Skutky 18:1–28

18  Potom se z Atén vzdálil a přišel do Korintu.  A našel jistého Žida jménem Aquila,+ rodáka z Pontu, který nedávno přišel z Itálie,+ a jeho manželku Priscillu, protože Claudius+ nařídil, aby všichni Židé odešli z Říma. Šel tedy k nim,  a poněvadž měl stejné řemeslo, zůstal u nich doma a pracovali,+ neboť byli vyučení výrobci stanů.  Avšak každý sabat přednášel v synagóze+ a přesvědčoval Židy a Řeky.*  Když Silas+ i Timoteus+ přišli z Makedonie, Pavel se začal důkladně zaměstnávat slovem a svědčil Židům, aby dokázal, že Ježíš je KRISTUS.+  Když se však dál stavěli proti a mluvili utrhačně,+ vytřásl+ své oděvy a řekl jim: „Ať přijde vaše krev+ na vaši vlastní hlavu. Já jsem čistý.+ Od nynějška půjdu k lidem z národů.“+  Přemístil se tedy odtamtud a vešel do domu muže jménem Titius Justus, Božího ctitele, jehož dům přiléhal k synagóze.  Krispus,+ předsedající úředník synagógy, se však stal věřícím v Pána, a také celá jeho domácnost. A mnozí z Korinťanů, kteří slyšeli, začali věřit a byli pokřtěni.  Pán nadto v noci řekl Pavlovi skrze vidění:+ „Neměj strach, ale dále mluv a nemlč, 10  protože jsem s tebou+ a nikdo tě nenapadne, aby ti uškodil; mám totiž v tomto městě mnoho lidí.“ 11  Zůstal tam tedy rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi Boží slovo. 12  Zatímco byl Gallio prokonzulem*+ Achaie,* Židé jednomyslně povstali proti Pavlovi, vedli ho před soudcovský stolec+ 13  a řekli: „Tento člověk v rozporu se zákonem vede+ lidi k jinému přesvědčení v uctívání Boha.“ 14  Když se však Pavel chystal otevřít ústa, Gallio řekl Židům: „Židé, kdyby to byl opravdu nějaký nesprávný nebo ničemný podlý skutek, odůvodněně bych vás trpělivě snášel. 15  Ale jestliže mezi vámi jsou spory o řeč a jména+ a zákon,+ musíte se o to postarat sami. Nepřeji si být soudcem těchto věcí.“ 16  A tak je odehnal od soudcovského stolce. 17  Všichni se tedy chopili předsedajícího úředníka synagógy Sosthena+ a bili ho před soudcovským stolcem. Ale Gallio se tím vůbec nezabýval. 18  Pavel se nicméně zdržel ještě o dost dnů déle, pak se rozloučil s bratry a přistoupil k tomu, aby se plavil do Sýrie a s ním Priscilla a Aquila, jelikož si dal v Kenchrejích*+ nakrátko ostříhat vlasy,+ neboť učinil slib. 19  Přijeli tedy do Efezu, a nechal je tam; ale sám vstoupil do synagógy+ a rozmlouval se Židy. 20  Ačkoli ho stále prosili, aby zůstal na delší dobu, nesvolil, 21  ale rozloučil se+ a řekl jim: „Opět se k vám vrátím, jestliže bude Jehova* chtít.“+ A vydal se z Efezu na moře 22  a připlul do Cesareje. A vyšel,* pozdravil sbor a odešel do Antiochie. 23  A když tam nějaký čas pobyl, odešel a procházel z místa na místo galatskou krajinou+ a Frýgií+ a posiloval+ všechny učedníky. 24  Nějaký Žid jménem Apollos,+ rodák z Alexandrie, výmluvný muž, přijel do Efezu; byl značně zběhlý v Písmech.+ 25  Tento [muž] byl ústně poučován o Jehovově* cestě, a jelikož měl vroucího ducha,+ mluvil a vyučoval o Ježíšovi přesně, ale byl obeznámen pouze s Janovým křtem.+ 26  A tento [muž] začal směle mluvit v synagóze. Když ho Priscilla a Aquila+ uslyšeli, vzali ho k sobě a přesněji mu objasnili Boží cestu. 27  Dále, protože toužil přejít do Achaie, bratři napsali učedníkům a vybídli je, aby ho laskavě přijali. Když se tam tedy dostal, velmi pomohl+ těm, kdo z [Boží]* nezasloužené laskavosti+ uvěřili; 28  důrazně a důkladně totiž veřejně dokazoval, že se Židé mýlí, když z Písem ukazoval,+ že Ježíš je KRISTUS.+

Poznámky

Dosl. „Helény“. Řec. Helʹle·nas.
Provinční místodržitel zastupující římský senát.
Římská provincie v jižním Řecku s hlavním městem Korintem.
Korintský přístav, odkud lodě odplouvaly směrem na východ.
Viz dodatek 1D.
Podle všeho do Jeruzaléma.
Viz dodatek 1D.
Dosl. určitý člen.