Soudci 2:1–23

2  Potom Jehovův anděl+ vyšel z Gilgalu+ do Bokimu+ a řekl: „Přistoupil jsem k tomu, abych vás vyvedl z Egypta a abych vás přivedl do země, o níž jsem přísahal* vašim praotcům.+ Nadto jsem řekl: ‚Nikdy neporuším smlouvu s vámi.+  A vy, vy neuzavřete smlouvu s obyvateli této země.+ Jejich oltáře byste měli strhnout.‘+ Ale nenaslouchali jste mému hlasu.+ Proč jste to dělali?+  Řekl jsem tedy: ‚Nezaženu je [z místa] před vámi, a stanou se vám léčkami+ a jejich bohové vám budou sloužit jako vnadidlo.‘“+  A jakmile Jehovův anděl promluvil tato slova ke všem izraelským synům, stalo se, že lid začal pozvedat svůj hlas a plakat.+  Proto pojmenovali to místo Bokim.* A přistoupili k tomu, aby tam obětovali Jehovovi.  Když Jozue poslal lid pryč, izraelští synové tedy odešli, každý ke svému dědictví, aby vzali do vlastnictví zemi.+  A lid dále sloužil Jehovovi po všechny Jozuovy dny a po všechny dny starších mužů,* kteří po Jozuovi prodloužili své dny* a kteří viděli celé Jehovovo velké dílo, jež činil pro Izrael.+  Potom Jehovův sluha Jozue, syn Nunův, ve věku sto deseti let zemřel.+  Pohřbili ho tedy v jeho dědičném území v Timnat-cheresu,*+ v hornatém kraji Efrajima, na sever od hory Gaaš.+ 10  A také celá ta generace byla připojena ke svým otcům+ a po nich začala nastupovat další generace, která neznala Jehovu ani dílo, jež vykonal pro Izrael.+ 11  A izraelští synové začali činit to, co bylo špatné v Jehovových očích,+ a sloužili* Baalům.+ 12  Tak zanechali Jehovu, BOHA svých otců, který je vyvedl z egyptské země,+ a následovali jiné bohy z bohů národů, jež byly všude kolem nich,+ a začali se jim klanět, takže uráželi Jehovu.+ 13  Tak zanechali Jehovu a chopili se služby Baalovi a sochám Aštoret.*+ 14  Na to vzplanul proti Izraeli Jehovův hněv,+ takže je vydal do rukou plenitelů, a ti je začali plenit;+ a přistoupil k tomu, aby je prodal* do ruky jejich okolních nepřátel,+ a nebyli již schopni obstát před svými nepřáteli.+ 15  Kamkoli vyšli, Jehovova ruka se prokázala být proti nim k neštěstí,+ právě jak Jehova mluvil a právě jak jim Jehova přísahal;+ a dostali se naprosto do úzkých.+ 16  Jehova tedy vzbuzoval soudce,+ a ti je zachraňovali z ruky jejich plenitelů.+ 17  A nenaslouchali dokonce ani svým soudcům, ale měli nemravný styk*+ s jinými bohy+ a klaněli se jim. Rychle odbočili z cesty, po níž chodili jejich praotcové v poslušnosti Jehovových přikázání.+ Oni to tak nečinili. 18  A když jim Jehova přece vzbudil soudce,+ Jehova se prokázal být s tím soudcem a zachraňoval je z ruky jejich nepřátel po všechny dny toho soudce; Jehova totiž pociťoval lítost+ nad jejich sténáním kvůli jejich utlačovatelům+ a těm, kdo jim činili ústrky. 19  A když soudce zemřel, stalo se, že se obraceli a jednali zhoubněji než jejich otcové tak, že chodili za jinými bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim.+ Nezdrželi se svých zvyklostí a svého zatvrzelého chování.+ 20  Nakonec vzplanul proti Izraeli hněv Jehovy,+ a on řekl: „Proto, že tento národ překročil mou smlouvu,+ kterou jsem přikázal jejich praotcům, a nenaslouchal mému hlasu,+ 21  také já, já již před nimi nevyženu ani jediný z těch národů, které zanechal Jozue, když zemřel,+ 22  abych jimi zkoušel Izrael,+ zda budou dodržovat Jehovovu cestu tím, že po ní budou chodit, právě jako ji dodržovali jejich otcové, nebo ne.“ 23  Jehova proto tyto národy ponechal, nevyháněl je rychle+ a nevydal je do Jozuovy ruky.

Poznámky

Nebo „země, kterou jsem slíbil přísahou“.
Znamená „[ti] plačící“.
Nebo „starších“. Heb. haz·zeqe·nimʹ; řec. pre·sby·teʹron. Viz Sk 15:2 ppč.
Nebo „kteří přežili Jozua“.
„Timnat-cheresu“, MLXX; SyVg „Timnat-serachu“. Srovnej Joz 19:50; Joz 24:30.
„A sloužili (uctívali).“ Heb. waj·ja·ʽav·dh; LXXA(řec.) e·laʹtreu·on, „prokazovali posvátnou službu“. Viz 2Mo 3:12 ppč.
„A sochám Aštoret.“ Dosl. „A Aštarot [mn. č.]“, to znamená sochám nebo zobrazením této pohanské bohyně. Heb. wela·ʽAš·ta·róthʹ; řec. tais A·starʹtais, „Astartám“; lat. Aʹstha·roth.
„Vydal“, LXX.
Nebo „smilnili (dopouštěli se nemravnosti)“. Řec. e·xe·porʹneu·san. Viz dodatek 5A.