Skutky 8:1–40

8  Saul, ten schvaloval jeho vraždu.+ V ten den povstalo velké pronásledování+ sboru, který byl v Jeruzalémě; všichni kromě apoštolů byli rozptýleni+ po krajích Judeje a Samaří.  Ale uctiví muži odnesli Štěpána, aby byl pohřben,+ a velmi nad ním naříkali.+  Saul však začal jednat surově se sborem. Vpadal do jednoho domu za druhým, vyvlékal muže i ženy ven a předával je do vězení.+  Ale ti, kdo byli rozptýleni, procházeli zemí a oznamovali dobrou zprávu slova.+  Filip, ten odešel do města Samaří+ a začal jim kázat o KRISTU.  Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip říkal, zatímco naslouchaly a dívaly se na znamení, která prováděl.  Mnozí totiž měli nečisté duchy+ a ti silným hlasem křičeli a vycházeli. Nadto mnozí, kdo byli ochrnutí+ a chromí, byli vyléčeni.  Tak nastala v tom městě velká radost.+  V městě byl jistý muž jménem Šimon, jenž předtím provozoval magická umění+ a ohromoval samařský národ, když říkal, že on je někdo velký.+ 10  A všichni, od nejmenšího do největšího, mu věnovali pozornost a říkali: „Tento muž je Boží síla, která se může nazývat Velká.“ 11  Tak mu věnovali pozornost, protože je značnou dobu ohromoval svým magickým uměním. 12  Když však uvěřili Filipovi, který oznamoval dobrou zprávu o Božím království+ a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy.+ 13  Šimon sám se také stal věřícím, a když byl pokřtěn, stále byl přítomen u Filipa;+ byl ohromen, když spatřil, jak se dějí znamení a velké mocné skutky. 14  Když apoštolové v Jeruzalémě slyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo,+ vyslali k nim Petra a Jana; 15  a ti šli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha.+ 16  Ještě na žádného z nich totiž nepadl, ale byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.+ 17  Potom na ně vkládali ruce,+ a oni začali přijímat svatého ducha. 18  Když nyní Šimon viděl, že duch byl dán vkládáním rukou apoštolů, nabídl jim peníze+ 19  a řekl: „Dejte mi také tu autoritu, aby každý, na koho vložím ruce, obdržel svatého ducha.“ 20  Ale Petr mu řekl: „Kéž tvé stříbro zahyne s tebou, protože sis myslel, že penězi získáš do vlastnictví velkorysý Boží dar.+ 21  Nemáš v této záležitosti ani účast, ani podíl, neboť tvé srdce není v Božích očích přímé.+ 22  Čiň proto pokání za tuto svou špatnost a úpěnlivě pros Jehovu,*+ aby ti odpustil úskok tvého srdce, je-li to možné; 23  neboť vidím, že jsi* jedovatá žluč+ a pouto nespravedlnosti.“+ 24  Šimon odpověděl a řekl: „Muži, proste za mne úpěnlivě+ Jehovu,* aby na mne nepřišlo nic z toho, co jste řekli.“ 25  Proto když dali důkladné svědectví a promluvili Jehovovo* slovo, obrátili se zpět k Jeruzalému a oznamovali dobrou zprávu mnoha vesnicím Samaritánů.+ 26  Jehovův* anděl+ však promluvil k Filipovi a řekl: „Vstaň a jdi na jih na cestu, která vede z Jeruzaléma do Gazy.“ (Je to pouštní cesta.) 27  A tak vstal a šel, a pohleďme, etiopský+ eunuch,+ mocný pán pod etiopskou královnou kandake, který byl nad celým jejím pokladem. Jel [předtím] do Jeruzaléma uctívat,+ 28  ale vracel se, seděl ve svém dvoukolém voze a nahlas četl proroka Izajáše.+ 29  Duch+ tedy řekl Filipovi: „Přistup a připoj se k tomu dvoukolému vozu.“ 30  Filip běžel vedle a slyšel ho, jak nahlas čte proroka Izajáše, a řekl: „Opravdu víš, co čteš?“ 31  Řekl: „Skutečně, jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“ A snažně prosil Filipa, aby nastoupil a sedl si k němu. 32  Byla to tato pasáž Písma, kterou nahlas četl: „Byl veden jako ovce na porážku a jako beránek, který je bezhlasý před svým střihačem, tak neotvírá ústa.+ 33  Během jeho pokoření byl od něho odňat soud.+ Kdo vypoví podrobnosti jeho generace?* Protože jeho život je odňat ze země.“+ 34  Eunuch Filipovi odpověděl a řekl: „Prosím tě: O kom to prorok říká? O sobě, nebo o někom jiném?“ 35  Filip otevřel ústa,+ začal tímto [textem] Písma+ a oznámil mu dobrou zprávu o Ježíšovi. 36  Jak jeli po cestě, dojeli k nějaké vodě a eunuch řekl: „Pohleď, voda; co mi brání být pokřtěn?“+ 37 * —— 38  A tak přikázal zastavit dvoukolý vůz a oba sestoupili do vody, Filip i eunuch; a pokřtil ho. 39  Když vystoupili z vody, Jehovův* duch rychle odvedl Filipa+ a eunuch ho již neviděl, neboť jel dál a radoval se. 40  Ale Filip se ocitl v Ašdodu,* prošel tím územím a stále oznamoval+ dobrou zprávu všem městům, až se dostal do Cesareje.+

Poznámky

„Jehovu“, J18,22,23; řec. tou Ky·riʹou; VgSyp „Boha“. Viz dodatek 1D.
„Jsi v“, D*Vg.
„Jehovu“, J7,8,10,13,15–18,22,23; אAB(řec.) ton Kyʹri·on; DVgrkp.Syh‚p „Boha“. Viz dodatek 1D.
„Jehovovo“, J7,8,10,17,18; אBCD(řec.) tou Ky·riʹou; P74ASyp „Boží“. Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „způsobu života“.
P45,74אABCVgSyp vynechávají v. 37; ItVgcArm „Filip mu řekl: ‚Jestliže věříš z celého srdce, je to přípustné.‘ On odpověděl: ‚Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.‘“
Viz dodatek 1D.
„Ašdodu“, J17,18,22; אAB „Azotu“.