Žalmy 109:1–31

  • Modlitba ztrápeného

    • „Ať jeho úřad dozorce převezme někdo jiný“ (8)

    • Bůh stojí po boku chudého (31)

Pro dirigenta. Od Davida. Žalm. 109  Bože, kterého chválím,+ nemlč!   Vždyť ničemové a podvodníci mluví proti mně. Říkají o mně lži,+   obklopují mě nenávistnými slovya bezdůvodně na mě útočí.+   Za mou lásku se mi staví na odpor,+ale já se dál modlím.   Za dobré mi odplácejí špatným+a za mou lásku nenávistí.+   Dosaď nad mým nepřítelem* nějakého ničemu,kéž mu po pravici stojí odpůrce.*   Až bude souzen, ať je shledán vinným,*ať je mu i modlitba počítána za hřích.+   Ať je jeho dnů málo.+ Ať jeho úřad dozorce převezme někdo jiný.+   Ať jsou z jeho dětí* sirotcia z jeho manželky vdova. 10  Ať se jeho děti* potulují jako žebrácia ze svých pobořených domů vycházejí hledat jídlo. 11  Ať mu věřitel zabaví* všechno, co má,a jeho majetek ať vydrancují cizí lidé. 12  Ať mu nikdo neprokáže laskavost*a ať se nad jeho sirotky nikdo neslituje. 13  Jeho potomci* ať jsou vyhlazeni,*+ať je jejich jméno vymazáno během jedné generace. 14  Ať Jehova nezapomene na provinění jeho předků+a ať nesmaže hřích jeho matky. 15  Kéž má Jehova stále na paměti, co udělali,a kéž ze země odstraní památku na ně.+ 16  Vždyť nemyslel na to, aby prokazoval laskavost,*+ale pronásledoval utlačované,+ chudé a zdrcené,aby je usmrtil.+ 17  Rád pronášel kletby, a tak na něho přišly,nechtěl nikomu žehnat, a tak žádné požehnání nedostal. 18  Kletby si oblékal jako oděv,vnikly do jeho těla jako voda,do jeho kostí jako olej. 19  Ať jsou jeho kletby jako oděv, do kterého se zahaluje,+a jako pás, který stále nosí. 20  Tak Jehova odplatí tomu, kdo se mi staví na odpor,+a těm, kdo proti mně mluví zlé věci. 21  Ale ty, Svrchovaný pane Jehovo,kvůli svému jménu jednej v můj prospěch.+ Osvoboď mě, vždyť tvá věrná láska je dobrá.+ 22  Jsem bezmocný a chudý+a mé srdce je probodnuté.+ 23  Odcházím jako mizející stín,byl jsem setřesen jako saranče. 24  Z půstu se mi podlamují kolena,tělo mám vyhublé, chřadnu.* 25  Stal jsem se pro ně terčem posměchu.+ Když mě vidí, potřásají hlavou.+ 26  Pomoz mi, Jehovo, můj Bože,zachraň mě ve své věrné lásce. 27  Ať poznají, že to byla tvá ruka,že jsi to udělal ty, Jehovo. 28  Oni ať proklínají, ale ty žehnej. Když proti mně povstanou, ať jsou zahanbeni,ale tvůj sluha ať se raduje. 29  Ti, kdo se mi staví na odpor, ať si oblečou pokoření,ať se zahalí hanbou jako rouchem.*+ 30  Svými ústy budu nadšeně chválit Jehovu,budu ho chválit před mnoha lidmi.+ 31  Vždyť bude stát po pravici chudého,aby ho zachránil před těmi, kdo ho odsuzují.

Poznámky

Dosl. „nad ním“.
Nebo „žalobce“.
Nebo „ničemným“.
Dosl. „synů“.
Dosl. „synové“.
Nebo „ať lichvář naklade pasti na“.
Nebo „věrnou lásku“.
Dosl. „odříznuti“.
Nebo „pokolení“.
Nebo „věrnou lásku“.
Dosl. „je bez tuku (oleje)“.
Nebo „pláštěm bez rukávů“.