Žalmy 105:1–45

 • Jehova jedná se svým lidem věrně

  • Bůh pamatuje na svou smlouvu (8–10)

  • „Nedotýkejte se mých pomazaných“ (15)

  • Bůh používal Josefa, který byl v otroctví (17–22)

  • Boží zázraky v Egyptě (23–36)

  • Odchod Izraelitů z Egypta (37–39)

  • Bůh pamatuje na slib daný Abrahamovi (42)

105  Vzdávejte díky Jehovovi,+ vzývejte jeho jméno,oznamujte jeho skutky mezi národy!+   Zpívejte mu, chvalte ho zpěvem,*přemýšlejte* o všech jeho úžasných skutcích.+   Chlubte se jeho svatým jménem.+ Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Jehovu.+   Pátrejte po Jehovovi+ a jeho síle,neustále hledejte jeho tvář.*   Pamatujte na úžasné skutky, které vykonal,na jeho zázraky a na rozsudky, které vynesl,+   vy, potomci* jeho služebníka Abrahama,+synové Jákoba, jeho vyvolení.+   On je Jehova, náš Bůh.+ Soudí celou zemi.+   Navěky bude pamatovat na svou smlouvu,+až do tisící generace na slib, který dal,*+   na smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem,+a na svou přísahu Izákovi.+ 10  Jákobovi ji potvrdil ustanovením,Izraelovi ji dal jako trvalou smlouvu. 11  Řekl: „Dám ti kananejskou zemi+jako tvé dědictví.“+ 12  Tehdy jich bylo málo,+velmi málo, a v zemi žili jako cizinci.+ 13  Putovali od národa k národu,z jednoho království do druhého.+ 14  Nikomu nedovolil, aby je utlačoval,+a káral kvůli nim krále.+ 15  Říkal: „Nedotýkejte se mých pomazanýcha neubližujte mým prorokům.“+ 16  Přivolal na zemi hlad,+zničil jejich zásoby chleba.* 17  Poslal před nimi muže,který byl prodán do otroctví, Josefa.+ 18  Nohy mu spoutali* okovy+a na krk mu nasadili železa. 19  Dokud se nesplnilo jeho slovo,+Jehovův výrok ho přečišťoval. 20  Král přikázal, aby ho propustili,+vládce národů ho osvobodil. 21  Udělal z něj pána své domácnosti,vládce nad vším svým majetkem.+ 22  Dal mu neomezenou moc nad svými knížatya pověřil ho, aby jeho starší muže učil moudrosti.+ 23  Potom přišel do Egypta Izrael,+Jákob žil jako cizinec v Chamově zemi. 24  Bůh způsobil, že jeho lid byl velmi plodný,+stali se mocnějšími než jejich nepřátelé.+ 25  Dovolil, aby se srdce nepřátel změnilo, takže začali jeho lid nenáviděta spikli se proti jeho sluhům.+ 26  Poslal svého služebníka Mojžíše+a Árona,+ kterého si vyvolil. 27  Prováděli mezi nimi jeho znamení,jeho zázraky v Chamově zemi.+ 28  Poslal temnotu a v zemi se zatmělo,+nevzbouřili se proti jeho slovům. 29  Proměnil jejich vody v kreva usmrtil jejich ryby.+ 30  Jejich země se zahemžila žábami,+dostaly se i do královských komnat. 31  Na jeho příkaz přiletěli ovádia komáři byli na celém jejich území.+ 32  Déšť změnil v krupobití,na jejich zemi seslal blesky.*+ 33  Potloukl jejich révu a fíkovníky,polámal stromy na jejich území. 34  Řekl, ať přiletí sarančata,bezpočet mladých sarančat.+ 35  Sežrala všechny rostliny v zemi,sežrala to, co půda urodila. 36  Potom usmrtil všechny prvorozené v jejich zemi,+počátek jejich plodivé síly. 37  Vyvedl svůj lid se stříbrem a zlatem,+nikdo v jeho kmenech neklopýtal únavou. 38  Egypt se radoval, když odešli,protože na ně padl děs z Izraele.*+ 39  Rozprostřel oblak, aby je chránil,+a ohněm jim osvětloval noc.+ 40  Prosili, a on seslal křepelky,+sytil je chlebem z nebe.+ 41  Otevřel skálu a vytryskly vody,+proudily pouští jako řeka.+ 42  Pamatoval totiž na svatý slib, který dal svému služebníku Abrahamovi.+ 43  Vyvedl svůj lid a oni jásali,+jeho vyvolení křičeli radostí. 44  Dal jim země národů,+zdědili to, na čem druzí tvrdě pracovali.+ 45  Udělal to, aby dodržovali jeho ustanovení+a zachovávali jeho zákony. Chvalte Jah!*

Poznámky

Nebo „hrajte mu“.
Nebo možná „mluvte“.
Nebo „přítomnost, přízeň“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „slovo, které přikázal“.
Dosl. „zlomil každou chlebovou tyč“. Nejspíš šlo o tyče používané ke skladování chleba.
Dosl. „trápili“.
Nebo „ohnivé plameny“.
Dosl. „z nich“.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.