Soudci 20:1–48

20  Všichni izraelští synové proto vyšli+ a shromáždění se sešlo k Jehovovi do Micpy+ jako jeden muž+ od Danu+ po Beer-šebu*+ spolu se zemí Gilead.+  Hlavní muži* všeho lidu a všechny izraelské kmeny zaujali tedy postavení ve sboru* lidu [pravého] Boha,+ čtyři sta tisíc pěších mužů, kteří tasí meč.+  A synové Benjamína se doslechli, že izraelští synové vyšli do Micpy.+ Izraelští synové pak řekli: „Mluvte. Jak se ta špatnost přihodila?“+  Na to muž, Levita,+ manžel té zavražděné ženy, odpověděl a řekl: „Přišel jsem do Gibeje,+ která patří Benjamínovi, já a má konkubína,+ abychom zůstali přes noc.  A gibejští majitelé půdy přistoupili k tomu, aby proti mně povstali a aby v noci kvůli mně obklopili dům. Počítali s tím, že zabijí mne, ale znásilnili mou konkubínu,+ a ona nakonec zemřela.+  Proto jsem uchopil svou konkubínu, rozřezal ji a poslal ji do každého pole Izraelova dědictví,+ protože se v Izraeli dopouštěli nevázaného chování+ a potupného bláznovství.+  Pohleďte, všichni izraelští synové, dejte tu své slovo a radu.“+  Všechen lid tedy povstal jako jeden muž+ a řekli: „Nikdo z nás nepůjde ke svému stanu ani nikdo z nás neodbočí ke svému domu.+  A učiníme s Gibeou takto: Vytáhněme* proti ní podle losu.+ 10  A vezmeme deset mužů ze sta ze všech izraelských kmenů a sto z tisíce a tisíc z deseti tisíců, abychom pro lid opatřili zásoby potravin, aby jednali a šli proti Benjamínově Gibeji* vzhledem ke všemu tomu potupnému bláznovství,+ které učinili* v Izraeli.“ 11  Tak se všichni izraelští muži sebrali proti městu jako jeden muž, jako spojenci. 12  Izraelské kmeny tedy poslaly muže ke všem příslušníkům kmene* Benjamín+ a řekly: „Jaká špatnost se to mezi vámi přihodila?+ 13  A nyní vydejte+ ty muže, ty neužitečné muže,+ kteří jsou v Gibeji,+ abychom je usmrtili,+ a vykliďme z Izraele, co je špatné.“+ A synové Benjamína* nechtěli naslouchat hlasu svých bratrů, izraelských synů.+ 14  Synové Benjamína se pak začali scházet z měst ke Gibeji, aby vytáhli do bitvy proti izraelským synům. 15  Synové Benjamína tedy byli v ten den povoláni z měst, dvacet šest tisíc mužů tasících meč,+ kromě obyvatel Gibeje, z nichž bylo povoláno sedm set vybraných mužů. 16  Ze všeho lidu bylo sedm set vybraných mužů, leváků.*+ Každý z nich střílel kameny+ z praku navlas přesně a nemíjel se. 17  A izraelských mužů, kromě z Benjamína, bylo povoláno čtyři sta tisíc mužů tasících meč.+ Každý z nich byl válečníkem. 18  A přistoupili k tomu, aby povstali a vyšli k Betelu a aby se dotazovali Boha.+ Potom izraelští synové řekli: „Kdo z nás by měl vytáhnout v čele do bitvy proti synům Benjamína?“+ Na to Jehova řekl: „Juda v čele.“+ 19  Potom izraelští synové ráno vstali a utábořili se proti Gibeji. 20  Izraelští muži tedy vytáhli do bitvy proti Benjamínovi; a izraelští muži přistoupili k tomu, aby se rozestavili do bitevního šiku proti těm v Gibeji. 21  Synové Benjamína tedy vyšli z Gibeje+ a v ten den srazili ve zkáze k zemi dvacet dva tisíce mužů v Izraeli.+ 22  Avšak lid, izraelští muži, se prokázal jako odvážný a stavěl se znovu do bitevního šiku v místě, kde se rozestavili do šiku první den. 23  Izraelští synové pak vyšli a plakali+ před Jehovou až do večera a dotazovali se Jehovy a říkali: „Mám znovu přistoupit k bitvě proti synům svého bratra Benjamína?“+ Na to Jehova řekl: „Vytáhni proti němu.“ 24  Izraelští synové se tedy druhý den přiblížili k synům Benjamína.+ 25  Benjamín zase druhý den vyšel z Gibeje, aby se s nimi střetl, a mezi izraelskými syny srazil ve zkáze k zemi+ dalších osmnáct tisíc mužů, z nichž všichni tasili meč.+ 26  Na to všichni izraelští synové, dokonce všechen lid, vyšli+ a přišli do Betelu* a plakali+ a seděli tam před Jehovou a postili+ se v ten den až do večera a obětovali zápalné oběti+ a oběti společenství před Jehovou.+ 27  Potom se izraelští synové dotazovali Jehovy,+ protože právě tam byla v těch dnech truhla smlouvy+ [pravého] Boha. 28  Pinechas,+ syn Áronova syna Eleazara, před ní v těch dnech stál+ a říkal: „Mám znovu ještě vytáhnout do bitvy proti synům mého bratra Benjamína, nebo mám přestat?“+ Na to Jehova řekl: „Vytáhni, protože zítra ti ho vydám do ruky.“+ 29  Izrael tedy všude kolem postavil muže do zálohy+ proti Gibeji. 30  A izraelští synové třetí den přistoupili k tomu, aby vyšli proti synům Benjamína a aby se rozestavili do šiku proti Gibeji stejně jako jindy.+ 31  Když synové Benjamína vytáhli, aby se s lidem střetli, byli od města odlákáni.+ Potom, stejně jako jindy, začali srážet některé z lidu, smrtelně zraněné, na silnicích, z nichž jedna vede k Betelu+ a druhá ke Gibeji,+ v poli: asi třicet mužů v Izraeli.+ 32  Synové Benjamína tedy začali říkat: „Stíhá je před námi porážka jako poprvé.“+ Pokud jde o izraelské syny, ti řekli: „Prchejme+ a jistě je odlákáme od města na silnice.“ 33  A všichni izraelští muži povstali ze svých míst a rozestavovali se do šiku v Baal-tamaru, zatímco ti z Izraele [kteří byli] v záloze,+ podnikli výpad ze svých míst v okolí Gibeje.+ 34  A tak deset tisíc vybraných mužů z celého Izraele přišlo před Gibeu, a byl to těžký boj; a Benjamínovci* nevěděli, že jim hrozí neštěstí.+ 35  A Jehova přistoupil k tomu, aby před Izraelem Benjamína+ porazil, takže izraelští synové v ten den v Benjamínovi srazili ve zkáze k zemi dvacet pět tisíc sto mužů, z nichž všichni tasili meč.+ 36  Synové Benjamína si však představovali, že izraelské muže čeká porážka, když stále Benjamínovi ustupovali,+ protože důvěřovali v zálohu, kterou postavili proti Gibeji. 37  Pokud jde o zálohu, ta jednala rychle a řítila se ke Gibeji.+ Pak se záloha+ rozvinula a udeřila celé město ostřím meče.+ 38  A izraelští muži se dohodli se zálohou,* že jim dá kouřový signál* vystupující z města.+ 39  Když se v bitvě izraelští synové obrátili, Benjamín začal mezi izraelskými muži srážet asi třicet mužů, smrtelně zraněné,+ neboť řekli: „Bezesporu je před námi nestíhá nic než porážka, právě jako v první bitvě.“+ 40  A z města začal vystupovat signál,+ sloup dýmu.+ Když se tedy Benjamín obrátil obličejem zpět, pohleďme, celé město stoupalo k nebi.+ 41  A izraelští muži učinili úplný obrat+ a muži z Benjamína byli rozrušeni,+ neboť uviděli, že je dostihlo neštěstí.+ 42  Obrátili se tudíž před izraelskými muži směrem k pustině a bitva je těsně následovala, když je muži z měst ve svém středu sráželi ve zkáze. 43  Obklopili Benjamína.+ Pronásledovali ho bez místa k odpočinku.+ Pošlapali ho přímo před Gibeou+ směrem k východu slunce. 44  Nakonec tam padlo osmnáct tisíc mužů z Benjamína, z nichž všichni byli stateční muži.+ 45  Obrátili se tedy a prchali do pustiny ke skalnímu útesu Rimmon.+ A posbírali z nich na silnicích+ pět tisíc mužů a stále je těsně následovali až ke Gidomu a tak z nich srazili ještě dva tisíce mužů. 46  A všichni ti z Benjamína, kteří v ten den padli, nakonec dosáhli [počtu] dvaceti pěti tisíc mužů tasících meč,+ z nichž všichni byli stateční muži. 47  Ale šest set mužů se obrátilo a prchalo do pustiny ke skalnímu útesu Rimmon+ a dále bydleli na skalním útesu Rimmon čtyři měsíce. 48  A izraelští muži se vrátili proti synům Benjamína a začali srážet ostřím meče ty z města, [od] lidí po domácí zvíře [až] po všechny, které nalezli.+ Také všechna města, která nalezli, vydali ohni.+

Poznámky

„Od Danu po Beer-šebu.“ Heb. lemid·Danʹ weʽadh-Beʼerʹ Šeʹvaʽ; první výskyt tohoto vyjádření.
Dosl. „rohové věže“, znázorňují významné či důležité muže, náčelníky.
„Sboru.“ Řec. ek·kle·siʹai; lat. ec·cleʹsi·am.
„Vytáhněme“, LXX; M vynechává.
„Gibeji.“ Dosl. „Gebě“. Obě jména znamenají „pahorek“.
„Učinili“, LXXASy; M „učinila“.
Dosl. „kmenům“, M; LXXVg „kmenu“; Sy „domu“.
„Synové Benjamína“, TLXXSy a mnoho heb. rkp. M má před slovem „Benjamína“ jako qere samohláskové značky a pro slovo, které znamená „synové“, ale bez heb. souhlásek; je to qere, ale ne ketib (čteno, ale nenapsáno).
„Schopný používat obě ruce stejně“, LXX. Viz 3:15, ppč. „leváka“.
„Do Božího domu“, Vg.
Dosl. „a oni“.
Zálohou.“ Heb. ha·ʼo·revʹ. Následující slovo heʹrev má být vypuštěno, protože jde zjevně o dittografii.
Dosl. „povznášení kouře“.