Skutky 20:1–38

20  Pavel poslal pro učedníky, jakmile se vřava uklidnila, a když je povzbudil a rozloučil se s nimi,+ vydal se na cestu do Makedonie.+  A potom, co prošel těmi končinami a povzbudil mnoha slovy ty, kdo tam byli,+ přišel do Řecka.  A když tam strávil tři měsíce, rozhodl se vrátit přes Makedonii, protože Židé proti němu zosnovali úklad,+ když se chystal odplout do Sýrie.  Doprovázel ho Sopatros,+ syn Pyrrha z Beroy, Aristarchos+ a Sekundus z Tesaloničanů, Gaius z Derbé, Timoteus+ a z [oblasti] Asie Tychikos+ a Trofimos.+  Ti šli dále a čekali na nás v Troadě;+  my jsme se však vydali z Filip na moře po dnech nekvašených chlebů+ a v pěti dnech jsme k nim připluli do Troady;+ strávili jsme tam sedm dnů.  První den+ v týdnu, když jsme se shromáždili k jídlu,* Pavel k nim začal mít proslov, protože hodlal příští den odejít; a svou řeč prodloužil až do půlnoci.  V horní místnosti,+ kde jsme se shromáždili, bylo tedy celkem dost lamp.  Jistý mladý muž jménem Eutychos seděl u okna a tvrdě usnul, zatímco Pavel mluvil dál, a když se ve spánku zhroutil, spadl ze třetího poschodí a zvedli ho mrtvého. 10  Ale Pavel sešel dolů, vrhl se na něj,+ objal ho a řekl: „Přestaňte dělat hluk, neboť jeho duše* je v něm.“+ 11  Pak odešel nahoru, zahájil jídlo* a jedl, a když ještě dost dlouho rozmlouvali, až do rozbřesku, posléze odcestoval. 12  Odvedli tedy chlapce živého a byli nadmíru utěšeni. 13  Šli jsme napřed k lodi a odpluli do Assu, kde jsme zamýšleli vzít Pavla na palubu, neboť potom, co k tomu dal pokyny, sám zamýšlel jít pěšky. 14  Když nás tedy v Assu dostihl, vzali jsme ho na palubu a dojeli do Mityléné; 15  následující den jsme odtamtud odpluli a dorazili naproti Chiu, ale příští den jsme přistáli na Samu a další den jsme dorazili do Milétu. 16  Pavel se totiž rozhodl plout mimo Efez,+ aby netrávil čas v [oblasti] Asie, neboť pospíchal, aby se dostal do Jeruzaléma+ v den [svátku] Letnic, bude-li to možné. 17  Z Milétu však poslal do Efezu a zavolal si starší muže*+ sboru. 18  Když se k němu dostali, řekl jim: „Dobře víte, že od prvního dne, kdy jsem vkročil do [oblasti] Asie,+ byl jsem celou dobu s vámi+ 19  a sloužil jsem jako otrok+ pro Pána s největší ponížeností mysli,+ se slzami a zkouškami, které mě postihly pro židovské úklady,+ 20  zatímco jsem se nezdržel, abych vám nepověděl všechno, co je užitečné, a abych vás nevyučoval+ veřejně a dům+ od domu.* 21  Ale důkladně jsem vydával svědectví+ Židům i Řekům o pokání+ před Bohem a víře v našeho Pána Ježíše. 22  A podívejte se, v duchu spoután,+ cestuji do Jeruzaléma, ačkoli nevím, co se mi tam přihodí 23  kromě toho, že mi svatý duch+ od města k městu opakovaně vydává svědectví, když říká, že na mne čekají pouta a soužení.+ 24  Přesto si vůbec necením svou duši* jako drahou,+ jen když budu moci dokončit svůj běh+ a službu,+ kterou jsem přijal+ od Pána Ježíše, abych vydal důkladné svědectví o dobré zprávě o Boží nezasloužené laskavosti.+ 25  A tu pohleďte, vím, že vy všichni, mezi které jsem chodil kázat* království,* již můj obličej neuvidíte. 26  Proto vás právě tento den volám za svědky, že jsem čistý od krve+ všech lidí, 27  neboť jsem se nezdržel, abych vám nesdělil celou Boží radu.+ 28  Dávejte pozor+ na sebe+ a na celé stádo,+ v němž vás svatý duch ustanovil jako dozorce,*+ abyste pásli Boží* sbor,+ který vyplatil krví+ svého vlastního [Syna].* 29  Vím, že po mém odchodu vstoupí mezi vás utlačující vlci+ a nebudou něžně zacházet se stádem, 30  a z vás samotných povstanou muži a budou mluvit převrácené věci,+ aby za sebou odvedli učedníky.+ 31  Proto zůstaňte bdělí a mějte na mysli, že jsem nepřestal po tři roky+ nocí i dnem každého se slzami napomínat.+ 32  A svěřuji vás nyní Bohu*+ a slovu jeho nezasloužené laskavosti, které vás může vybudovat+ a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými.+ 33  Nedychtil jsem po stříbře ani zlatě ani šatu nikoho.+ 34  Sami víte, že tyto ruce sloužily potřebám mým a těch,+ [kteří byli] se mnou. 35  Ve všem jsem vám předvedl, že takovou usilovnou prací+ máte pomáhat těm, kdo jsou slabí,+ a mít na mysli slova Pána Ježíše, který sám řekl: ‚Více štěstí je v dávání+ než v přijímání.‘“ 36  Když to dořekl, poklekl+ s nimi se všemi a modlil se. 37  Mezi nimi všemi skutečně propukl velký pláč a padli Pavlovi kolem krku+ a něžně ho líbali,+ 38  protože je zvláště zabolelo slovo, které pronesl, že již nespatří jeho obličej.+ Přistoupili tedy k tomu, aby ho doprovodili+ k lodi.

Poznámky

Dosl. „abychom lámali chléb“.
Nebo „život“. Viz dodatek 4A.
Dosl. „rozlámal chléb“.
„Starší muže.“ Nebo „starší“. Řec. pre·sby·teʹrous.
Nebo „a v soukromých domech“. Dosl. „a podle domů“. Řec. kai katʼ oiʹkous. Zde je slovo ka·taʹ použito ve 4. p. mn. č. v distributivním významu. Srovnej 5:42, ppč. „domu“.
Nebo „život“.
Nebo „ohlašovat“. Řec. ke·rysʹson; lat. praeʹdi·cans. Srovnej Da 5:29, ppč. „ohlásili“.
„Království“, אAB; VgSyp „Boží Království“; J17 „Jehovovo království“.
„Dozorce.“ Řec. e·pi·skoʹpous; J17(heb.) lif·qi·dhimʹ, „jako dozorce“. Viz Ne 11:9 ppč.
„Boží“, אBVg; AD „Pánův“.
Pojednání o slovním spojení „krví svého vlastního [Syna]“ je v dodatku 6C.
„Bohu“, אADVgSypJ8,17,18,22; B „Pánu“.