Skutky 16:1–40

16  Došel tedy do Derbé a také do Lystry.+ A pohleďme, byl tam jistý učedník jménem Timoteus,+ syn věřící Židovky, ale řeckého otce,  a bratři v Lystře a Ikoniu o něm podávali dobrou zprávu.  Pavel vyjádřil touhu, aby s ním tento muž vyšel, a vzal ho a obřezal+ kvůli Židům, kteří byli v těch místech, neboť úplně všichni věděli, že jeho otec je Řek.  Když cestovali městy, předávali jim tam k zachovávání výnosy, o nichž rozhodli apoštolové a starší muži,* kteří byli v Jeruzalémě.+  Sbory se tedy opravdu dále upevňovaly ve víře+ a den ze dne početně vzrůstaly.  Prošli nadto Frýgií a galatskou krajinou,+ protože* jim svatý duch zabránil mluvit slovo v [oblasti] Asie.  Když se pak dostali do Mýsie, vynaložili úsilí jít do Bithýnie,+ ale Ježíšův duch jim to nedovolil.  Minuli tedy Mýsii a přišli do Troady.+  A v noci měl Pavel vidění:+ Nějaký Makedonec stál, snažně ho prosil a říkal: „Přejdi do Makedonie a pomoz nám.“ 10  Jakmile spatřil vidění, snažili jsme se vydat se do Makedonie,+ protože jsme dospěli k závěru, že nás Bůh povolal, abychom jim oznamovali dobrou zprávu.* 11  Vydali jsme se tedy z Troady na moře a přímou plavbou jsme dorazili do Samothraké, ale následující den do Neapole 12  a odtamtud do Filip,+ kolonie, která je předním městem makedonské oblasti.+ Zůstali jsme v tom městě a strávili [tam] nějaké dny. 13  A v sabatním dnu jsme vyšli za bránu vedle řeky, kde jsme si mysleli, že je místo modlitby; a posadili jsme se a začali jsme mluvit k ženám, které se shromáždily. 14  A jistá žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatira+ a Boží ctitelka, naslouchala a Jehova* rozevřel její srdce,+ aby věnovala pozornost tomu, o čem mluvil Pavel. 15  A když byla pokřtěna ona a její domácnost,+ řekla se snažnou prosbou: „Jestliže jste usoudili, že jsem věrná Jehovovi,* vstupte do mého domu a zůstaňte.“+ A prostě nás přiměla přijít.+ 16  A když jsme šli k místu modlitby, přihodilo se, že nás potkala nějaká služka, [která měla] ducha,+ démona věštby.*+ Opatřovala svým pánům velký zisk+ tím, že provozovala umění předpovídat. 17  Tato [dívka] stále následovala Pavla a nás a volala slovy:+ „Tito lidé jsou otroci Nejvyššího Boha, kteří vám zvěstují cestu záchrany.“ 18  Dělala to mnoho dnů. Pavla to nakonec omrzelo,+ obrátil se a řekl duchu: „Nařizuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys z ní vyšel.“+ A právě v tu hodinu vyšel.+ 19  Když její páni viděli, že jim ušla naděje na zisk,+ chopili se Pavla a Sila, vlekli je na tržiště* k vládcům+ 20  a dovedli je k městským magistrátům a řekli: „Tito lidé velice rozrušují+ naše město, jsou to Židé 21  a zvěstují zvyky,+ které pro nás není zákonné přijímat ani provozovat, protože jsme Římané.“ 22  A zástup proti nim společně povstal; a městští magistráti, když z nich strhli svrchní oděvy, dali příkaz, aby je zbili pruty.+ 23  Potom, co jim zasadili mnoho ran,+ uvrhli je do vězení a nařídili žalářníkovi, aby je bezpečně hlídal.+ 24  Protože dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení+ a upevnil jim nohy do klády.+ 25  Kolem půlnoci+ se však Pavel a Silas modlili a chválili Boha písní;+ ano, vězňové je slyšeli. 26  Náhle nastalo velké zemětřesení, takže se zatřásly základy žaláře. Navíc se okamžitě otevřely všechny dveře, a pouta všech se uvolnila.+ 27  Žalářník, který se probudil ze spánku a viděl, že dveře vězení jsou otevřené, vytasil meč a hodlal se zabít,+ protože se domníval, že vězňové unikli.+ 28  Pavel však zvolal silným hlasem a řekl: „Neubližuj si,+ neboť jsme všichni tady!“ 29  Požádal tedy o světla, skočil dovnitř a s chvěním padl před Pavlem a Silem.+ 30  A vyvedl je ven a řekl: „Pánové, co musím dělat,+ abych byl zachráněn?“ 31  Řekli: „Věř v Pána Ježíše a budeš zachráněn+ ty i tvá domácnost.“+ 32  A mluvili k němu a ke všem v jeho domě Jehovovo* slovo.+ 33  A vzal je v tu noční hodinu s sebou a omyl jim podlitiny; a všichni do jednoho, on i jeho [domácí], byli neprodleně pokřtěni.+ 34  A přivedl je do svého domu a prostřel pro ně stůl a velmi se s celou svou domácností radoval, když teď uvěřil Bohu. 35  Když se rozednilo, městští magistráti+ poslali úřední sluhy, aby řekli: „Propusť ty muže.“ 36  Žalářník tedy podal Pavlovi zprávu o jejich slovech: „Městští magistráti poslali muže, abyste vy [dva] byli propuštěni. Vyjděte tedy a jděte v pokoji.“ 37  Ale Pavel jim řekl: „Veřejně nás zmrskali bez soudu, nás, kteří jsme Římané,+ a uvrhli nás do vězení; a nyní nás tajně vyhazují? To tedy ne, ale ať přijdou sami a vyvedou nás.“ 38  Úřední sluhové tedy podali městským magistrátům zprávu o těchto výrocích. Ti dostali strach, když slyšeli, že ti muži jsou Římané.+ 39  Proto přišli, snažně je prosili, a když je vyvedli, prosili je, aby se vzdálili z města. 40  Ale oni vyšli z vězení, šli domů k Lydii, a když viděli bratry, povzbudili je+ a odešli.

Poznámky

Nebo „starší“. Viz 15:2 ppč.
Nebo „a“.
„Oznamovali dobrou zprávu.“ Řec. eu·ag·ge·liʹsa·sthai; lat. e·van·ge·li·zaʹre.
Viz dodatek 1D.
„Jehovovi“, J7,8,10; אAB(řec.) toi Ky·riʹoi; D „Bohu“. Viz dodatek 1D.
Dosl. „s duchem pythóna“, což je výraz, který má spojitost s věštírnou v Delfách. Řec. eʹchou·san pneuʹma pyʹtho·na.
Nebo „fórum“. Řec. a·go·ranʹ; lat. foʹrum. Místo veřejných shromáždění.
„Jehovovo“, J7,8,10,17,18,22,23,28; P45,74אcAC(řec.) tou Ky·riʹou; א*B „Boží“. Viz dodatek 1D.