Skutky 6:1–15

6  A v těch dnech, kdy učedníků přibývalo, nastalo reptání řecky mluvících+ Židů* proti hebrejsky mluvícím Židům,* protože jejich vdovy byly přehlíženy při denním rozdělování.*+  Tak těch dvanáct k sobě zavolalo množství učedníků a řekli: „Nelíbí se nám opouštět Boží slovo, abychom rozdělovali [jídlo] na stoly.*+  Bratři, vyhledejte si tedy mezi sebou sedm osvědčených mužů,+ plných ducha a moudrosti,+ abychom je ustanovili nad touto nutnou záležitostí;  my se však budeme věnovat modlitbě a službě slova.“+  A to, co mluvili, se líbilo celému množství, a vybrali Štěpána, muže plného víry a svatého ducha,+ a Filipa+ a Prochora a Nikanora a Timona a Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie;  a postavili je před apoštoly a ti, když se pomodlili, na ně vložili ruce.+  Boží slovo tudíž dále rostlo,+ a v Jeruzalémě se velmi množil počet učedníků;+ a velký zástup kněží+ začal být poslušný+ víry.  Štěpán, plný milostivosti a moci, prováděl velké předzvěsti a znamení+ mezi lidem.  Povstali však nějací muži z takzvané Synagógy propuštěnců* a z Kyréňanů a Alexandrijských+ a z těch z Kilikie+ a Asie, aby se přeli se Štěpánem; 10  a přesto nemohli obstát proti moudrosti+ a duchu, s nimiž mluvil.+ 11  Potom tajně podnítili muže, aby řekli:+ „Slyšeli jsme ho mluvit rouhavé řeči+ proti Mojžíšovi a Bohu.“ 12  A popudili lid, starší muže* a znalce Zákona, a když ho nenadále přepadli, sebrali ho násilím a odvedli ho do Sanhedrinu.+ 13  A předvedli falešné svědky,+ kteří řekli: „Tento muž nepřestává mluvit proti tomuto svatému místu a proti Zákonu.+ 14  Slyšeli jsme například, jak říká, že ten Ježíš Nazaretský zboří toto místo a změní zvyky, které nám předal Mojžíš.“ 15  A když se všichni ti, kteří seděli v Sanhedrinu, na něj upřeně zadívali,+ viděli, že jeho obličej je jako obličej anděla.+

Poznámky

Dosl. „Helénistů“. Řec. ton Hel·le·ni·stonʹ; lat. Grae·coʹrum.
Dosl. „Hebrejcům“. Řec. tous E·braiʹous; lat. He·braeʹos.
Nebo „při ... službě“. Řec. en tei di·a·ko·niʹai; lat. in mi·ni·steʹri·o.
Nebo „sloužili u stolů“. Řec. di·a·ko·neinʹ; lat. mi·ni·straʹre.
Dosl. „libertinů“. Arm „Libyjců“.
„Starší muže.“ Nebo „starší“. Řec. pre·sby·teʹrous.