Skutky 9:1–43

9  Saul však stále soptil hrozbami a vražděním+ proti Pánovým učedníkům,+ šel k veleknězi  a vyžádal si od něho dopisy do synagóg v Damašku, aby přivedl do Jeruzaléma spoutaného každého, koho najde, jenž patří k té Cestě,*+ muže i ženy.  Jak nyní cestoval, přiblížil se k Damašku, když náhle kolem něho vyšlehlo světlo z nebe,+  padl na zem a slyšel hlas, který mu řekl: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“+  Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ Řekl: „Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ.+  Vstaň+ však, vstup do města a bude ti řečeno, co máš dělat.“  Muži, kteří s ním cestovali,+ stáli oněmělí,+ slyšeli sice zvuk hlasu,+ ale nikoho nespatřili.  Ale Saul vstal ze země, a ačkoli jeho oči byly otevřené, nic neviděl.+ Vedli ho tedy za ruku a dovedli ho do Damašku.  A tři dny nic neviděl+ a nejedl ani nepil. 10  V Damašku byl jistý učedník jménem Ananiáš+ a Pán mu ve vidění řekl: „Ananiáši!“ Řekl: „Zde jsem, Pane.“ 11  Pán mu řekl: „Vstaň, jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Jidášově domě vyhledej muže jménem Saul, z Tarsu.+ Pohleď, modlí se totiž 12  a ve vidění* viděl muže jménem Ananiáš, jak přichází a vkládá na něj ruce, aby opět získal zrak.“+ 13  Ale Ananiáš odpověděl: „Pane, od mnohých jsem slyšel o tom muži, kolik škodlivého udělal tvým svatým v Jeruzalémě. 14  A zde má autoritu od předních kněží, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno.“+ 15  Pán mu však řekl: „Jdi, protože tento muž je pro mne vyvolenou nádobou,+ aby nesl mé jméno národům+ i králům+ a izraelským synům. 16  Vždyť mu jasně ukážu, kolik toho musí vytrpět pro mé jméno.“+ 17  Ananiáš tedy odešel a vstoupil do domu, vložil na něj ruce a řekl: „Saule, bratře, Pán, Ježíš, který se ti objevil na cestě, po níž jsi přicházel, mě vyslal, abys opět získal zrak a byl naplněn svatým duchem.“+ 18  A okamžitě mu spadlo z očí [cosi], co vypadalo jako šupiny, a opět získal zrak; a vstal a byl pokřtěn, 19  vzal si jídlo a posilnil se.+ Několik dnů pobyl s učedníky v Damašku+ 20  a ihned v synagógách začal kázat o Ježíšovi,+ že On je Boží Syn. 21  Ale všichni, kdo ho slyšeli, propadali úžasu a říkali: „Není to ten muž, jenž plenil+ v Jeruzalémě ty, kdo vzývají toto jméno, a jenž sem přišel právě proto, aby je vedl spoutané k předním kněžím?“+ 22  Saul však tím více získával sílu a uváděl ve zmatek Židy, kteří bydleli v Damašku, když logicky dokazoval, že to je KRISTUS.+ 23  Když se chýlilo ke konci mnoho dnů, Židé se společně uradili, že ho usmrtí.+ 24  Saul se však dozvěděl o jejich úkladu proti němu. Ale ve dne v noci také bedlivě pozorovali brány, aby ho usmrtili.+ 25  Jeho učedníci ho tedy vzali, v noci ho vysadili otvorem ve zdi a spustili ho v koši.+ 26  Když přišel do Jeruzaléma,+ vynaložil úsilí připojit se k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedník. 27  Barnabáš mu tedy přišel na pomoc+ a dovedl ho k apoštolům a on jim podrobně vyprávěl, jak na cestě uviděl Pána+ a že k němu mluvil+ a jak v Damašku+ směle mluvil v Ježíšově jménu. 28  Zůstal s nimi, chodil* po Jeruzalémě a směle mluvil v Pánově jménu;+ 29  a mluvil a přel se s řecky mluvícími Židy.* Ti se ho však pokoušeli usmrtit.+ 30  Když to bratři odhalili, dovedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu.+ 31  Pak sbor+ po celé Judeji, Galileji a Samaří opravdu vstoupil do pokojného období a byl budován; a protože chodil v bázni před Jehovou*+ a v útěše svatým duchem,+ stále se [počtem] množil. 32  Když Petr procházel všemi [končinami], přišel také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě.+ 33  Našel tam jistého muže jménem Aineas, který osm let nehybně ležel na svých nosítkách, protože byl ochrnutý. 34  Petr mu řekl:+ „Ainee, Ježíš Kristus tě uzdravuje.+ Vstaň a ustel si.“ A on okamžitě vstal. 35  A všichni, kdo obývali Lyddu a [pláň] Šaron,*+ ho viděli a ti se obrátili k Pánu.+ 36  Ale v Joppe+ byla nějaká učednice jménem Tabitha, což přeloženo znamená Dorkas.* Oplývala dobrými skutky+ a dary z milosrdenství, které dávala. 37  V těch dnech se však přihodilo, že onemocněla a zemřela. Omyli ji tedy a uložili ji v horní místnosti. 38  Protože je Lydda blízko Joppe,+ když učedníci slyšeli, že je Petr v tom městě, poslali k němu dva muže, aby [ho] snažně poprosili: „Prosíme, neváhej* přijít až k nám.“ 39  Na to Petr vstal a šel s nimi. A když přišel, vedli ho do horní místnosti; a všechny vdovy se mu s pláčem představovaly a ukazovaly mnoho spodních a svrchních oděvů,+ které Dorkas dělávala, dokud byla s nimi.+ 40  Ale Petr poslal všechny ven,+ poklekl na kolena, modlil se, a když se obrátil k tělu, řekl: „Tabitho,* vstaň!“ Otevřela oči, a když zahlédla Petra, posadila se.+ 41  Podal jí ruku, zvedl ji,+ zavolal svaté a vdovy a představil ji živou.+ 42  To se stalo známým po celém Joppe a mnozí se stali věřícími v Pána.+ 43  Zůstal v Joppe řadu dnů+ u jistého koželuha Šimona.+

Poznámky

„Té Cestě.“ Řec. tes ho·douʹ.
„Ve vidění“, BCSyh‚pArm; P74אAVg vynechávají.
Nebo „žil svým každodenním životem“.
Dosl. „Helénisty“. J17 „řeckými Židy“.
Viz dodatek 1D.
„Šaron“, J17,18,22; אAB „Saron“.
„Dorkas“ (řec.) odpovídá jménu „Tabitha“ (aram.); význam obou jmen je „gazela“.
Nebo „neotálej“.
Viz v. 36 ppč.