezdníkům,+díky síle od tebe dokážu zdolat hradby.+ 30  Skutky pravého Boha jsou dokonalé,+Jehovovy výroky jsou přečištěné.+ Je štítem pro všechny, kdo u něj hledají útočiště.+ 31  Vždyť kdo je Bohem kromě Jehovy?+ Kdo je skálou kromě našeho Boha?+ 32  Pravý Bůh je ten, kdo mi obléká sílu.+ Urovná cestu, po které jdu.+ 33  Mým nohám dává mrštnost laně,pomáhá mi pevně stát na strmých svazích.+ 34  Učí mé ruce válčit,mé paže dokážou ohnout měděný luk. 35  Dáváš mi svůj štít záchrany,+tvá pravice mě podporuje*a díky tvé pokoře se stávám velkým.+ 36  Rozšiřuješ cestu mým krokům,mé nohy* neuklouznou.+ 37  Budu pronásledovat své nepřátele a dostihnu je,nevrátím se, dokud s nimi neskoncuji. 38  Rozdrtím je, takže nedokážou vstát,+padnou mi pod nohy. 39  Dodáš mi sílu k boji,srazíš přede mnou mé nepřátele.+ 40  Zaženeš mé protivníky na útěk,*skoncuji* s těmi, kdo mě nenávidí.+ 41  Volají o pomoc, ale nikdo je nezachraňuje. Dokonce volají k Jehovovi, ale on jim neodpovídá. 42  Rozdrtím je, takže budou jako jemný prach ve větru,vyhodím je jako bláto z ulic. 43  Ochráníš mě před malichernými stížnostmi lidu,+ustanovíš mě za vůdce národů.+ Lid, který jsem neznal, mi bude sloužit.+ 44  Stačí, aby o mně uslyšeli, a budou mě poslouchat,cizinci přijdou a budou se přede mnou krčit.+ 45  Cizinci ztratí odvahu,*s chvěním vyjdou ze svých pevností. 46  Jehova je živý! Ať je chválena má Skála.+ Ať je oslavován Bůh mé záchrany.+ 47  Pravý Bůh za mě vykonává pomstu,+podrobuje mi národy, 48  osvobozuje mě od zuřivých nepřátel. Pozvedáš mě nad ty, kdo na mě útočí,+zachraňuješ mě od násilníka. 49  Proto tě budu oslavovat mezi národy, Jehovo,+a budu tvé jméno chválit zpěvem.*+ 50  Vykonává velkolepé skutky záchrany* pro svého krále,+navždy bude projevovat věrnou lásku svému pomazanému+Davidovi a jeho potomstvu.*+

Poznámky

Dosl. „roh záchrany“.
Nebo „bezpečná výšina“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „větru“.
Nebo „vodní kanály“.
Nebo „na prostorné místo“.
Dosl. „čistotu“.
Nebo „chudáky“.
Dosl. „povýšené oči“.
Nebo „podpírá“.
Nebo „kotníky“.
Nebo „dáš mi záda mých nepřátel“.
Dosl. „umlčím“.
Nebo „zeslábnou“.
Nebo „tvému jménu hrát“.
Nebo „dává slavná vítězství“.
Dosl. „semeni“.