Skutky 23:1–35

23  Pavel upřeně pohlédl na Sanhedrin a řekl: „Muži, bratři, choval jsem se před Bohem s dokonale čistým svědomím+ až do tohoto dne.“  Na to velekněz Ananiáš nařídil těm, kteří u něho stáli, aby ho udeřili+ přes ústa.  Pavel mu potom řekl: „Bůh udeří tebe, ty obílená+ stěno. Sedíš tu, abys mě soudil podle Zákona,+ a současně přestupuješ Zákon+ tím, že přikazuješ, abych byl udeřen?“  Ti, kteří u toho stáli, řekli: „Spíláš Božímu veleknězi?“  A Pavel řekl: „Bratři, nevěděl jsem, že je veleknězem. Je totiž napsáno: ‚Nebudeš urážlivě mluvit o vládci svého lidu.‘“+  Když si Pavel všiml, že jedna část jsou saduceové,+ ale druhá farizeové, přistoupil k tomu, aby zvolal v Sanhedrinu: „Muži, bratři, jsem farizeus,+ syn farizeů. Jsem souzen pro naději na vzkříšení+ mrtvých.“+  Protože to řekl, vznikl mezi farizey a saducey rozkol+ a množství se rozštěpilo.  Saduceové+ totiž říkají, že není vzkříšení+ ani anděl ani duch, ale farizeové to všechno* veřejně oznamují.  Vypukl tedy hlasitý jekot+ a někteří ze znalců Zákona ze strany farizeů vstali a začali se zuřivě přít a říkali: „Neshledáváme na tomto člověku nic nesprávného;+ jestliže totiž k němu mluvil duch nebo anděl —.“+ 10  Když rozkol velice vzrostl, vojenský velitel dostal strach, že Pavla roztrhají na kusy, a přikázal oddílu vojáků,+ aby šli a vychvátili ho z jejich středu a přivedli do kasáren.+ 11  Následující noc však u něho stál Pán+ a řekl: „Buď odvážný!+ Jak jsi totiž důkladně svědčil+ o mně v Jeruzalémě, tak budeš vydávat svědectví i v Římě.“+ 12  Když se rozednilo, Židé zosnovali spiknutí,+ zavázali se kletbou+ a řekli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí.+ 13  Těch, kteří zosnovali to zapřisáhlé spiknutí, bylo více než čtyřicet mužů; 14  a šli k předním kněžím+ a starším mužům* a řekli: „Slavnostně jsme se zavázali kletbou, že si nevezmeme ani kousek jídla, dokud Pavla nezabijeme. 15  Společně se Sanhedrinem tedy objasněte vojenskému veliteli, proč by ho měl k vám přivést, jako byste zamýšleli rozhodnout přesněji v záležitostech, které se ho týkají.+ Ale než se přiblíží, budeme přichystáni ho usmrtit.“+ 16  Avšak syn Pavlovy sestry uslyšel, že budou číhat v záloze,+ přišel, vstoupil do kasáren a podal o tom Pavlovi zprávu. 17  Pavel tedy k sobě zavolal jednoho z důstojníků a řekl: „Odveď tohoto mladého muže k vojenskému veliteli, neboť mu má o čem podat zprávu.“ 18  Ten muž ho tedy vzal, dovedl ho k vojenskému veliteli a řekl: „Zavolal mě k sobě vězeň Pavel a požádal mě, abych k tobě dovedl tohoto mladého muže, protože ti má co povědět.“ 19  Vojenský velitel ho+ vzal za ruku, poodstoupil a soukromě se začal dotazovat: „O čem mi máš podat zprávu?“ 20  Řekl: „Židé se dohodli, že tě požádají, abys zítra přivedl Pavla do Sanhedrinu, jako by zamýšleli dozvědět se o něm něco přesnějšího.+ 21  Především se jimi nedej přesvědčit, neboť na něj číhá v záloze více než čtyřicet jejich mužů+ a zavázali se kletbou nejíst ani nepít, dokud ho neodstraní;+ a jsou nyní přichystáni a čekají na tvůj slib.“ 22  Vojenský velitel tedy mladého muže propustil, když mu nařídil: „Nevyžvaň nikomu, že jsi mi to objasnil.“ 23  A předvolal si nějaké dva důstojníky a řekl: „Přichystejte na třetí hodinu* v noci dvě stě vojáků na pochod až do Cesareje, rovněž sedmdesát jezdců na koních a dvě stě kopiníků. 24  Opatřete také soumary, aby Pavel mohl jet a aby ho dopravili bezpečně k místodržiteli Felixovi.“ 25  A napsal dopis tohoto znění: 26  „Claudius Lysias Jeho Excelenci, místodržiteli Felixovi:+ Pozdravy! 27  Tohoto muže se zmocnili Židé a chystali se ho usmrtit, ale náhle jsem přišel s oddílem vojáků a vyprostil jsem ho,+ protože jsem se dověděl, že je Říman.+ 28  A protože jsem si přál zjistit příčinu, proč ho žalují, přivedl jsem ho do jejich Sanhedrinu.*+ 29  Shledal jsem, že ho žalují kvůli otázkám svého Zákona,+ ale neobviňují ho z jediné věci, která zasluhuje smrt nebo pouta.+ 30  Ale protože mi byl odhalen úklad,+ který se proti tomu muži chystá, ihned ti ho posílám a žalobcům přikazuji, aby proti němu mluvili před tebou.“+ 31  Tito vojáci+ tedy vzali Pavla podle svých nařízení a v noci ho přivedli do Antipatridy. 32  Příští den dovolili jezdcům na koních, aby s ním jeli dál, a vrátili se do kasáren. 33  [Jezdci na koních] vjeli do Cesareje,+ předali dopis místodržiteli a také mu představili Pavla. 34  Přečetl ho tedy a dotazoval se, z jaké je provincie, a zjistil,+ že je z Kilikie.+ 35  „Důkladně si tě vyslechnu,“ řekl, „až přijdou také tvoji žalobci.“+ A přikázal, aby ho střežili v Herodově pretoriánském paláci.

Poznámky

Dosl. „obě (věci)“.
Nebo „starším“. Řec. pre·sby·teʹrois.
Tedy kolem 21 hod., počítáno od západu slunce.
„Přivedl jsem ho do jejich Sanhedrinu“, P74אAVgSyp; B* vynechává.