Žalmy 106:1–48

 • Izraeli chybí vděčnost

  • Rychle zapomněli na to, co Bůh udělal (13)

  • Boží slávu vyměnili za zobrazení býka (19, 20)

  • Nevěřili Božímu slibu (24)

  • Připojili se k uctívání Baala (28)

  • Obětovali děti démonům (37)

106  Chvalte Jah!* Vzdávejte díky Jehovovi, protože je dobrý+a jeho věrná láska trvá navěky.+   Kdo může vylíčit Jehovovy mocné skutkynebo rozhlásit všechny jeho chvályhodné činy?+   Šťastní jsou ti, kdo jednají podle práva,ti, kdo vždy dělají, co je správné.+   Vzpomeň si na mě, Jehovo, až svému lidu projevíš přízeň.*+ Postarej se o mě a zachraň mě,   abych mohl pocítit dobrotu, kterou projevuješ svým vyvoleným,+abych se mohl radovat s tvým národem,abych tě mohl hrdě chválit* spolu s tvým dědictvím.   Hřešili jsme jako naši předkové,+jednali jsme nesprávně, jednali jsme ničemně.+   Naši předkové v Egyptě si nevážili* tvých úžasných skutků. Nepamatovali na tvou velkou věrnou lásku,ale vzbouřili se u moře, u Rudého moře.+   On je však zachránil kvůli svému jménu,+aby ukázal svou moc.+   Pokáral Rudé moře, a to vyschlo,převedl je hlubinou, jako by to byla poušť.*+ 10  Zachránil je z rukou těch, kdo je nenáviděli,+vyžádal si je z rukou nepřítele.+ 11  Vody přikryly jejich protivníky,nikdo z nich nepřežil.*+ 12  Tehdy uvěřili jeho slibu,+začali ho chválit písní.+ 13  Ale rychle zapomněli na to, co udělal,+nečekali na jeho pokyny. 14  V pustině podlehli svým sobeckým touhám,+na poušti zkoušeli Boha.+ 15  Dal jim, o co žádali,ale potom je postihl vysilující chorobou.+ 16  V táboře začali závidět Mojžíšovia Áronovi,+ Jehovovu svatému.+ 17  Tehdy se otevřela země a spolkla Datana,přikryla i ty, kdo se shromáždili k Abiramovi.+ 18  V jejich středu vzplanul oheň,plamen strávil ničemy.+ 19  Na Chorebu si udělali tele,klaněli se kovové* soše.+ 20  Vyměnili mou slávuza zobrazení býka, který žere trávu.+ 21  Zapomněli na Boha,+ svého zachránce,který dělal velké věci v Egyptě,+ 22  úžasné činy v Chamově zemi,+bázeň vzbuzující skutky u Rudého moře.+ 23  Chystal se nařídit jejich vyhlazení,ale Mojžíš, jeho vyvolený, se za ně přimluvil,*aby odvrátil jeho ničivý hněv.+ 24  Pak pohrdli krásnou zemí,+nevěřili jeho slibu.+ 25  Reptali ve svých stanech,+nenaslouchali Jehovovu hlasu.+ 26  Pozvedl tedy ruku v přísaze,že je nechá padnout v pustině,+ 27  že jejich potomky rozežene mezi národya padnou v jiných zemích.+ 28  Pak se připojili k uctívání Baala* z Peoru+a jedli oběti přinášené mrtvým.* 29  Provokovali Boha svým jednáním+a postihla je pohroma.+ 30  Ale když vstal Pinechas a zakročil,pohroma se zastavila.+ 31  Bylo mu to počítáno za správný skutek*po všechny generace, až navěky.+ 32  Provokovali Boha u vod Meriba*a Mojžíšovi se kvůli nim špatně vedlo.+ 33  Rozčílili ho*a začal mluvit zbrkle.+ 34  Nevyhladili národy,+jak jim Jehova přikázal,+ 35  ale mísili se s nimi+a osvojili si* jejich způsoby.+ 36  Uctívali jejich modly+a ty se jim staly léčkou.+ 37  Obětovali své synya své dcery démonům.+ 38  Prolévali nevinnou krev,+krev vlastních synů a dcer,které obětovali kananejským modlám,+a země se poskvrnila krveprolitím. 39  Znečistili se svými skutky,svým jednáním se dopouštěli nevěry vůči Bohu.*+ 40  A tak Jehovův hněv vzplanul proti jeho lidua on ke svému dědictví pocítil odpor. 41  Vydával je do rukou národů,+takže nad nimi vládli ti, kdo je nenáviděli.+ 42  Nepřátelé je utlačovalia drželi je ve své moci.* 43  Mnohokrát je vysvobodil,+ale oni se bouřili a neposlouchali+a kvůli svým proviněním byli pokořováni.+ 44  On ale viděl jejich tíseň+a slyšel jejich volání o pomoc.+ 45  Pamatoval kvůli nim na svou smlouvua ve své velké věrné lásce se nad nimi pokaždé slitoval.+ 46  Všechny, kdo je drželi v zajetí,podněcoval, aby s nimi měli soucit.+ 47  Zachraň nás, Jehovo, náš Bože,+a shromáždi nás z národů,+abychom mohli vzdávat díky tvému svatému jménua s jásotem tě chválit.+ 48  Ať je Jehova, Bůh Izraele,chválen po celou věčnost.*+ A všechen lid ať řekne: „Amen!“* Chvalte Jah!*

Poznámky

Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „dobrou vůli“.
Nebo „se tebou mohl chlubit“.
Nebo „nepochopili význam“.
Nebo „pustina“.
Nebo „nezůstal“.
Nebo „lité“.
Dosl. „se postavil v průrvě před ním“.
Nebo „se přimkli k Baalovi“.
Tj. mrtvým lidem nebo neživým bohům.
Nebo „za spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Znamená „hádání se“.
Dosl. „jeho ducha“.
Nebo „naučili se“.
Nebo „duchovní prostituce“.
Dosl. „ruce“.
Nebo „od věků na věky“.
Nebo: „Tak se staň!“
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.