Soudci 16:1–31

16  Jednou šel Samson do Gazy+ a viděl tam prostitutku a vešel k ní.+  A byla podána zpráva* Gazanům, jež říkala: „Vešel sem Samson.“ Obklopili ho tedy+ a číhali na něho celou noc v městské bráně.+ A celou noc byli zticha a říkali: „Jakmile začne svítat, pak ho zabijeme.“+  Samson však ležel do půlnoci, o půlnoci pak vstal a popadl vrata městské brány+ a dva postranní trámy a vytáhl je i se závorou, dal si je na ramena a vynesl+ je na vrcholek hory, která je před Hebronem.*+  A potom se stalo, že se zamiloval do jedné ženy v říčním údolí Sorek, a jmenovala se Delila.+  A vládci aliance+ Filištínů přistoupili k tomu, aby k ní přišli a aby jí řekli: „Obelsti+ ho a uvidíš, v čem je jeho velká síla a čím nad ním můžeme získat převahu a čím ho určitě svážeme, abychom ho ovládli; a my, my ti každý dáme tisíc sto kousků stříbra.“+  Delila později řekla Samsonovi: „Pověz mi přece, prosím, v čem je tvá velká síla a čím můžeš být svázán, aby tě někdo ovládl?“+  Samson jí tedy řekl: „Jestliže mě svážou sedmi ještě vlhkými šlachami,+ které nebyly vysušeny, určitě též zeslábnu a budu jako obyčejný člověk.“  Vládci aliance+ Filištínů jí tedy přinesli sedm ještě vlhkých šlach, které [dosud] nebyly vysušeny. Později ho jimi svázala.  V její vnitřní místnosti seděla záloha,+ a ona mu začala říkat: „Samsone, jdou po tobě Filištíni+!“ Na to roztrhl šlachy vedví, právě jako se trhá vedví kroucená koudel, když ucítí oheň.+ A jeho síla nebyla poznána.+ 10  Delila+ potom řekla Samsonovi: „Pohleď, zahrával sis se mnou, abys ke mně mluvil lži.+ Pověz mi přece, prosím, čím můžeš být svázán.“ 11  Řekl jí tedy: „Jestliže mě pevně svážou novými provazy, s nimiž se nedělala žádná práce, určitě též zeslábnu a budu jako obyčejný člověk.“ 12  Delila tedy vzala nové provazy a svázala ho jimi a řekla mu: „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“ Ve vnitřní místnosti celou dobu seděla záloha.+ Na to je roztrhl vedví ze svých paží jako přízi.+ 13  Potom Delila řekla Samsonovi: „Až dosud sis se mnou zahrával, abys ke mně mluvil lži.+ Pověz mi přece, čím můžeš být svázán.“+ Řekl jí pak: „Jestliže utkáš sedm pletenců z mé hlavy s nití osnovy.“+ 14  Upevnila je tedy kolíkem* a potom mu řekla: „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“+ Probudil se tedy ze spánku a vytáhl tkalcovský kolík a osnovní nit. 15  Tu mu řekla: „Jak se opovažuješ říkat: ‚Já tě miluji‘,+ když tvé srdce se mnou není? Už třikrát sis se mnou zahrával a nepověděl jsi mi, v čem je tvá velká síla.“+ 16  A protože na něj celou dobu dotírala+ svými slovy a naléhala na něj, stalo se, že jeho duše znetrpělivěla až k smrti.+ 17  Konečně jí otevřel celé své srdce+ a řekl jí: „Nikdy na mou hlavu nepřišla břitva,+ protože od břicha své matky jsem Boží Nazirejec.+ Kdybych se opravdu dal oholit, také má síla by se ode mne jistě vzdálila a já bych vskutku zeslábl a byl bych jako všichni ostatní lidé.“+ 18  Když Delila uviděla, že jí otevřel celé své srdce, okamžitě poslala a zavolala vládce filištínské aliance+ a řekla: „Přijďte tentokrát, neboť mi otevřel celé své srdce.“+ A vládci filištínské aliance k ní přišli, aby jí v rukou přinesli peníze.+ 19  A přistoupila k tomu, aby ho uspala na svých kolenou. Pak zavolala muže a přiměla ho, aby mu oholil sedm pletenců z hlavy, a potom začala ukazovat, že ho ovládla, a jeho síla se od něho vzdalovala. 20  Nyní řekla: „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“ Na to se probudil ze spánku a řekl: „Vyjdu jako jindy+ a vymaním se.“ A sám nevěděl, že to byl Jehova, kdo se od něho vzdálil.+ 21  Filištíni ho tedy popadli, vydloubli mu oči+ a přivedli ho do Gazy+ a spoutali ho dvěma měděnými okovy;+ a mlel+ ve věznici.+ 22  Mezitím mu vlasy na hlavě začaly bujně růst, jakmile byl oholen.+ 23  Pokud jde o vládce filištínské aliance, ti se sešli, aby obětovali velkou oběť svému bohu Dagonovi+ a aby se radovali, a říkali: „Náš bůh* nám vydal do ruky našeho nepřítele Samsona!“+ 24  Když ho lid uviděl, ihned začali chválit svého boha,+ „protože“, řekli, „náš bůh nám vydal do ruky našeho nepřítele+ a pustošitele naší země+ a toho, kdo rozmnožil naše zabité.“+ 25  A protože jejich srdce bylo veselé,+ stalo se, že začali říkat: „Zavolejte Samsona, aby nás trochu pobavil.“+ Zavolali tedy Samsona z věznice, aby se před nimi předváděl;+ a přistoupili k tomu, aby ho postavili mezi sloupy. 26  Samson pak řekl chlapci, který ho držel za ruku: „Nech mě přece ohmatat sloupy, na kterých je pevně založen dům, a ať se o ně opřu.“ 27  (Mimochodem, dům byl plný mužů a žen, a byli tam všichni vládci filištínské aliance;+ a na střeše byly asi tři tisíce mužů a žen, kteří přihlíželi, zatímco [jim] Samson poskytoval nějakou zábavu.+) 28  Samson+ nyní volal k Jehovovi+ a řekl: „Svrchovaný Pane Jehovo,* vzpomeň si na mne,+ prosím, a posilni+ mě, prosím, jen tentokrát, [pravý] Bože, a ať se pomstím Filištínům pomstou za jedno ze svých dvou očí.“*+ 29  A tak se Samson vzepřel proti dvěma prostředním sloupům, na nichž byl pevně založen dům, a uchopil je, jeden svou pravou a druhý svou levou rukou. 30  A Samson přistoupil k tomu, aby řekl: „Ať má duše zemře+ s Filištíny.“ Pak se silou napnul, a dům padl na vládce aliance a na všechen lid, který byl v něm,+ takže mrtvých, které usmrtil při své vlastní smrti, bylo více než těch, které usmrtil během svého života.+ 31  Později přišli jeho bratři a celá domácnost jeho otce a zdvihli ho a přinesli ho a pohřbili mezi Corou+ a Eštaolem+ na pohřebním místě jeho otce Manoacha.+ Pokud jde o něj, on soudil Izrael dvacet let.+

Poznámky

„A ... podali zprávu“, LXX; M vynechává.
LXX dodává „a dal je tam“.
„A stalo se, že když spal, Delila vzala sedm pletenců z jeho hlavy a vetkala je do osnovy a upevnila je na kolík ve zdi“, LXXB.
„Náš bůh.“ Heb. ʼelo·héʹnu, mn. č. označující vznešenost, uplatněno na Dagona se slovesem v j. č.; LXXA(řec.) the·osʹ; lat. deʹus. Viz 1Sa 5:7; 2Kr 19:37.
„Svrchovaný Pane Jehovo.“ Heb. ʼAdho·naiʹ Jeho·wihʹ; LXXB(řec.) A·do·na·i·eʹ Kyʹri·e; lat. Doʹmi·ne Deʹus. Viz dodatek 1E.
„A pomstím se na těch cizincích (Filištínech) jedním pomstěním za mé dvě oči“, LXX; Vg „abych se pomstil na svých nepřátelích a přijal pomstu za ztrátu svých dvou očí“.