Skutky 21:1–40

21  Když jsme se od nich odtrhli a vydali na moře, jeli jsme přímým kursem a dopluli na Kós, ale příští [den] na Rhodos a odtamtud do Patary.  A jakmile jsme našli loď, která se plavila do Fénicie, nalodili jsme se a odpluli.  Když jsme se dostali na dohled ostrova Kypru,+ nechali jsme jej po levé straně, plavili se dále do Sýrie+ a přistáli jsme v Tyru, neboť tam měla loď vyložit [svůj] náklad.+  Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam sedm dnů. Prostřednictvím ducha+ však opětovně říkali Pavlovi, aby nevstupoval do Jeruzaléma.  Když se tedy naše dny naplnily, vyšli jsme a vydali se na cestu; ale oni všichni, spolu s ženami a dětmi, nás doprovodili až ven za město. A na břehu jsme poklekli,+ pomodlili se  a vzájemně jsme se rozloučili+ a odešli jsme na loď, ale oni se vrátili domů.  Pak jsme dokončili plavbu z Tyru a připluli do Ptolemaidy, pozdravili jsme bratry a zůstali u nich jeden den.  Příští den jsme vyrazili a přišli do Cesareje,+ vstoupili jsme do domu evangelisty* Filipa, který byl jedním z těch sedmi mužů,+ a zůstali jsme u něho.  Ten muž měl čtyři dcery, panny, které prorokovaly.+ 10  Zatímco jsme však zůstávali značný počet dnů, přišel z Judeje jistý prorok jménem Agabos,+ 11  a přišel k nám a vzal Pavlův pás, spoutal si vlastní nohy a ruce a řekl: „Tak mluví svatý duch: ‚Muže, kterému patří tento pás, Židé takovým způsobem spoutají+ v Jeruzalémě a vydají+ do rukou lidí z národů.‘“ 12  Když jsme to slyšeli, my i ti místní, začali jsme ho snažně prosit, aby nechodil do Jeruzaléma.+ 13  Pavel pak odpověděl: „Co děláte, že pláčete+ a oslabujete mě v srdci?+ Buďte ujištěni, že jsem přichystán nejen být spoután, ale i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše.“+ 14  Když se nedal odradit, souhlasili jsme slovy: „Ať se stane Jehovova* vůle.“+ 15  Po těch dnech jsme se připravili na cestu a vydali jsme se do Jeruzaléma.+ 16  Ale šli s námi také někteří z učedníků z Cesareje,+ aby nás přivedli k muži, v jehož domě jsme měli být hosty, k jistému Mnasonovi z Kypru, jednomu z prvních učedníků. 17  Když jsme se dostali do Jeruzaléma,+ bratři nás rádi přijali.+ 18  Následující [den] však Pavel s námi vešel k Jakubovi;+ a byli přítomni* všichni starší muži.* 19  A pozdravil je a začal podávat podrobnou zprávu+ o věcech, které Bůh učinil mezi národy prostřednictvím jeho služby.+ 20  Jakmile to uslyšeli, začali oslavovat Boha a řekli mu: „Vidíš, bratře, kolik tisíc* věřících je mezi Židy; a všichni jsou horliví pro Zákon.+ 21  Ale slyšeli, jak se o tobě vykládá, že vyučuješ všechny Židy mezi národy [něčemu, co je] odpadnutím* od Mojžíše,+ a říkáš jim, aby neobřezávali své děti+ ani nechodili podle [slavnostních] zvyků. 22  Co se s tím má tedy dělat? V každém případě uslyší, že jsi přijel. 23  Udělej tedy to, co ti říkáme. Máme čtyři muže, kteří na sebe vzali slavnostní slib. 24  Vezmi tyto muže s sebou,+ obřadně se s nimi očisti a postarej se o jejich výlohy,+ aby si mohli dát oholit hlavy.+ A tak každý pozná, že není nic na pověstech, které se o tobě povídaly, ale že chodíš řádně a sám také dodržuješ Zákon.+ 25  Pokud jde o věřící z národů, poslali* jsme a předali své rozhodnutí, aby se zdržovali toho, co je obětované modlám,+ rovněž krve+ a toho, co je zardoušené,*+ a smilstva.“+ 26  Pavel pak příští den vzal s sebou ty muže, obřadně+ se s nimi očistil a vešel do chrámu, aby oznámil dny, které se mají naplnit+ pro obřadné očišťování, dokud nebude za každého z nich předložena oběť.+ 27  Když se chýlilo k závěru těch sedm+ dnů, Židé z Asie začali uvádět celý zástup do zmatku,+ když ho spatřili v chrámu, a vložili na něj ruce 28  a křičeli: „Izraelští muži, pomozte! To je muž, který každého všude vyučuje proti lidu, Zákonu a tomuto místu,+ a co víc, přivedl dokonce Řeky do chrámu a poskvrnil toto svaté místo.“+ 29  Viděli s ním totiž předtím ve městě Efezana Trofima,+ ale domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. 30  A celé město se rozbouřilo+ a lid se sbíhal; a uchopili Pavla a vyvlekli ho z chrámu.+ A dveře byly okamžitě zavřeny. 31  A zatímco se ho snažili zabít, došla k veliteli* oddílu informace, že je celý Jeruzalém ve zmatku,+ 32  a hned vzal vojáky a důstojníky* a běžel k nim.+ Když zahlédli vojenského velitele+ a vojáky, přestali Pavla bít. 33  Vojenský velitel se potom přiblížil, uchopil ho a dal příkaz, aby ho spoutali dvěma řetězy;+ a přistoupil k tomu, aby se dotazoval, kdo vlastně je a co udělal. 34  Ale někteří v zástupu začali křičet to a jiní ono.+ Protože se tedy sám nemohl dovědět nic určitého kvůli vřavě, přikázal, aby ho přivedli do kasáren.+ 35  Ale když se dostal na schody, situace dospěla tak daleko, že ho vojáci nesli kvůli násilí zástupu; 36  množství lidí [je] totiž následovalo a křičelo: „Pryč s ním!“*+ 37  A když ho již měli vést do kasáren, Pavel řekl vojenskému veliteli: „Je mi dovoleno něco ti říci?“ Řekl: „Mluvíš řecky? 38  Nejsi ty skutečně ten Egypťan, který před těmito dny popuzoval k povstání+ a vyvedl čtyři tisíce mužů s dýkou* do pustiny?“ 39  Pavel potom řekl: „Jsem vlastně Žid+ z Tarsu+ v Kilikii, občan ne neznámého města. Prosím tě tedy, dovol mi promluvit k lidu.“ 40  Když mu to dovolil, Pavel, který stál na schodech, pokynul+ lidem rukou. Když nastalo velké ticho, oslovil je v hebrejském+ jazyce a řekl:

Poznámky

Nebo „misionáře“. Řec. eu·ag·ge·li·stouʹ; lat. e·van·ge·liʹstae.
Viz dodatek 1D.
Nebo „přišli tam“.
Nebo „starší“.
Dosl. „myriád; desítek tisíc“.
„Odpadnutím.“ Řec. a·po·sta·siʹan (ze slovesa a·fiʹste·mi, „odstoupit od“). Podstatné jméno má význam zběhnutí, opuštění či vzpoury. Viz Joz 22:22; 2Pa 29:19; 2Te 2:3.
„Poslali“, BD; P74אAVg „napsali“.
Nebo „toho, co je zabito, aniž bylo zbaveno krve“.
Dosl. „chiliarchovi“, veliteli tisíce vojáků.
Dosl. „centuriony (setníky)“, důstojníky, kteří velí stovce vojáků.
Nebo „Zabij ho!“.
Dosl. „sikariů; vrahů“. Řec. si·ka·riʹon.