Skutky 13:1–52

13  V místním sboru v Antiochii byli proroci+ a učitelé, Barnabáš a také Symeon, který byl nazýván Niger, a Lucius+ z Kyréné a Manaen, který byl vychován s oblastním vládcem* Herodem, a Saul.  Když veřejně sloužili+ Jehovovi* a postili se, svatý duch řekl: „Ze všech mi vyčleňte Barnabáše a Saula+ pro dílo, ke kterému jsem je povolal.“  Potom se postili, modlili se, vložili na ně ruce+ a propustili je.  A tak tito muži, vyslaní svatým duchem, odešli do Seleukie a odtamtud se plavili na Kypr.  A když se dostali do Salaminy, začali zvěstovat Boží slovo v židovských synagógách. Měli také Jana+ jako sloužícího.  Když prošli celý ostrov až do Páfu, potkali nějakého muže, kouzelníka, falešného proroka,+ Žida, který se jmenoval Bar-Jezus  a byl u prokonzula* Sergia Paula, inteligentního muže. Tento muž si zavolal Barnabáše a Saula a s opravdovostí se snažil [o to], aby slyšel Boží slovo.  Ale Elymas, kouzelník (tak se totiž překládá jeho jméno), se proti nim+ začal stavět a snažil se odvrátit prokonzula od víry.  Saul, který je také Pavel,* byl naplněn svatým duchem, upřeně se na něj zadíval 10  a řekl: „Ty, plný kdejakého podvodu a kdejaké podlosti, Ďáblův synu,+ ty nepříteli všeho spravedlivého, nepřestaneš překrucovat Jehovovy* správné cesty? 11  Pohleď tedy, Jehovova* ruka je na tobě, oslepneš a po nějaké časové období neuvidíš sluneční světlo.“ Okamžitě na něj padla hustá mlha a tma, chodil dokola a hledal lidi, aby ho vedli za ruku.+ 12  Když tedy prokonzul+ uviděl, co se přihodilo, stal se věřícím, neboť užasl nad Jehovovým* učením. 13  Z Páfu se vydali spolu s Pavlem na moře a připluli do Pergé v Pamfýlii.+ Jan+ se však od nich vzdálil a vrátil se do Jeruzaléma.+ 14  Ale oni šli z Pergé dál a přišli do Antiochie v Pisidii, vešli v sabatním dnu do synagógy+ a posadili se. 15  Po veřejném čtení Zákona+ a Proroků k nim předsedající úředníci+ synagógy poslali a řekli: „Muži, bratři, jestliže máte nějaké slovo povzbuzení pro lidi, povězte je.“ 16  Pavel tedy vstal, pokynul+ rukou a řekl: „Muži, Izraelité a vy [ostatní], kdo se bojíte Boha, slyšte.+ 17  BŮH tohoto izraelského lidu vyvolil naše praotce a vyvýšil lid během jejich pobytu v egyptské zemi, [kde přebývali] jako cizí usedlíci, a vyvedl je z ní s pozdviženou paží.+ 18  A po období asi čtyřiceti let+ snášel jejich způsob jednání v pustině. 19  Když zničil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil jejich zemi losem,+ 20  to vše během asi čtyř set padesáti let. A potom* jim dával soudce až do proroka Samuela.+ 21  Ale od té doby vyžadovali krále+ a Bůh jim dal na čtyřicet let Saula, Kišova syna, muže z kmene+ Benjamín. 22  A když ho odstranil,+ vzbudil jim jako krále Davida,+ o němž vydával svědectví a řekl: ‚Nalezl jsem Davida, syna Jišaiova,+ muže příjemného mému srdci,+ který učiní všechno, po čem toužím.‘+ 23  Z potomstva+ tohoto [muže] Bůh podle svého slibu přivedl Izraeli zachránce,+ Ježíše, 24  po tom, co Jan+ před Jeho příchodem+ veřejně kázal všemu izraelskému lidu křest [symbolizující] pokání. 25  Ale když Jan dokončoval svůj běh, říkal: ‚Za koho mě pokládáte? Já to nejsem.* Ale pohleďte, za mnou přichází ten, jemuž nejsem hoden rozvázat sandály na nohou.‘+ 26  Muži, bratři, synové Abrahamova rodu, a ti [ostatní] mezi vámi, kdo se bojíte Boha, k nám bylo vysláno slovo této záchrany.+ 27  Obyvatelé Jeruzaléma a jejich vládci ho totiž nepoznali,+ ale když jednali jako soudci, naplnili věci vyslovené Proroky,+ věci, které jsou čteny nahlas každý Sabat, 28  a ačkoli nenašli žádný důvod k smrti,+ vyžadovali od Piláta, aby byl popraven.+ 29  Když dovršili všechno, co bylo o něm napsáno,+ sňali ho z kůlu*+ a položili do pamětní hrobky.+ 30  Bůh ho však vzbudil z mrtvých;+ 31  a po mnoho dnů se stával viditelným těm, kdo s ním odešli z Galileje do Jeruzaléma a jsou nyní jeho svědky před lidmi.+ 32  A tak vám oznamujeme dobrou zprávu o slibu daném praotcům,+ 33  že jej Bůh úplně splnil nám, jejich* dětem, tím, že vzkřísil Ježíše;+ dokonce jak je to napsáno v druhém žalmu: ‚Ty jsi můj syn, já jsem se tento den stal tvým Otcem.‘+ 34  A skutečnost, že ho vzkřísil z mrtvých s určením, aby se již nevrátil do porušení, sdělil takto: ‚Dám vám [projevy] milující laskavosti k Davidovi, jež jsou věrné.‘+ 35  Proto také v jiném žalmu říká: ‚Nedovolíš, aby tvůj věrně oddaný viděl porušení.‘+ 36  Na jedné straně totiž David+ sloužil ve své vlastní generaci výslovné Boží vůli a usnul [smrtí] a byl položen ke svým praotcům a opravdu viděl porušení.+ 37  Na druhé straně ten, kterého Bůh vzbudil, neviděl porušení.+ 38  Bratři, ať je vám tedy známo, že Jeho prostřednictvím je vám zvěstováno odpuštění hříchů;+ 39  a že ze všeho, z čeho jste nemohli být prohlášeni za nevinné prostřednictvím Mojžíšova zákona,+ je každý, kdo věří, prohlášen za nevinného Jeho prostřednictvím.+ 40  Postarejte se o to, aby na vás nepřišlo to, co je řečeno v Prorocích: 41  ‚Podívejte se na to, posměvači, divte se tomu a zmizte, protože konám ve vašich dnech dílo, dílo, kterému rozhodně neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo podrobně vyprávěl.‘“+ 42  Když vycházeli, lidé je začali snažně prosit, aby s nimi o těch záležitostech mluvili následující sabat.+ 43  Když tedy bylo rozpuštěno shromáždění v synagóze, mnozí z Židů a proselytů, kteří uctívali [Boha],* následovali Pavla a Barnabáše,+ kteří k nim mluvili a začali na ně naléhat,+ aby zůstávali v Boží nezasloužené laskavosti.+ 44  Příští sabat se shromáždilo téměř celé město, aby slyšelo Jehovovo* slovo.+ 45  Když Židé spatřili zástupy, byli naplněni žárlivostí+ a začali rouhavě odporovat tomu, co Pavel mluvil.+ 46  A Pavel a Barnabáš tedy hovořili se smělostí a řekli: „Bylo nutné, aby Boží slovo bylo nejprve proneseno k vám.+ Poněvadž je od sebe odstrkujete+ a nepovažujete se za hodné věčného života, pohleďte, obracíme se k národům.+ 47  Jehova* nám vskutku uložil přikázání těmito slovy: ‚Ustanovil jsem tě za světlo národů,+ abys byl záchranou až na nejzazší konec* země.‘“+ 48  Když to uslyšeli ti z národů, začali se radovat a oslavovat Jehovovo* slovo,+ a všichni, kdo byli správně nakloněni k věčnému životu, se stali věřícími.+ 49  Jehovovo* slovo se dále roznášelo po celé krajině.+ 50  Židé+ však popudili vážené ženy, které uctívaly [Boha],* a přední muže města a vyvolali pronásledování+ proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je za své hranice. 51  Ti setřásli prach ze svých nohou proti nim+ a šli do Ikonia. 52  A učedníci zůstávali naplněni radostí+ a svatým duchem.

Poznámky

Dosl. „tetrarchou“, což byl kníže nad územím, který zastupoval císaře.
Viz dodatek 1D.
Místodržitel provincie dosazený římským senátem.
Možná znamená „malý“. Řec. Pauʹlos.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Během asi čtyř set padesáti let. A potom“, P74אABCVg.
Nebo „Nejsem ten, za koho mě pokládáte“.
Nebo „stromu“. Viz dodatek 5C.
„Nám, jejich“, Syp; P74אABC*DVg „našim“.
„Kteří uctívali (báli se) Boha“, Syp; J18 „kteří se báli Jehovy“.
„Jehovovo“, J17,22; P74אABc(řec.) tou Ky·riʹou; B*CSyh‚p „Boží“. Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Nejzazší konec.“ Nebo „nejvzdálenější část“. Řec. e·schaʹtou. Viz 1:8, ppč. „části“.
„Jehovovo“, J7,8,10,13,15–17,22,23; P45,74אAC(řec.) tou Ky·riʹou; BD „Boží“. Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Které uctívaly (bály se) Boha“, Syp; J7,8,10,18 „které se bály Jehovy“.