Titovi 3:1–15

3  Dále jim připomínej, aby se podřizovali+ a poslouchali vlády a autority jako panovníky+ a byli přichystáni ke každému dobrému dílu,+  aby o nikom nemluvili urážlivě, nebyli útoční,*+ byli rozumní*+ a projevovali veškerou mírnost ke všem lidem.+  Vždyť i my jsme kdysi byli blázniví, neposlušní, byli jsme zaváděni na scestí, byli jsme otroky různých tužeb a rozkoší, žili jsme ve špatnosti a závisti, [byli jsme] odpuzující a nenáviděli jsme jeden druhého.+  Když se však zjevila laskavost+ a láska k člověku* ze strany našeho Zachránce,+ Boha,+  nezachránil nás kvůli skutkům,+ které bychom konali ve spravedlnosti,+ ale podle svého milosrdenství+ prostřednictvím koupele,+ která nás přivedla k životu,*+ a tím, že nás obnovil svatým duchem.+  Toho na nás bohatě vylil prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Zachránce,+  abychom se stali dědici+ podle naděje na věčný život,+ až budeme prohlášeni za spravedlivé+ mocí jeho nezasloužené laskavosti.+  Ten výrok je věrný,+ a toužím, abys tyto věci neustále pevně prosazoval, aby ti, kdo uvěřili Bohu, upínali mysl k zachovávání znamenitých skutků.+ To je znamenité a lidem prospěšné.  Vyhýbej se však pošetilému dotazování+ a rodokmenům+ a rozepři+ a bojům kvůli Zákonu,+ neboť jsou neužitečné a nicotné. 10  Pokud jde o člověka, který podporuje nějakou sektu,*+ toho po prvním a druhém napomenutí* zavrhni,+ 11  protože víš, že takový člověk odbočil z cesty* a hřeší, a tím se sám odsuzuje.+ 12  Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika,+ vynasnaž se, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť tam jsem se rozhodl přezimovat.+ 13  Vybav pečlivě na cestu Zena, který je zběhlý v Zákoně,* a Apolla, aby jim nic nechybělo.+ 14  Ať se však naši lidé také učí držet se znamenitých skutků, aby uspokojili své naléhavé potřeby+ [a] aby nebyli neplodní.+ 15  Všichni, kdo jsou se mnou, ti posílají pozdravy.+ Pozdravuj ty, kdo k nám mají náklonnost ve víře. Kéž je nezasloužená laskavost s vámi se všemi.+

Poznámky

Dosl. „neměli sklon bojovat“.
Dosl. „poddajní“.
Dosl. „filantropie“. Řec. he fi·lan·thro·piʹa. Srovnej Sk 28:2, ppč. „laskavost“.
Nebo „koupele znovuzrození“. Dosl. „koupele obnovení“. Řec. lou·trouʹ pa·lin·ge·ne·siʹas; lat. la·vaʹcrum re·ge·ne·ra·ti·oʹnis. Srovnej Mt 19:28 ppč.
„Který podporuje nějakou sektu.“ Nebo „sektář“. Řec. hai·re·ti·konʹ; lat. he·reʹti·cum.
Dosl. „vložení mysli do“.
Dosl. „byl obrácen naruby“.
„Zběhlý v Zákoně.“ Dosl. „právník“. Řec. ton no·mi·konʹ.